Gostynin, dnia 14.04.2021 r.

ZP.271.2.3.2021

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.3.2021

           W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1919 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

Wycinka drzew na działce leśnej stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynin.

1.      Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew z gatunku topola, rosnących na działce leśnej stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina o nr 4700/1,  usytuowanej przy ul. Czapskiego.

Do zakresu w/w przedmiotu umowy należy:

  1. wycinka drzew, wzdłuż linii średniego napięcia.
  2. docięcie pozyskanego drewna na ustalony wymiar,
  3. ułożenie w stosy.

2.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Przedmiot umowy należy wykonać w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.

3.      Sposób obliczania ceny oferty:

1)      Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

2)      Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.

3)      Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

4.      Doświadczenie

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług o podobnym charakterze. Zamawiający zastrzega prawo zażądania poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.

5.      Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 21 kwietnia 2021 r. do godz. 12:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień.

6.      Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Roman Pietrowicz – Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (telefon: 24 236-07-48).

7.      Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-04-14 13:34:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-14 13:50:15
  • Liczba odsłon: 937
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10415847]

przewiń do góry