Gostynin, dnia 16.01.2018 r.


ZP.271.2.4.2018


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.4.201 8


W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie p.n.:Budowa przepustu pod drogą gminną w ul. Makulińskiego


Przedmiot zapytania ofertowego:


Przedmiotem inwestycji jest budowa przepustu (około 10,00 m rury) pod drogą gminną łączącego dwa nieużytki – lokalne zastoiska wody w Gostyninie, ul. Makulińskiego, na działce nr ewid. 954/2, 958, 960/1.

W zakres inwestycji wchodzi:

 • budowa przepustu z rury betonowej o średnicy 600 mm wraz ze ściankami czołowymi ze skrzydełkami.

Wylot przepustu zlokalizowany będzie na terenie dz. 954/2, obręb: Gostynin, dalej będzie przechodził on pod koroną drogi gminnej (dz. 958, obręb: Gostynin) i kończył będzie się wylotem w działce 960/1, obręb Gostynin.


Inwestycję należy zrealizować zgodnie niniejsz ym zapytanie m ofertow ym, wzorem umowy (stanowiącym załącznik nr 3) oraz z decyzją: SL.6341.49.2016.AJ z dnia 13.01.2017r „pozwolenie wodno-prawne”, projektem budowlanym opr acowanym przez BRiRPB „HOL-BUD” sp z o.o. w grudniu 2016 r., specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, aktualnej wiedzy technicznej.         


Warunki realizacyjne szczegółowe:

Wykonawca robót zobowiązany jest w szczególności do:

 1. zapoznania się – przed złożeniem oferty – z wymaganiami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia tj.: do szczegółowej analizy dokumentacji i opisu przedmiotu zamówienia; Zamawiający sugeruje aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia i uzyskał informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty;

 2. dostarczeni a kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, o którym mowa w zapytaniu ofertowym ,

 3. przestrzegani a terminu realizacji przedmiotu,

 4. właściwego zabezpieczenia prowadzonych robót, w ykonani e trwałego oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robót na czas budowy z zachowaniem obowiązujących przepisów;

 5. wykonani a przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332);BHP;

 6. zabezpieczeni a obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetów;

 7. przed zgłoszeniem do odbioru końcowego wykonanych elementów robót należy:

 • pozyskać oświadczenia od eksploatatorów urządzeń podziemnych o dokonaniu prawidłowej regulacji wszelkich istniejących urządzeń,

 • przygotować kompletną dokumentację podwykonawczą opatrzoną oświadczeniem kierownika robót z wymaganym elaboratem powykonawczym.


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki :

 1. posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej wykonanie sieci kanalizacyjnej o przekroju Ø 600mm;

 2. dysponujący osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izb Inżynierów Budownictwa oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od wyłonionego Wykonawcy dokumentów i oświadczeń potwierdzających posiadanie przez osobę pełniącą funkcję kierownika robót wymaganych kwalifikacji i uprawnień oraz poświadczeń lub referencji .


Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 kwietnia 2018 r.


Informacje dotyczące rozwiązań równoważnych:

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze właściwości w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego.


Sposób obliczania ceny oferty:

 1. ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty (stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) ;

 2. wskazana w ofercie cena ryczałtowa musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty;

 3. cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.


Miejsce i termin złożenia oferty :

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 – do dnia 23 stycznia 201 8 r. do godz. 11:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl , faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.


Ofertę należy opracować w oparciu o dokumentację techniczną i opis przedmiotu zamówienia – w formie szczegółowego kosztorysu ofertowego.

Do formularza ofertowego należy załączyć: kosztorys ofertowy; kosztorys ofertowy (opracowany metodą uproszczoną) musi zawierać pełen zakres robót objętych niniejszym przedmiotem zamówienia (z wyłączeniem pozycji pominiętych w przedmiarze), przy czym Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu kosztorys szczegółowy, zawierający wskaźniki: stawka roboczogodzinowa [zł/r-g], koszty pośrednie [%], koszty zakupu materiałów i urządzeń wraz z montażem [%], zysk [%] oraz ceny poszczególnych materiałów budowlanych, koszty obsługi inwentaryzacji geodezyjnej, koszty odbiorów specjalistycznych niezbędnych dla realizacji inwestycji; z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys ofertowy nie będzie podlegać ocenie (weryfikacji), nie będzie stanowił również określenia zakresu zamówienia do wykonania przez Wykonawcę. W świetle tego Zamawiający nie ma obowiązku analizy kosztorysów ofertowych przedłożonych przez Wykonawców do ofert; kosztorys ofertowy będzie niezbędny do rozliczenia się z Wykonawcą w sytuacji, jeżeli powstaną okoliczności wykonania nieprzewidzianych robót zamiennych, przerwania albo zaniechania realizacji zamówienia bądź części robót;


Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:


Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Jacek Toruniewski – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (telefon: 24 236-07-21) .Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja)
Załącznik Nr 3 – Wzór umowy + gwarancja


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-16 12:27:59
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-16 12:27:59
 • Liczba odsłon: 2283
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858588]

przewiń do góry