Program współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

na 2015 rok.


Ilekroć w niniejszym programie mówi się o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t.), zwaną dalej ustawą

2) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3, 4 i 5 ustawy.


Wstęp


Gmina Miasta Gostynina podejmuje działania dla zaspokajania potrzeb wspólnoty stwarzając korzystne warunki do rozwoju i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

Gostynin od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na jego terenie. Szczególny nacisk we współdziałaniu kładziony jest na działanie w zakresie upowszechniania kultury, sportu, aktywnego spędzania wolnego czasu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspieranie przedsiębiorczości.

Współpraca miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Rozdział I

Cel programu


Cel wspólny jakim jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy jest głównym motywem współpracy samorządu z organizacjami społecznymi. Gmina Miasta Gostynina pragnie stwarzać dogodne warunki do wyrażania aktywności społecznej mieszkańców poprzez zwiększenie udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Jednym z ważnych celów tego programu jest również umacnianie świadomości społecznej oraz poczucia odpowiedzialności za siebie za wspólnotę lokalną i jej tradycje. Program stanowi uzupełnienie działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe.Rozdział II

Przedmiot współpracy


Przedmiotem współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych wymienionych w ustawie, w szczególności w zakresie:

a) pomocy społecznej,

b) ochrony i promocji zdrowia,

c) porządku i bezpieczeństwa publicznego,

d) przeciwdziałania patologiom społecznym,

e) upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

f) rozwoju sportu, turystyki i rekreacji,

g) ekologii i ochrony środowiska,

h) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

i) działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

j) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej.


Rozdział III

Zasady współpracy i priorytetowe obszary współpracy


Współpraca miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ma charakter działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych. O działaniach realizowanych wspólnie przez miasto Gostynin oraz organizacje pozarządowe mieszkańcy Gminy Miasta Gostynina będą informowani na stronach internetowych Urzędu Miasta Gostynina lub poprzez ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina bądź przez rozplakatowanie. Współpraca odbywa się na zasadach pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności, suwerenności stron i dotyczy następujących sfer działania:


1) w zakresie pomocy społecznej

a) zaspokajanie socjalnych potrzeb mieszkańców miasta,

b) pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

c) organizowanie czasu wolnego i wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w celu zapobiegania przestępczości, narkomanii, alkoholizmowi,

d) udział w lokalnych i ogólnopolskich akcjach przeciw przemocy,

e) świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym i samotnym w miejscu zamieszkania, integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,

f) wspieranie wolontariatu,

g) pomoc osobom bezdomnym, niewydolnym ekonomicznie z terenu Gostynina, wydawanie gorących posiłków dla osób potrzebujących.2) w zakresie ochrony, promocji i profilaktyki i ochrony zdrowia

a) prowadzenie działalności edukacyjno - informacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień, skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży,

b) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa,

c) wspieranie idei prozdrowotnych, przeprowadzanie badań profilaktycznych dla mieszkańców,

 1. promocja i ochrona zdrowia, szczególnie w tych obszarach, które nie są

  dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia,

e) edukowanie rodziców w zakresie realizowania przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci w celu zapobiegania uzależnieniom.


3) w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego

a) kontynuacja Programu „Bezpieczne Miasto”,

b) edukacja dzieci i młodzieży mająca na celu poprawę i wzrost poczucia bezpieczeństwa, przeprowadzanie konkursów i organizacja imprez dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,

c) zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie działań administracji rządowej na rzecz współpracy z administracją samorządową , organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną.

4) w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym

a) popularyzowanie wiedzy o zagrożeniach zdrowotnych wynikających z uzależnienia od tytoniu, alkoholu i narkotyków, leków oraz innych środków i zachowań stanowiących zagrożenie dla zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznym, prowadzenie i wspieranie działań edukacyjno – informacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień skierowanych głównie do dzieci i młodzieży,

b) udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz ofiarom przemocy w rodzinie,

c) prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej,

d) wspieranie organizacji wolnego czasu i aktywizacja dzieci i młodzieży z rodzin najbiedniejszych i patologicznych,

e) wspieranie Klubów Abstynenta,

f) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa i konsultacji mieszkańcom Gostynina w zakresie przemocy w rodzinie i przeciwdziałania uzależnieniom,

g) promowanie trzeźwości oraz zdrowego stylu życia.


5) w zakresie kultury, sztuki

a) wspomaganie rozwoju kultury, w tym twórczości artystycznej oraz organizowanie przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę kulturalną gminy,

b) edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży - poszanowanie przeszłości miasta,

c) wspieranie działań propagujących dziedzictwo kulturowe miasta,

d) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, upowszechnianie i promocja twórców kultury w kraju i za granicą,

e) prowadzenie dokumentacji zjawisk życia kulturalnego i artystycznego miasta.


6) w zakresie sportu, turystyki i rekreacji

a) organizowanie i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gostynina,

b) organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo - rekreacyjnych, wspieranie krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej, promocja walorów turystycznych regionu,

c) rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, promocji walorów turystycznych regionu we wszystkich środowiskach społecznych – sport jako element promocji miasta,

d) wspieranie działań prowadzonych na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie spędzania czasu wolnego,

e) promowanie w mediach osiągnięć sportowych gostynińskich działaczy,

f) wspieranie działalności klubów sportowych prowadzących szkolenia sportowe dzieci i młodzieży.


7) w zakresie ekologii i ochrony środowiska

a) edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz włączenie jej do działań o charakterze proekologicznym,

b) działania proekologiczne, w tym upowszechnianie idei ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,

c) udział młodzieży szkolnej w „Akcji Sprzątanie Świata” i innych konkursach ekologicznych,

d) współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami prowadzącymi działania w zakresie ekologii,


8) w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej

a) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej,

b) współpraca partnerska na różnych płaszczyznach (kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i poznawczej) z miastem partnerskim Langenfeld,

c) pomoc w nawiązywaniu kontaktów organizacji z partnerami o podobnym profilu działania w mieście partnerskim,

d)pomoc w nawiązywaniu kontaktów z innymi partnerami międzynarodowymi,

e) działania informacyjno - edukacyjno - promocyjne związane z integracją z Unią Europejską dla mieszkańców miasta Gostynina.


9) w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

a) adaptacja osób niepełnosprawnych do sytuacji i warunków zaistniałych na skutek niepełnosprawności,

b) wspieranie rodzin, w której jest osoba niepełnosprawna, optymalne wykorzystanie środków na ten cel,

c) działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych.


Rozdział IV

Formy współpracy


Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego może mieć charakter finansowy i poza finansowy.

Formy współpracy Miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dotyczą sfer:

1. Informacyjnej, poprzez:

a) wzajemne informowanie się o planach, kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

b) udostępnienie serwisu informacyjnego na stronach internetowych Urzędu Miasta na przekazywanie informacji o planach i zamierzeniach organizacji pozarządowych,

c) otwarty dostęp do tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina w celu publikacji informacji i ogłoszeń dotyczących bieżącej działalności organizacji pozarządowych,

 1. udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą Miasta Gostynina, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,

e) konsultowanie aktów prawa lokalnego

2. Organizacyjnej, poprzez:

a) nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń, sal będących w dyspozycji Urzędu Miasta organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizowanie przez nie spotkań okolicznościowych,

b) sprawowanie patronatu Gminy Miasta Gostynina nad konkursami, fundowanie nagród, pomoc w realizacji konkursów.


3. Szkoleniowej, poprzez:

a) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń, konferencji ( dot. m. in. pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej),

b) angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń, prezentacji osiągnięć.


4. Finansowej, obejmującej w szczególności:

a) przeprowadzenie otwartego konkursu ofert,ogłaszanego i przeprowadzanego w oparciu o przepisy ustawy, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania zadań,

b) zlecanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na zasadach i w trybie określonych w ustawie o pomocy społecznej,

c) powierzanie wykonywania zadań własnych Miasta wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji,

d) wspieranie wykonywania zadań własnych Miasta wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie ich realizacji,

e) zlecanie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

na rok 2015

f) zlecanie zadań w sposób inny niż wymieniony w ust. 4 lit. a, c i d , jeżeli dane zadania można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.


Rozdział V

Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

  1. Przygotowanie projektu programu.

  2. Skierowanie projektu programu do konsultacji społecznych - zgodnie z Uchwałą Nr 274/LI/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010 r.

  3. Naniesienie poprawek do projektu programu (uwag i opinii) oraz skierowanie projektu na obrady Rady Miejskiej.

  4. Program współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania.

Rozdział VI

Sposób realizacji programu, okres realizacji i wysokość środków przewidzianych na jego realizację

  1. W sferze finansowej program będzie realizowany w sposób określony w Rozdziale IV w pkt.4.

  2. W sferze poza finansowej program będzie realizowany w sposób określony w Rozdziale IV w pkt. 1-3.

3. Program obowiązywać będzie w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

  4.Wysokość środków na realizację programu zostanie określona w uchwale budżetowej na 2015 rok.

  Rozdział VII

  Sposób oceny realizacji programu

Burmistrz Miasta Gostynina składa Radzie Miejskiej w Gostyninie sprawozdanie z realizacji programu w terminie do 30 kwietnia następnego roku.


Rozdział VIII

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

  W celu oceny ofert Burmistrz Miasta Gostynina powołuje komisje konkursowe i przeprowadza zgodnie z ustawą postępowanie konkursowe.Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Maria Rendzikowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-11-07 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-07 09:40:56
 • Liczba odsłon: 5023
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650484]

przewiń do góry