PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli został powołany do życia uchwałą Nr 139/XV/93 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Gostynina ds. obsługi publicznych szkół podstawowych i przedszkoli w mieście Gostyninie. Podstawowym zadaniem Zespołu jest obsługa finansowa szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską GOSTYNIN

Misją Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli jest rzetelne, sprawne i fachowe świadczenie usług w zakresie finansów, księgowości oraz kadr i płac na rzecz jednostek obsługiwanych a także wspieranie tych jednostek w procesie optymalizacji finansowej i edukacyjnej.

Obowiązujący statut MZESiP w Gostyninie - uchwała nr 184/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 czerwca 2016 r w sprawie nadania statutu Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie zmieniony uchwałą nr 433/LXXXV/2018 z dnia 27 września 2018 r. oraz uchwałą nr 315/XLIII/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.


Podstawowym zadaniem Zespołu jest obsługa finansowa szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina tj.:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie ul. Ozdowskiego 2;

2) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie ul. Bema 23;

3) Zespół Szkolno Przedszkolny w Gostyninie ul. Polna 36;

4) Miejska Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie ul. Bema 23;

5) Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie ul. Wojska Polskiego 54;

6) Przedszkole Nr 4 w Gostyninie ul. Armii Krajowej 7;

7) Przedszkole Nr 5 w Gostyninie ul. Kochanowskiego 2.

8) Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha” w Gostyninie ul. Wojska Polskiego 23.”

DO ZAKRESU DZIAŁANIA ZESPOŁU NALEŻY:
1)w zakresie obsługi finansowej:
a) prowadzenie obsługi rachunków bankowych;
b) prowadzenie kasy;
c) bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego;
d) bieżąca informacja o sytuacji finansowej i realizacji budżetu;
e) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych;
f) dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS, US itp.;
g) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
h) rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy - Karta Nauczyciela.
i) rozliczanie finansowe realizacji projektów oświatowych realizowanych ze środków zewnętrznych (unijnych, państwowych i innych);
j) obsługę finansowo-księgową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek obsługiwanych
k) realizacją dochodów przysługujących jednostkom

2)w zakresie rachunkowości:

a) określenie zasad (polityki) rachunkowości;
b) rozliczanie inwentaryzacji aktywów i pasywów;
c) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym w sposób systematyczny;
d) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej prawem;
e) prowadzenie ewidencji składników majątkowych;
f) sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań z zakresu operacji finansowych i innych wymaganych przepisami prawa.

3) w zakresie obsługi administracyjno - organizacyjnej:

a) prowadzenie teczek akt osobowych dyrektorów jednostek obsługiwanych;
b) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej;
c) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie realizacji rządowych programów pomocowych, w tym rozliczanie przyznanych dotacji.

4) realizacja innych zadań bedących zadaniami organu prowadzącego placówki oświatowe, a w szczególności:

a) obsługa finansowo - księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i emerytów - byłych nauczycieli;
b) obsługa finansowo - księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
c) obsługa finansowo - księgowa oraz przyjmowanie zgłoszeń pracodawców o zawieranie umów z pracownikami młodocianymi i przygotowywanie decyzji o zwrocie kosztów kształcenia młodocianych;
d) prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie systemu informacji oświatowej, w tym prowadzenie bazy danych oświatowych w zakresie przewidzianych dla organu prowadzącego;
e) prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek oświatowych;
f) udzielanie i rozliczanie dotacji celowej dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego;
g) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kosztów dowozu uczniów (w tym niepełnosprawnych) do placówek oświatowych; h) planowanie sieci i obwodów placówek oświatowych;
i) prowadzenie rejestru obowiązku szkolnego;
j koordynowanie i nadzorowanie przebiegu rekrutacji dzieci do placówek oświatowych;
k) weryfikacja projektów organizacyjnych placówek oświatowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zabezpieczenia środków finansowych;
l) obsługa administracyjna postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i przygotowywanie decyzji w tym zakresie;
m) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora placówki oświatowej;
n) prowadzenie spraw związanych z nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Miasta Gostynina;
o) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie prowadzenia prawidłowej polityki kadrowej;
p) przygotowywanie uchwał Rady Miejskiej w Gostyninie i zarządzeń Burmistrza Miasta Gostynina dotyczących oświaty i jednostek obsługiwanych;
q) przyjmowanie wniosków, tworzenie decyzji, rozliczanie i wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów - mieszkańców Gostynina.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-13 09:48:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Łoś Michał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-04 13:43:00
  • Liczba odsłon: 6253
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354655]

przewiń do góry