UWAGA

 

18.04.2018 r. - odpowiedzi na pytania – POBIERZ i patrz dół strony

04.04.2018 r. - odpowiedzi na pytania – POBIERZ i patrz dół strony

04.04.2018 r. - ogłoszenie przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: POBIERZ

04.04.2018 r. - Zmiana treści SIWZ; zmiana ogłoszenia; przedłużenie terminu składania ofert – POBIERZ i patrz dół strony

   02/03/2018    S43   Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
 Polska-Gostynin: Usługi związane z odpadami

2018/S 043-094134

Ogłoszenie o zamówieniu

UsługiNiniejsze ogłoszenie w witrynie TED:   http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94134-2018:TEXT:PL:HTML    Ogłoszenie o zamówieniu na:

ODBIÓR   I   ZAGOSPODAROWANIE   ODPADÓW KOMUNALNYCH  


  NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH   


Z TERENU   GMINY   MIASTA   GOSTYNINA

 


ogłoszenie 2018/S 043-094134   - pobierz  


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ZMIANA TREŚCI (04042018)


Załącznik Nr 1 –    Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 –    Formularz ofertowy     wersja edytowalna 

Załącznik Nr 3 –    Jednolity europejski dokument zamówienia      wersja edytowalna

Załącznik Nr 4 –    Wzór umowy + wzór protokołu

Załącznik Nr 5 –    Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej    wersja edytowalna 

Załącznik Nr 6 –    Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie 

                              realizacji zamówienia

Załącznik Nr 7 –   Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom.   wersja edytowalna O D P O W I E D Z I    NA     P Y T A N I A


Gostynin, dnia 04.04.2018 r.


ZP. 271.1.6.2018


O D P O W I E D Z I    NA     P Y T A N I A


Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina


          W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie
1. Czy wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien posiadać we wpisie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miasta Gostynina kod odpadu 19 08 01 – skratki? Nie jest to odpad komunalny ale został przez Zamawiającego wyszczególniony.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga ww. wpisu.

Pytanie
2. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki z zakresu kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, w tym powinni być wpisani do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach.
Poniżej treść tego artykułu:
„Art. 49.1. Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwany dalej „rejestrem”.”
Czy Zamawiający jest pewny, że chciał powołać się na ten konkretny zapis, czy też intencją było określenie wymogu posiadania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów? Jeżeli intencją Zamawiającego było wykazanie się przez wykonawców uprawnieniami do transportu odpadów, to czy na spełnienie tego warunku wystarczy decyzja zezwalająca na prowadzenie tego rodzaju działalności wydana przez uprawniony organ (np. prezydenta miasta)?

Odpowiedź

Kierując się dyspozycją art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z późn. zm.) – Zamawiający dokonał zmiany warunku udziału w postepowaniu poprzez dodanie zapisu „lub posiada ważne zezwolenie na transport odpadów, wydane przez właściwy organ na podstawie art. 28 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zm.).”

          W związku z powyższym Zamawiający dokonał stosownych zmian w treści SIWZ i opublikowanych ogłoszeniach dotyczących niniejszego zamówienia.ZMIANA   TREŚCI   SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

ZMIANA   TREŚCI   OGŁOSZENIA

PRZEDŁUŻENIE   TERMINU   SKADANIA   OFERTGostynin, dnia 04.04.2018 r.


ZP. 271.1.6.2018


ZMIANA   TREŚCI   SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

ZMIANA   TREŚCI   OGŁOSZENIA

PRZEDŁUŻENIE   TERMINU   SKADANIA   OFERT


Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina


          Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 i 4a ustawy oraz z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Zamawiający informuje o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), zmianie treści ogłoszeń o zamówieniu opublikowanych w dniu 02.03.2018 r. oraz o przedłużeniu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 20 kwietnia 2018 r. do godz. 10:00.


Zamawiający wprowadził następującą zmianę:
1. W części VI SIWZ: „INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU” ust. 3 „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące” zapis w pkt 1 litera c) otrzymuje brzmienie:

  1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
      Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że został:
      c) wpisany do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
          2012 r. O odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) lub posiada ważne zezwolenie na transport odpadów, wydane przez właściwy
          organ na podstawie art. 28 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zm.).


2. Zamawiający dostosował do wprowadzonych zmian ogłoszenia dotyczących niniejszego zamówienia opublikowane:
1) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – POBIERZ,
2) na stronie internetowej Zamawiającego –
http://www.umgostynin.bip.org.pl/?tree=3627 ,
3) na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.O D P O W I E D Z I    NA     P Y T A N I A

Gostynin, dnia 18.04.2018 r.


ZP. 271.1.6.2018

O D P O W I E D Z I    NA     P Y T A N I A


Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina


          W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Pytanie
W punkcie IX SIWZ „Informacja o podwykonawcach” Zamawiający żąda wskazania nazw podwykonawców w Załączniku nr 7 do oferty. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż w przypadku złożenia Załącznika nr 7 do oferty wskazującego zakres usług, jakie zamierza wykonawca powierzyć podwykonawcom bez wskazania firm podwykonawców (na etapie składania ofert wykonawca nie ma obowiązku ustalenia listy podwykonawców, z którymi potencjalnie zamierza współpracować przy realizacji zamówienia, informuje jedynie o zamiarze, którego nie musi wdrażać na etapie realizacji) zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem KIO oferta  nie zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

Wykonawca wyjaśnia, iż  KIO stoi na stanowisku, iż „Przepis art. 36b ust. 1 p.z.p. nie wprowadza granicy czasowej, kiedy podanie firm, nazw podwykonawców ma nastąpić. Przede wszystkim Zamawiający nie dokonuje weryfikacji podwykonawców wyłącznie do upływu terminu składania ofert, przeciwnie - wobec możliwości dokonania zmiany podwykonawcy na późniejszym etapie postępowania zmuszony jest dokonać takiej weryfikacji na przykład na etapie realizacji zamówienia. Należy więc stwierdzić, że skoro brzmienie tego przepisu nie odnosi wyłącznie do etapu oceny oraz wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, to nie można wobec wykonawcy, który nie podał firm podwykonawców wyciągać negatywnych konsekwencji w postaci odrzucenia jego oferty.” (wyrok o sygn. akt: KIO 1756/17)

„Ewentualne ograniczenie wykonawców – w zakresie swobody doboru podwykonawstwa (podania nazw, firm podwykonawców) – możliwe jest tylko na etapie realizacji zamówienia, gdyż niewątpliwie podwykonawstwo dotyczy właśnie tej fazy postępowania o udzielenie zamówienia i samo podwykonawstwo (podanie nazw, firm podwykonawców) w świetle znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) ma charakter wtórny. Istotne znaczenie ma treść oferty, w rozumieniu opisu i wskazania zakresu zobowiązania, które wykonawca na siebie przyjmuje i które zaciąga. Wobec powyższego informacje dotyczące podwykonawstwa – podania ich nazw, firm – nie stanowią treści oferty w rozumieniu przepisów art. 87 i 89 Pzp ( wyrok KIO o sygn. akt: KIO 192/17).”


Odpowiedź

Mając na uwadze utrwalone orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (m.in. wyrok o sygn. akt: KIO 192/17, KIO 1756/17, KIO 2320/17 oraz KIO 2336/17), Zamawiający wyraża zgodę na wskazanie w załączniku nr 7 do oferty, jedynie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Niewskazanie w zał. nr 7 firm podwykonawców nie spowoduje odrzucenia oferty.   


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-02 10:00:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-18 11:35:49
  • Liczba odsłon: 2172
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11121756]

przewiń do góry