Uwaga

26.03.2018 r. - odpowiedzi na pytania - patrz dół strony

20.03.2018 r. - Zmiana ogłoszenia - POBIERZ Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 533823-N-2018 z dnia 2018-03-20 r.


Gmina Miasta Gostynina: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyninie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=407e02b8-c994-4713-a868-b0afb623fd95


SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 – Wzór umowy + gwarancja
Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia o podwykonawcach26.03.2018 r. - odpowiedzi na pytaniaGostynin, dnia 26.03.2018 r.


ZP. 271.1.8.2018


O D P O W I E D Z I    NA     P Y T A N I A


Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyninie


          W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Pytania

1. Czy studzienki kanalizacyjne DN 1000,DN600 mają być zgodne z obowiązującą normą PN-EN 13598-2:2009?

2. Czy Zamawiający będzie wymagał dla studzienek DN1000, DN600 zastosowania ruchomego kielicha zintegrowanego z kinetą, umożliwiającego zmianę kierunku ustawienia rury +/- 7,5° w każdej płaszczyźnie? Rozwiązanie takie znacząco ułatwi montaż studni.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kolan lub innych kształtek regulacyjnych przed i za studzienką, w celu dopasowania trasy kanału do kinet standardowych?

4. Czy Zamawiający dopuści studnie tworzywowe DN 1000, DN600 nie posiadające spadku w kinecie?

5. Czy Zamawiający dopuści studzienki złazowe DN1000 posiadające stopnie złazowe lub drabinki zgodne z obowiązującą normą PN-EN 14396:2006 ?

6. Czy Zamawiający dopuści do stosowania w przedmiotowej inwestycji studzienki, których stopnie lub drabinki złazowe są montowane na budowie samodzielnie bezpośrednio przez wykonawcę? Wykonanie montażu stopni lub drabinek fabrycznie, w kontrolowanych warunkach zapewnia prawidłowy montaż i kontrolę.

7. Czy Zamawiający dopuści do stosowania studzienki włazowe DN 1000, w których komora robocza (trzon) ma średnicę DN 1000 a podstawa jest zaadaptowaną kinetą DN800?

8. Czy studzienki mają być zgodne z normą PN-EN 476:2012?

9. Czy Zamawiający dopuści stosowanie studzienek, w których kineta i króćce kielichowe wykonane są metodą spawania lub zgrzewania?

10. Czy za studnie monolityczne uznane będą studnie składające się z elementów: kinety, nadstawki, stożka, pospawanych metodą spawania ekstruzyjnego czy też studnie monolityczne, które w całości są wykonane z jednego elementu?

11. Czy Zamawiający dopuści studzienki z niewykorzystanymi dopływami? W takim przypadku zachodzi możliwość zalegania ścieków w niewykorzystanych kanałach, co prowadzić może do zagniwania ścieków, powstawania szkodliwych zapachów i miejsca bytowania gryzoni, spotykanych w kanałach ściekowych.

12. Czy Zamawiający dopuści stosowanie studzienek, w których kineta jest wykonana z elementów zgrzewanych lub spawanych (oddzielnie: podstawa, króćce, kineta)? Czy Zamawiający dopuści elementy zgrzewane lub spawane w stożku?

13. Czy kineta musi być wykonana w jednym procesie wtrysku? Czy może być spawana z elementów ?

14. Czy Zamawiający wymagał będzie dla potwierdzenia zgodności z normą PN-EN 13598-2:2009 deklaracji zgodności producenta studzienek kanalizacyjnych PE DN 1000 na całą studzienkę? Pytanie podyktowane jest faktem, że na rynku są producenci deklarujący zgodność nie całej studzienki, a tylko poszczególnych elementów składowych, czego nie przewiduje obowiązująca norma PN-EN 13598-2:2009.

15. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby w studni DN 1000, przejście pomiędzy kominkiem studzienki a komorą roboczą studni umożliwiało swobodny prześwit o średnicy 600 mm czy też dopuści studnie, w których stopnie złazowe uniemożliwiają swobodne przejście  z uwagi na ograniczony prześwit 600 mm? Jest to bardzo istotne z punktu widzenia eksploatacji i bezpieczeństwa pracy.

16. Czy Zamawiający dopuści do stosowania system studni z tworzywa DN 1000, DN600 nie posiadających systemowych/typowych, wykonanych w postaci jednego odlewu ( nie segmentowych) kinet pod kątem w zakresie typowym dla kanalizacji tj. od 90° do 270°? Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania kinet zgodnie z sytuacją projektową?

17. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wewnętrzna strona trzonu studni DN 1000, DN600 była gładka? Takie rozwiązanie uniemożliwia zaleganie ścieków i zanieczyszczeń. 

18. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby studnie DN1000, DN600 wykonane były jako monolityczne, zapewniające 100% szczelność.


Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe pytania, Zamawiający informuję, że wszystkie materiały muszą posiadać dopuszczenie do stosowania i muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Parametry użytych materiałów muszą być zgodne z parametrami materiałów określonych w dokumentacji projektowej załączonej do postępowania. Na etapie realizacji Wykonawca jest zobowiązany przedstawić proponowane do wbudowania materiały do akceptacji Zamawiającemu.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-20 14:18:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-03 08:22:53
  • Liczba odsłon: 2328
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11646421]

przewiń do góry