Deklaracja dostępności

Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie.

 

Data publikacji strony internetowej: 2014-12-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-20.

Strona internetowa nie jest obecnie zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Powodem niezgodności jest fakt, że strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Zamieszczone artykuły, materiały, treści i filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Wymienione powyżej wyłączenia będą systematycznie usuwane w nieprzekraczalnym terminie uzyskania przez podmiot środków na realizację zadania stworzenia strony internetowej zgodnej z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w roku budżetowym 2021 do dnia 31 stycznia 2021 r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej nie są obecnie dostępne skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki). Funkcjonalność zostanie wprowadzona w nieprzekraczalnym terminie uzyskania przez podmiot środków na realizację zadania stworzenia strony internetowej zgodnej z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w roku budżetowym 2021 do dnia 31 stycznia 2021 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres email: sekretariat@mck-gostynin.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 24 235 34 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Osoba do kontaktu: Małgorzata Jakubowska-Trocha

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie

ul. 18 Stycznia 2

09-500 Gostynin

tel.: 48 24 235 34 47

e-mail: sekretariat@mck-gostynin.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

MCK, ul. 18 Stycznia 2, 09-500 Gostynin

 

Otoczenie i wejście do budynku

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do MCK znajduje się po lewej stronie frontu budynku, równolegle do ul. Polnej, oznaczone literą A. Prowadzą do niego schody główne. Po ich lewej stronie znajduje się podnośnik dla osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu, dostępny bezpośrednio z poziomu gruntu, uruchamiany przez pracownika MCK na żądanie zainteresowanej osoby (dzwonek przy podnośniku). Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W środku budynku nie ma windy. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

Toalety

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie 0, na holu głównym obok sali widowiskowej. Jest ona oznakowana i dostępna. Na pozostałych kondygnacjach budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnościami. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnościami narządu ruchu Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi A – w holu głównym, po prawej stronie od wejścia – znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach i z utrudnieniami w przemieszczaniu się. Prowadzi ona do kasy biletowej, szatni, sali kinowej, toalety. Sala widowiskowa nie ma progu, posiada dwa szersze rzędy, w których można ustawić się z wózkiem (rząd 1 i rząd 6).

 

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących

Brak udogodnień dla osób niesłyszących i niedowidzących.

 

Zwiedzanie z psem przewodnikiem

Można zwiedzać z psem przewodnikiem.

 

Udogodnienia dla osób starszych

W budynku znajdują się krzesła, na których można odpocząć, na wszystkich kondygnacjach. Na terenie przed budynkiem znajdują się ławki.

 

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi

Na sale wystawiennicze wolno wchodzić z wózkami oraz nosidłami na stelażach metalowych pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości od ekspozycji.

Brak toalety z przewijakiem.
 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-19 18:28:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-16 09:42:10
  • Liczba odsłon: 2166
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11407427]

przewiń do góry