Uchwała Nr 260/LI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026. Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2 .

Uchwała Nr 261/LII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 262/LII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Miasto Gostynin przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych.

Uchwała Nr 263/LII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

Uchwała Nr 264/LII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina. Załącznik nr 1 , Załącznik 2.

Uchwała Nr 265/LII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gostyninie na 2017 rok.

Uchwała Nr 266/LII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2017 rok . Załącznik

Uchwała Nr 267/LII/2017
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Gostynina do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gostynina.

Uchwała Nr 268/LIII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 lutego 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017. Załącznik Nr 1 i 2, załącznik Nr 3 i 4.

Uchwała Nr 269/LIII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę nr 254/L/2016 Rady Miejskeij w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016r oku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026. Załącznik Nr 1, załącznik Nr 2.  

Uchwała Nr 270/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie  z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gostynin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała Nr 271/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

Uchwała Nr 272/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin.

Uchwała Nr 273/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2017.

Uchwała Nr 274/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca 2017r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr 275/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca 2017r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2023. Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 1 cz. 2 , Załącznik Nr 2

Uchwała Nr 276/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017. Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2 , załącznik Nr 3 , Załącznik Nr 4 , Załącznik Nr 5.

Uchwała Nr 277/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca 2017r. zmieniająca uchwałę nr254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026. Załącznik Nr 1 , Załącznik  Nr 2.

Uchwała Nr 278/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca 2017r. zmieniająca uchwałę nr 261/LII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 279/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 208/XLIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w latach 1996-2016 w Gminie Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 280/LV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów miejsca realizacji obowiązku szkolnego.

Uchwała Nr 281/LV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017. Załącznik 1, 2 , Załącznik 3,  4, 5 .

Uchwała Nr 282/LV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2017 roku zmieniająca uchwałę nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026. Załącznik 1 , Załącznik 2 .

Uchwała Nr 283/LVI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017    Załącznik Nr 1 . Załącznik 2,3. 

Uchwała Nr 284/LVI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026. Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2.

Uchwała Nr 285/LVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.

Uchwała Nr 286/LVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr250/XLVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych jednorodzinnych ogrzewanych wyłącznie olejem opałowym, gazem, biomasą, energią elektryczną, poprzez pompy ciepła lub przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Uchwała Nr 287/LVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia na terenie Gminy Miasta Gostynina programu "Gostynińska Karta Seniora".

Uchwała Nr 288/LVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego na terenie Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 289/LVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi  ................ na działalność Burmistrza Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 290/LVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie  z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu.

Uchwała Nr 291/LVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017. Załącznik 3, 4, 5, 6, 8 . Załącznik 1, 2, 7.

Uchwała Nr 292/LVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej . Załącznik N1, Załącznik Nr 2.

Uchwała Nr 293/LVIII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 maja 2017r. w sprawie modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Gostyninie w latach 2017-2021.

Uchwała Nr 294/LVIII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 maja 2017r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok.

Uchwała Nr 295/LVIII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 140/XVIII/00 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 lutego 2000r. w sprawie umieszczenia herbu na przedmiotach, w tym przeznaczonych do obrotu handlowego oraz zamieszczania w znaku towarowym lub usługowym herbu lub nazwy miasta.

Uchwała Nr 296/LVIII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 maja 2017r. zmieniająca Uchwałę  Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017. Załącznik 1 i 2,   Załącznik 3 Załącznik 4

Uchwała Nr 297/LVIII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 maja 2017r. zmieniająca uchwałę nr254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026. Załącznik 1 , Załącznik 2.

Uchwała Nr 298/LIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 czerwca 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017 . Załącznik 1 , 2 . Załącznik 3 i 4 .

Uchwała Nr 299/LIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026. Załącznik 1,   Załącznik 2.

Uchwała Nr 300/LIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2016 rok.

Uchwała Nr 301/LX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasta Gostynina projektu konkursowego pn.: "W drodze do sukcesu" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Uchwała Nr 302/LX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 czerwca 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017. Załącznik 1 i 2 , Załącznik 3. 

Uchwała Nr 303/LX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 . Załącznik 1,   Załącznik 2.

Uchwała Nr 304/LXI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Gostynina. Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2.
 
Uchwała Nr 305/LXI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Gostynińskiego Komitetu Rewitalizacji.

Uchwała Nr 306/LXII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 6 lipca 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017. Załącznik 1, 2  Załącznik 3, 4

Uchwała Nr 307/LXII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 6 lipca 2017r. zmieniająca uchwałę nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026. Załącznik nr 1 ,    Załącznik Nr 2.

Uchwała Nr 308/LXII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia  6 lipca 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwestycji celu publicznego w zasięgu korony i systemu korzennego pomnika przyrody - drzewa z gatunku "Dąb szypułkowy".

Uchwała Nr 309/LXIII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na lata 2017-2023. Załącznik

Uchwała Nr 310/LXIII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lipca 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017. Załącznik Nr 1, 2 .

Uchwała Nr 311/LXIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 17 sierpnia 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017. Załącznik 1, 2      Załącznik 3
 
Uchwała Nr 312/LXIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie przejęcia zadań Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 313/LXV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie przejęcia należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach budżetowych oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a także przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Gostynin w związku z przekształceniem w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączeniem do ośmioletniej szkoły podstawowej.

Uchwała Nr 314/LXV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Gostyninie ul. Polna 36.

Uchwała Nr 315/LXV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017. Załącznik 1 , 2.

Uchwała Nr 316/LXV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniająca uchwałę nr254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 . Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2.
 
Uchwała Nr 317/LXVI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 września 2017r. w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gostynina na lata 2016-2022" . Załącznik

Uchwała Nr 318/LXVI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 września 2017r. w sprawie zmiany Uchwały 74/XV/2015 z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

Uchwała Nr 319/LXVI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok.

Uchwała Nr 320/LXVI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 września 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017. Załącznik 1,2  Załącznik 3,4,5.

Uchwała Nr 321/LXVI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 września 2017r. zmieniająca uchwałę nr254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026. Załącznik 1 Załącznik 2.

Uchwała Nr 322/LXVI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 września 2017r. w sprawie realizacji przez Gminę Miasta Gostynina inwestycji obejmującej dostosowanie budynku Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Uchwała Nr 323/LXVI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 września 2017r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr 324/LXVI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr208/XLIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w latach 1996-2016 w Gminie Miasta Gostynina.


Uchwała Nr 325/LXVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 października 2017r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe.
Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3 , Załącznik Nr 4 , Załącznik Nr 5 , Załącznik Nr 6 .

Uchwała Nr 326/LXVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 94/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 327/LXVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr 95/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr 328/LXVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 października 2017r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego z Gminą Gostynin dotyczącego budowy drogi publicznej na odcinku od ul. Kowalskiej do wsi Nagodów.

Rezolucja Nr 329/LXVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 października 2017r. w sprawie wyrażenia stanowiska co do projektowanych  zmian w zakresie reorganizacji nadzoru budowlanego.

Uchwała Nr 330/LXVII/2017
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 października 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017. Załącznik 1, 2, 4   Załącznik 5 i 3,

Uchwała Nr 331/LXVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 października 2017r. zmieniająca uchwałę nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026. Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2 .

Uchwała Nr 332/LXVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 października 2017r. w sprawie ustalenia stawki dotacji  przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2018 rok.

Uchwała Nr 333/LXVIII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 6 listopada 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 330/LXVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 października 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017. Załącznik.

Uchwała Nr 334/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola Nr 2 z oddziałem Integracyjnym w Gostyninie.

Uchwała Nr 335/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Gostyninie.

Uchwała Nr 336/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Gostyninie.

Uchwała Nr 337/LXIX/2017
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej z siedzibą w Gostyninie ul. J. Ozdowskiego 2 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Armii Krajowej z siedzibą w Gostyninie ul. J. Ozdowskiego 2.

Uchwała Nr 338/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie. Załącznik

Uchwała Nr 339/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006r. Nr 216/XXXIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi.

Uchwała Nr 340/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna.

Uchwała Nr 341/LXIX/2017
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

Uchwała Nr 342/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

Uchwała Nr 343/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

Uchwała Nr 344/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.

Uchwała Nr 345/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr 94/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 346/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Sadownika stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 347/LXIX/2017
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

Uchwała Nr 348/LXIX/2017
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017 . Załącznik 1, 2, 3   Załącznik 4,5

Uchwała Nr 349/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę nr254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026. Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2.

Uchwała Nr 350/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Załączniki.

Uchwała Nr 351/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Uchwała Nr 352/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017r. Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2018.

Uchwała Nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028. Załącznik Nr 1 ,    Załącznik Nr 2.

Uchwała Nr 354/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina n a rok 2017. Załącznik 1, 2 .   Załącznik 3, 4 .  

Uchwała Nr 355/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017r. zmieniająca uchwałę nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028. Załącznik Nr1,   Załącznik Nr 2

Uchwała Nr 356/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie . Załącznik

Uchwała Nr 357/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017r.  w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gostynina na lata 2017-2021. Załącznik

Uchwała Nr 358/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Gostynina do 2022roku" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 .

Uchwała Nr 359/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie.

Uchwala Nr 360/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.

Rezolucja Nr 361/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przywrócenia w Gostyninie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cierpikowska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-09 14:06:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Cierpikowska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-07 11:36:29
  • Liczba odsłon: 8438
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354125]

przewiń do góry