Gostynin, dnia 07.08.2023 r.

 

ZP.271.2.7.2023

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP. 271.2.7.2023

 

          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0
na lata 2021-2025

1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Zadanie będzie dofinansowane ze środków budżetu państwa dla realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675 ze zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2 do niniejszego zapytania.
Wykonawca musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje wskazane w przedmiocie zamówienia.

Proponowane wyposażenie musi spełniać parametry Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia (załączniki nr 2 do zapytania ofertowego).

Miejscem dostawy jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Gostyninie (09-500) przy ul. Gen. Józefa Bema 23.

Zakupione w ramach udzielonego wsparcia finansowego wyposażenie powinno:
1)    być fabrycznie nowe i wolne od wad i obciążeń prawami osób trzecich;
2)    wykonane w ramach bezpiecznych technologii;
3)    spełniające wymagania określone w zapytaniu ofertowym (opisie przedmiotu zamówienia) oraz odpowiadające normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych i dopuszczone do stosowania w szkołach i placówkach oświatowych;
4)    posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim;
5)    posiadać deklarację CE;
6)    posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Zamawiający ma prawo do reklamacji, zwrotów, wymiany produktu, który posiada wadę.

2. Warunki udziału w postępowaniu
1.    Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2.    Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia.
3.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 poz. 129).

3. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia w terminie nie później niż do dnia 30 września 2023 r.

4. Sposób przygotowania oferty i obliczania ceny oferty:
Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe lub specyfikacje techniczne proponowanego wyposażenia.
Wskazana w ofercie cena ryczałtowa musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne i opłaty. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 11 sierpnia 2023 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl.

6. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielą: Pani Paulina Toruniewska lub Pani Paulina Magierska – Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (telefon: 24 236-07-23).

7. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania lub w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.
 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy + zestawienie cen jednostkowych załącznik 1.1; pdf
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 3 – Wzór umowy;
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-08-04 10:03:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-04 10:15:30
  • Liczba odsłon: 808
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799469]

przewiń do góry