Organy Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd


Zgromadzenie Wspólników

Burmistrz Miasta Gostynina – Paweł Witold Kalinowski

Zakres kompetencji:

 • Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych,
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Podział zysku lub pokrycie strat,
 • Powoływanie lub odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki,
 • Zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 • Udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 • Podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
 • Zmiana aktu założycielskiego Spółki,
 • Ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej i zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
 • Podział, przekształcenie, połączenie Spółki,
 • Rozwiązywanie Spółki,
 • Powoływanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 • Nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego,
 • Zbycie udziałów bądź oddanie ich w zastaw,
 • Inne sprawy zastrzeżone przez Kodeks Spółek Handlowych lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

 

 

Rada Nadzorcza

Składa się z 5 członków, jej kadencja trwa 3 lata. Zgromadzenie Wspólników wybiera 3 członków Rady Nadzorczej, zaś 2 członków wybierają pracownicy zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 20 grudnia 1996roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43)

Skład Rady Nadzorczej
1. Józef Więckowski                       - przewodniczący RN
2. Marcin Brzeziński                       - sekretarz RN
3. Tomasz Skorupski                      - wiceprzewodniczący RN
4. Jarosław Matuszewski                - członek RN
5. Agnieszka Pruszyńska               - członek RN


Zakres kompetencji:

 • Wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach działalności,
 • Powoływanie i odwoływanie członka Zarządu Spółki,
 • Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 • Zatwierdzanie struktury organizacyjnej,
 • Ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu oraz wniosków dotyczących podziału zysków i pokrycia strat,
 • Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 • Składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
 • Zatwierdzanie rocznych planów w zakresie działalności merytorycznej, finansowej i inwestycyjnej,
 • Opiniowanie rocznych i wieloletnich planów rozwoju oraz rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych,
 • Opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Wspólników,
 • Opiniowanie kwartalnej informacji o jednoosobowej spółce z udziałem Miasta Gostynina,
 • Opiniowanie przystąpienia do innej Spółki, organizacji lub wystąpienia z nich.


Zarząd Spółki

Prezes Zarządu – Szymon Nieć

 

Zakres kompetencji:

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym i zarządzającym, uprawnionym do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec innych podmiotów prawa, wydaje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej i ponosi za nie odpowiedzialność.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-06 16:15:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Mikołajczyk Marta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-16 09:26:26
 • Liczba odsłon: 6674
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10415584]

przewiń do góry