K.6220.17.2020


Gostynin, dnia 08.10.2020 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina zawiadamia, że w dniu 08.10.2020 r. na wniosek BIMERG Sp. z o.o. ul. Kolejowa 21, 09-500 Gostynin, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjno- magazynowego i dwóch budynków produkcyjnych (jeden z częścią socjalną) wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami w zakładzie produkcyjnym Bimerg w Gostyninie ul. Kolejowa 21, obręb ewid. 0001 Gostynin, jedn. ewid. 140401-1 Gostynin”.
Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) w brzmieniu przedsięwzięcia „nieosiągające progów określonych w ust. 1, jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi określone w ust. 1”, rozbudowa budynku istniejącej hali produkcyjno-magazynowej wraz z budową niezbędnej infrastruktury i urządzeń kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane.
Zgodnie z art. 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U z 2020 r., poz. 256 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Parkowej 22 - pok. 1, w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta: www.gostynin.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Rynek 26w Gostyninie.

Obwieszczenie wywieszono:
Obwieszczenie zdjęto:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-10 11:49:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-10 11:50:42
  • Liczba odsłon: 1334
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11560049]

przewiń do góry