UCHWAŁA NR 30/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045. załącznik 1 załącznik 2

UCHWAŁA NR 31 / V / 11 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE z dnia 10 lutego 2011 r. Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2011

UCHWAŁA NR 32/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie: przyjęcia założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Gostynina. załącznik

UCHWAŁA NR 33/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie skargi Jarosława Domagały w przedmiocie niewykonania przez organ wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

UCHWAŁA NR 34/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie: przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gostyninie na 2011 rok. załącznik

UCHWAŁA NR 35/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2011 rok. 

Uchwała NR 36/VI/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2011 rok. załącznik

Uchwała NR 37/VI/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045. załącznik

Uchwała NR 38/VI/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. załącznik

Uchwała NR 39/VI/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała NR 40/VI/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: przyjęcia "Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2011". załącznik

Uchwała NR 41/VI/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. załącznik1 załącznik 2 załącznik 3  

Uchwała NR 42/VI/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: wdrożenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną ma lata 2011-2015.

Uchwała NR 43/VI/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: zamknięcia cmentarza komunalnego.

Uchwała NR 44/VI/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: przejęcia od Wojewody Mazowieckiego zadania wykonania remontu kwatery żołnierzy WP na cmentarzu parafialnym w Gostyninie. 

Uchwała Nr 45/VII/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011. Załącznik

Uchwała Nr 46/VII/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 38/VI/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Uchwała Nr 47/VII/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.

Rezolucja Nr 48/VIII/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Gostyninie w kwestii ponownego rozpatrzenia skargi p. Katarzyny Czajkowskiej i p. Zbigniewa Mereckiego.

Uchwała Nr 49/IX/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 maja 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011. Załącznik

Uchwała Nr 50/IX/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2045. Załącznik

Uchwała Nr 51/IX/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia czasu realizacji programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 52/IX/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina.

Uchwała Nr 53/IX/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w mieście Gostyninie na terenie ulicy Rynek wraz z ulicami przyległymi w odległości do 100 m od rynku miejskiego.

Uchwała Nr 54/X/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Uchwała Nr 55/X/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.

Uchwała Nr 56/X/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011. załącznik

Uchwała Nr 57/X/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045. załącznik

Uchwała Nr 58/X/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą.

Uchwała Nr 59/X/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Bagnistej obecnie ul. Termalnej w Gostyninie.

Uchwała Nr 60/X/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" należącego do Gminy Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 61/XI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 sierpnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011. załącznik

Uchwała Nr 62/XI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 sierpnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045. załącznik

Uchwała Nr 63/XII/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011. Załącznik.

Uchwała Nr 64/XII/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045.   Załącznik.

Uchwała Nr 65/XII/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 66/XII/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.

Uchwała Nr 67/XIII/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011.  Załącznik

Uchwała Nr 68/XIII/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045. Załącznik.

Uchwała Nr 69/XIII/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda.

Uchwała Nr 70/XIII/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Uchwała Nr 71/XIV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011.  Załącznik  

Uchawała Nr 72/XIV/2011  Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie.

Uchwała Nr 73/XIV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku.

Uchwała Nr 74/XV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2012 rok.

Uchwała Nr 75/XV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011. Załącznik.

Uchwała Nr 76/XV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045. Załącznik.

Uchwała Nr 77/XV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie w 2012 roku.

Uchwała Nr 78/XV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała Nr 79/XV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-291/11 pt. "Moja droga do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr 80/XV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Uchwała Nr 81/XV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

Uchwała Nr 82/XV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

Uchwała Nr 83/XV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Załącznik Nr 1.   Załącznik Nr 3.              Załącznik Nr 4. Załącznik Nr 5. Załącznik Nr 6. Załącznik Nr 7 . Załącznik Nr 8. Załącznik Nr 9.        Załącznik Nr 10. Załącznik Nr 11 . Załącznik Nr 12.

(Wzór formularza wg ZałącznikA Nr 2. do uchwały Nr 83/XV/2011 został zmieniony uchwałą Nr 93/XVI/2012)

Uchwała Nr 84/XV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2012.

Uchwała Nr 85/XV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok.

Uchwała Nr 86/XV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działania II - Przyspieszenie          e-Rozwoju Mazowsza poddziałania 2.2. Rozwój e-usług pn.: Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie .

Uchwała Nr 87/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2011 roku. Załącznik

Uchwała Nr 88/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011. Załącznik

Uchwała Nr 89/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę nr 30/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045 .Załącznik

Uchwała Nr 90/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2045.  Załącznik Nr 1     Załącznik Nr 2

Uchwała Nr 91/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2012. Załącznik.

Uchwała Nr 92/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, od których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 93/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Załącznik .

Uchwała Nr 94/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością p.n. Agencja Rozwoju i Promocji "Zamek" sp. z o.o.

Uchwała Nr 95/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością p.n. Miejskie Centrum Handlowe "Stara Betoniarnia" sp. z o.o.


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Nyckowska Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-13 17:08:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-22 12:50:14
  • Liczba odsłon: 8054
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11105954]

przewiń do góry