Znak sprawy: ZP. 271.1.8.2022

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy Miasta Gostynina

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy – Usługi

Ogłoszenie opublikowane w dniu 05-09-2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2022/S 170-482029

Nr postępowania na Platformie przetargowej Gminy Miasta Gostynina: https://gostynin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.htmlZ28/32320

 

Polska-Gostynin: Usługi związane z odpadami
2022/S 170-482029

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gostynina
Krajowy numer identyfikacyjny: 611015431
Adres pocztowy: Rynek 26
Miejscowość: Gostynin
Kod NUTS: PL923 Płocki
Kod pocztowy: 09-500
Państwo: Polska
E-mail: i.debowska@gostynin.pl

Tel.: +48 242360737
Faks: +48 242360712
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gostynin.pl
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://gostynin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://gostynin.logintrade.net/

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://gostynin.logintrade.net/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
 

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta
Gostynina
Numer referencyjny: ZP. 271.1.8.2022
II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w każdej ilości:
1) niesegregowane (zmieszane),
2) papier i tektura,
3) szkło,
4) tworzywa sztuczne,
5) metal,
6) opakowania wielomateriałowe,
7) odpady ulegające biodegradacji stanowiące odpady komunalne,
8) przeterminowane leki i chemikalia
9) meble i odpady wielkogabarytowe,
10) zużyte baterie i akumulatory,
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
13) odpady komunalne typu żużle i popioły paleniskowe wysegregowane i zgromadzone w odrębnych
pojemnikach,
14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w
szczególności igieł i strzykawek,
przy czym odpady wymienione w pkt 1-13 bezpośrednio z terenu nieruchomości.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL923 Płocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gostynin
II.2.4) Opis zamówienia:
1. Ogólna charakterystyka Gminy (dane liczbowe pozwalające oszacować wartość oferty):
Liczba ludności wynosi 17.116 osób pobyt stały + 508 osób pobyt czasowy (dane na dzień 31.12.2021 r.).
Systemem objętych zostało 14.771 osób z czego 9.490 to mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej, a 5.281

mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej. Wg złożonych przez mieszkańców 2.281 egz. deklaracji odpady
segreguje 14.771 (dane na dzień 31.12.2021 r.).
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w każdej ilości:
1) niesegregowane (zmieszane),
2) papier i tektura,
3) szkło,
4) tworzywa sztuczne,
5) metal,
6) opakowania wielomateriałowe,
7) odpady ulegające biodegradacji stanowiące odpady komunalne,
8) przeterminowane leki i chemikalia
9) meble i odpady wielkogabarytowe,
10) zużyte baterie i akumulatory,
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
13) odpady komunalne typu żużle i popioły paleniskowe wysegregowane i zgromadzone w odrębnych
pojemnikach.
14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w
szczególności igieł i strzykawek,
przy czym odpady wymienione w pkt 1-13 bezpośrednio z terenu nieruchomości.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że został:
a) wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Gostynina, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13
września 1996 r. – O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.),
b) wpisany do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, o którym mowa w art. 49
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. – O odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) w zakresie transportu;
Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, obejmują
w niniejszym zakresie:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Gostynina, zgodnie z
przepisami ustawy O utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
b) wpis do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ustawy
O odpadach;
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji
ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
a) był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 zł;
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, obejmują
w niniejszym zakresie:
6) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż
1.000.000,00 zł;
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że;
a) wykonał lub wykonuje należycie, co najmniej jedną usługę polegającą na odbieraniu w sposób ciągły przez
okres co najmniej 24 miesięcy kalendarzowych odpadów komunalnych o łącznej masie nie mniejszej niż 4.000
Mg,
b) dysponuje odpowiednią do przedmiotu zamówienia bazą magazynowo – transportową usytuowaną na
terenie, do którego posiada tytuł prawny oraz w odległości nie większej niż 60 km od granic Gminy Miasta
Gostynina, spełniającą wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. –

W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(Dz. U. z 2013 r. poz. 122 z późn. zm.),
c) dysponuje pojazdami i urządzeniami spełniającymi wymagania rozporządzenia W sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, umożliwiającymi
realizację przedmiotu zamówienia, tj.:
– co najmniej dwoma pojazdami specjalistycznymi bezpylnymi z funkcją kompaktującą, przystosowanymi do
odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników 80 l, 110 l, 120 l, 240 l i 1100 l, zabezpieczonymi
przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu;
– co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
z pojemników 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 360 l i 1100 l oraz z worków przeznaczonych do selektywnego zbierania
odpadów, zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas
ich załadunku i transportu, wyposażonymi w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania
satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu
pojazdu i miejscach postojów oraz w system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów
umożliwiających weryfikację tych danych, w aparat fotograficzny lub inne urządzenie umożliwiające wykonanie
zdjęć, monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości;
– co najmniej jednym samochodem ciężarowym przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych,
zabezpieczonym przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i
transportu;
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia:
1) warunek określony w ust. 2 pkt 2) lit. a i b musi spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną,
2) warunek określony w ust. 2 pkt 3) lit. a musi spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną,
3) warunek określony w ust. 2 pkt 4) lit. a,b,c musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców składających
ofertę wspólną.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, obejmują
w niniejszym zakresie:
2) wykaz usług wykonanych,
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia pozostałych części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
3. Szczegółowe zasady dotyczące podwykonawców zawarte są we wzorze umowy.
Zamawiający wymaga, aby czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia związane z:
1) kierowaniem pojazdami, przy pomocy których realizowane są usługi odbioru odpadów z nieruchomości lub
przewozu odpadów z PSZOK,
2) ładowaniem na pojazdy odpadów komunalnych
wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 439, art. 454-455 ustawy p.z.p. oraz wskazanych w dokumentach zamówienia.
 

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/10/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/10/2022
Czas lokalny: 10:15
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
w sprawach merytorycznych (w zakresie przedmiotu zamówienia):
- Justyna Raduj i Elżbieta Zacharczuk – Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i
Leśnictwa (24) 236-07-38,
w zakresie SIWZ:
- Iwona Dębowska i Robert Gontarek – Wydział Zamówień Publicznych (24) 236-07-37.
Otwarcie ofert nie jest jawne.
 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
sierpień 2025
VI.3) Informacje dodatkowe:
Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości
300.000,00 (słownie: trzysta tysięcy 00/100 złotych) PLN. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed
upływem terminu składania ofert.
Komunikacja elektroniczna w niniejszym postępowaniu będzie prowadzona za pośrednictwem narzędzi
Platformy przetargowej Gminy Miasta Gostynina dostępnej pod adresem https://gostynin.logintrade.net/. Zaleca
się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie
Do oferty w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – w formie Jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w

rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/
UE, zwanego dalej „JEDZ”.
2) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (odpis lub
informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru).
3) pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika
bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej
(np. KRS, CEIDG) ogólnie dostępnego na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych. W przypadku
złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi,
4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835),
5) dowód wniesienia wadium,
6) zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeśli dotyczy.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 (odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru), składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w ust. 2 pkt 3, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/08/2022

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami do pobrania na https://gostynin.logintrade.net/ - Platformie przetargowej Zamawiającego

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-09-05 10:44:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-05 10:51:14
  • Liczba odsłon: 538
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10415780]

przewiń do góry