Część opisowa do realizacji inwestycji w 2003 roku

(stan na 31 grudnia 2003 roku)

 

1. Drogi publiczne gminne -Ulice, place, mosty

     wydatkowano – 109.070,-zł

 - Chodniki, parkingi, place

   wydatkowano – 81.495,- zł

   w ramach zadania:

- wymieniono krawężniki drogowe o wym. 15x30x100 cm na krawężniki wibropra-sowane o wym. 20x30x100 cm na długości 160 mb w ul. Jana Pawła II i Płockiej,

-         wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na pow. 268 m2 na skrzyżowaniu ulic Bierzewicka – Płocka,

-         zakończono przebudowę Placu Wolności w zakresie geometrii skrzyżowań, inżynierii i organizacji ruchu z materiałów powierzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad,

-         wykonano wjazdy i chodniki na ul. Langenfeld o pow. 535m2 i ustawiono 314mb obrzeży, koszty robocizny, transportu i cementu ponieśli wnioskodawcy robót,

-         wykonano przebudowę wjazdu i chodnika na skrzyżowaniu ulic Bierzewicka-Płocka-Jana Pawła II z kostki brukowej na pow. 45,8m2 oraz ustawiono 65,3mb krawężników drogowych o wym. 20x30x100,

-         wykonano 20,9m2 z kostki brukowej oraz 4mb obrzeży chodnika na działce gminy przy ul. Jana Pawła II,

-         wykonano wjazd z kostki brukowej w ul. Polnej 12 o pow. 46,1m2,

-         wykonano z kostki brukowej wjazd przy ul. Polnej 49 w ilości 41,2m2 oraz 14mb obrzeży,

-         wykonano ciąg pieszy (schody) do pomnika na cmentarzu ewangelicko-augsburskim o pow. 96,2m2 z kostki brukowej grafitowej typu Holland.

 

- Parking przy ul. Czapskiego

   wydatkowano – 27.575,- zł

wykonano parking samochodowy na osiedlu przy ul. Czapskiego o pow. 634,9m2, chodniki o pow. 192,1m2 oraz odcinek kanalizacji deszczowej z rur PCV o długości 31,32mb oraz 2 studzienki z kratami ściekowymi.

 

2. Gospodarka mieszkaniowa - Budownictwo

     wydatkowano – 1.026.463,-zł

 

MTBS – budynki mieszkalne czynszowe

  wydatkowano – 380.000,-zł

   przekazano na rzecz Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego udział gminy

   w budowie budynków mieszkalnych czynszowych.

 

Budynek zabytkowy Plac Wolności 16

wydatkowano – 88.302,-zł

wykonano pokrycie połaci dachowych blachą stalową lakierowaną dachówkową wraz z  obróbkami blacharskimi i orynnowaniem, przeprowadzono renowację elementów architektonicznych i kominów ponad dachem, położono tynki zewnętrzne szlachetne akrylowe i zamontowano parapety ceramiczne.

 

Budowa kotłowni olejowych w Gostyninie – Kruku

  wydatkowano – 21.028,-zł

opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie zadania, opracowano efekt ekologiczny, wykonano: budynek kotłowni (pow. zabudowy 66,1m2) w technologii tradycyjnej z niskoparametrową (750kW, 90/70ºC) olejową automatyczną instalacją technologiczną kotłowni wraz z instalacją wewnętrzną kotłowni oraz instalacją odgromową (w szczycie istniejącego budynku wielorodzinnego nr 1), podjazd przed kotłownię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o pow. 78m2, instalację technologiczną niskoparametrowej (115kW, 90/70ºC) automatycznej kotłowni olejowej w istniejącej przybudówce budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z adaptacją istniejącej przybudówki i instalacji elektrycznej, remont istniejącej sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach nr 1 i nr 2 o łącznej długości 80mb, wymianę sieci co. i cwu. Łączącej oba budynki na sieć z rur preizolowanych o długości 47mb. Wydatki obejmują również nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

 

Termomodernizacja budynków komunalnych

  wydatkowano – 537.133,-zł

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie termomoderni-zacji 30 budynków oraz audyty energetyczne dla tych budynków. Docieplono elewację, wymienioną stolarkę okienną i drzwiową w budynkach:

-         przy ul. Wojska Polskiego 10    – (stolarka okienna 169,33m2; docieplenie 882,34m2),

-         przy ul. Dmowskiego 1    – (stolarka okienna 151,96m2; docieplenie 970,34m2),

-         przy ul. 3 Maja 3         – (stolarka okienna 147,77m2; docieplenie 970,34m2),

-         przy ul. Kościuszki 6             – (docieplenie 1.010,61m2).

 

 

3. Administracja

     wydatkowano – 68.539,- zł

 

Zakupy inwestycyjne

  wydatkowano – 18.689,-zł

  zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta.

 

Ratusz

  wydatkowano – 49.850,-zł

rozbudowano system alarmowy w Ratuszu, wbudowano materiały instalacyjne na obiekcie oficyny – strona wschodnia, wykonano posadzki wraz z ociepleniem w części oficyny, wymieniono drzwi główne wejściowe w Ratuszu, drzwi do USC, boazerię i drzwi 2-skrzydłowe na parterze, obłożono deską dębową schody strychowe, wykonano posadzkę z płyt granitowych wraz z cokolikiem na parterze, docieplono ściany zewnętrzne oficyny od strony zachodniej styropianem gr. 10cm w technologii „Atlas”, wykonano kanalizację deszczową na terenie dziedzińca Ratusza, cokoły betonowe budynku od strony dziedzińca, w 90% nawierzchnię dziedzińca z kostki brukowej w połączeniu z kostką granitową.

 

4. Bezpieczeństwo publiczne

     wydatkowano – 6.586,- zł

 

Zakup konsoli dystrybutorskiej

   wydatkowano – 4.000,-zł

dotacja na dofinansowanie wykonania konsoli dyspozytorskiej dla Powiatowego Stanowiska Kierowania w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ramach tworzenia Zintegrowanego Stanowiska Kierowania z Pogotowiem Ratunkowym.

 

Monitoring

   wydatkowano – 2.586,-zł

zamieszczono w prasie regionalnej ogłoszenie o przetargu na rozbudowę monitoringu wizyjnego na terenie miasta.

 

 

[w1] 5555. Inwestycje oświatowe                                                         

     wydatkowano  - 3.044.875,-zł

 

Remont Szkoły Podstawowej nr 1

  wydatkowano – 41.485,-zł

płatność za roboty dodatkowe, wynikłe w trakcie wykonania zadania, obejmujące: wykonanie posadzki na gruncie wraz z izolacją przeciwwilgociową i cieplną w sali lekcyjnej, wzmocnienie otworów prostokątnych w korytarzu piwnicy, wykonanie zamienne instalacji elektrycznej wtynkowej, montaż dodatkowych narożników ochronnych przy robotach gipsowych, demontaż i montaż listew progowych w salach lekcyjnych, wymiana zgniłych podokienników drewnianych na parapety betonowe, wymiana zgniłej stolarki drzwiowej na nową z drewna litego, odgrzybianie i izolacja przeciwwilgociowa posadzki po zdjęciu podłogi drewnianej w małej sali gimnastycznej; udrożniono kolektor główny oraz odcinki istniejącej kanalizacji deszczowej z rur betonowych Ø 200 – 150m, ułożono przewody drenarskie odwadniające 2 x Ø 100 – 120mb oraz opaski wzdłuż ścian fundamentowych z płyt betonowych, przedłużono kolektor główny Ø 150 – 12mb. Przeprowadzenie robót remontowo-blacharskich elementów uszkodzonych przez drzewa podczas wichury (uzupełnienie obróbek gzymsów, wymiana uszczelek orynnowania, regulacja spadków, doszczelnienia).

 

Remont Szkoły Podstawowej nr 3

  wydatkowano – 52.577,-zł

modernizacja dwóch węzłów sanitarnych na nowym skrzydle szkoły, roboty malarskie bloku żywieniowego.

 

Remont Przedszkola nr 4

  wydatkowano – 25.731,-zł

usunięto usterki w pokryciu dachowym, wykonano roboty malarskie emulsyjne ścian i sufitów, malowanie olejne stolarki drzwiowej i okiennej oraz lamperii i elementów metalowych, naprawiono podsufitki z płyt gipsowo - kartonowych, dokonano oceny stanu technicznego budynku przedszkola, zamontowano w salach oraz szatni 26 szt. wywietrzaków dachowych cylindrycznych o Ø 160, zamontowano okap wyciągowy wraz z uruchomieniem wentylacji wyciągowej i mechanicznej, uzupełniono szalowania ścian zewnętrznych.

 

Międzyszkolny Kompleks Sportowy - Budowa krytej pływalni

  wydatkowano – 2.906.130,-zł

w ramach zadania wykonano projekt techniczny instalacji solarnej dla podgrzewu wody basenowej oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz opracowano audyt energetyczny. W/w projekt przewiduje budowę kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni ok. 160 m2 montowanych na płaskiej części dachu pływalni wraz z instalacją solarną w podbaseniu. Dokonano wpłaty na budowę przyłącza energetycznego dla pływalni. W 2003r. zafakturowano wykonane roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, wentylacji oraz roboty tynkarskie (tynki wewnętrzne i okładziny ceramiczne ścian). Ułożono okablowanie instalacji nagłośnienia oraz instalacji elektronicznego systemu obsługi klientów. Wykonano konstrukcję stalową zadaszenia obiektu, krycie dachu, dwie niecki żelbetowe pływalni o wym. 25,0x12,5x1,35-1,80m i 12,5x7,0x0,83m. Zamontowano wewnętrzny dźwig osobowy oraz zjeżdżalnie rurową. Opracowano szczegółową koncepcję sufitu podwieszanego na obiekcie pływalni wraz z kolorystyką. Poniesione koszty obejmują opłaty za nadzór inwestorski i autorski oraz opłaty związane z przetargiem na roboty wykończeniowe nie ujęte w dokumentacji podstawowej.

 

Remont Gimnazjum nr 1

  wydatkowano – 11.880,-zł

roboty malarskie wewnętrzne farbą emulsyjną ścian i sufitów, klas lekcyjnych, węzłów sanitarnych, pomieszczeń gospodarczych, stołówki wraz z zapleczem, malowanie olejne lamperii, stolarki drzwiowej i okiennej, usunięto awarię kabla energetycznego zasilającego budynek, polegającego na ułożeniu 100mb nowego kabla.

 

Remont Gimnazjum nr 2

  wydatkowano – 7.072-zł

wykonano ogrodzenie ochronne boiska szkolnego (zabetonowanie słupów stalowych o wys. 5m wraz z podporami, montaż siatki zabezpieczającej z włókien syntetycznych, podwyższenie ogrodzenia zabezpieczającego na odcinku 20m do wysokości 8m), uporządkowano teren po dawnym bazarze poprzez zdjęcie kostki granitowej dla potrzeb Ratusza).

 

6. Ochrona zdrowia

     wydatkowano -  6.475,-zł

zakup zestawów komputerowych dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu oraz do obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

7. Gospodarka komunalna

     wydatkowano -  137.351,-zł

 

Sieci energetyczne

 

- Oświetlenie uliczne  na ul. Langenfeld

   wydatkowano – 99.751,-zł

zapłata końcowa za montaż 55 szt. opraw oświetleniowych na odcinku 2.550 mb

wraz z niezbędną instalacją elektryczną,

 

- Oświetlenie uliczne  na ul. Kowalskiej

   wydatkowano – 37.600,-zł

wykonano oświetlenie uliczne w ul. Kowalskiej – zamontowano 10 słupów z oprawami i wykonano instalację zasilającą o długości 320m.

 

8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Zamek

     wydatkowano – 291.709,-zł

w  2003 roku dokonano zapłaty za:

-         wykonane prace rozbiórkowe trzech obiektów znajdujących się w złym stanie technicznym,

-         wzmocnienia fundamentów kaplicy, skucia tynków wewnętrznych, rozbiórkę podsufitki, wykonanie nowych podkładów wraz z izolacją z keramzytu pod posadzki w kaplicy,

-         wykonanie wykopów fundamentów i ścian piwnicznych budynku administracyjno-hotelowego, wylano fundamenty i wykonano ściany fundamentowe tego obiektu,

-         prace archeologiczne i konserwatorskie wynikające z zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nadzór konserwatorski i archeologiczny,

-         przyłącze energetyczne (opłata przyłączeniowa),

-         konserwacja drzwi frontowych do kaplicy.

 

9. Kultura fizyczna i sport – Ośrodek Sportu i Rekreacji

     wydatkowano – 320.162,-zł

realizacja robót następowała zgodnie z harmonogramem:

-         wykonanie tynków, okładzin wewnętrznych, roboty malarskie,

-         wykonanie podłoża i posadzek,

-         docieplono ściany zewnętrzne,

-         wykonano instalację centralnego ogrzewania i ciepłej i zimnej wody, instalację kanalizacyjną,

-         wykonano izolację rurociągów oraz klatki schodowe.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-07 15:23:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-07 15:23:27
  • Liczba odsłon: 3751
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11553160]

przewiń do góry