Gostynin, dnia 11.09.2018 r.


ZP.271.2.54.2018


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP.271.2.54.2018


          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na postępowanie:


 
Budowa Street Workout przy ul. Polnej po rozbiórce istniejącego skateparku


1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie Street Workout-u przy ul. Polnej w Gostyninie po rozbiórce istniejącego skateparku – zgodnie z załączonym projektem technicznym (stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, aktualną wiedzą techniczną, warunkami technicznymi, dokumentacją projektową – opracowaną przez Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie ul. Płocka 44a, oraz na podstawie Zaświadczenia Starosty Gostynińskiego z dnia 07.06.2018 r. znak sprawy AB.6743.217.2018 o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia i uprawnieniu Inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.
Inwestycja zlokalizowana jest w Gostyninie, na działkach nr ewid. 4005, 4007.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
1) montaż urządzeń streetworkout-u wraz z nawierzchnią bezpieczną;
2) montaż kosza na śmieci;
3) montaż tablicy informacyjnej;
4) montaż ławek;
5) montaż stojaka na rowery
6) rozbiórkę części utwardzenia.
Zakres robót obejmuje wszystkie prace określone szczegółowo pod względem technologicznym i materiałowym w załączonej dokumentacji. Roboty należy wykonywać zgodnie z opracowanym projektem technicznym.

2. Warunki realizacyjne szczegółowe:
Wykonawca robót zobowiązany jest w szczególności do:
1) zapoznania się – przed złożeniem oferty – z wymaganiami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia tj.: do szczegółowej analizy dokumentacji i opisu przedmiotu zamówienia; Zamawiający sugeruje aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia i uzyskał informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty;
2) opracowania i dostarczenia Zamawiającemu planu BIOZ przed ustawowym terminem zgłoszenia rozpoczęcia budowy;
3) przestrzegania terminu realizacji przedmiotu zamówienia;
4) właściwego zabezpieczenia prowadzonych robót, wykonania trwałego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót na czas budowy z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów;
5) wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.);
6) przed zgłoszeniem do odbioru końcowego wykonanych elementów robót należy przygotować kompletną dokumentację podwykonawczą opatrzoną oświadczeniem kierownika robót z wymaganym elaboratem powykonawczym.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1) posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia;
2) dysponują osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dostarczenia dokumentów poświadczających posiadanie niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień budowlanych i przygotowania zawodowego.

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: w okresie 6 tygodni od zawarcia umowy.

5. Informacje dotyczące rozwiązań równoważnych:
Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze właściwości w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego.

6. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca dostarczy na własny koszt i we własnym zakresie wszystkie materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wszystkie materiały do zatwierdzenia Zamawiającemu i uzyskać akceptację przed zastosowaniem materiałów w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny lub aprobatę świadczącą o jego jakości zgodnie z wymogami projektu i być dopuszczony do jego wbudowania (wg. obowiązujących przepisów prawa budowlanego).
3) Wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych materiałów, muszą być uzgadniane z Zamawiającym.

7. Płatności:
Po odbiorze końcowym inwestycji.

8. Sposób obliczania ceny oferty:
1) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
2) Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

9. Doświadczenie
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji robót budowlanych dla inwestycji o podobnym charakterze tj. w  zakresie wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej budowę i montaż urządzeń streetworkout-u, zewnętrznych siłowni lub placów zabaw o podobnej wielkości/zakresie. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie robót.

10. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 17 września 2018 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl , faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.
Ofertę należy opracować w oparciu o dokumentację techniczną i opis przedmiotu zamówienia.
Do formularza ofertowego należy załączyć: kosztorys ofertowy; kosztorys ofertowy (opracowany metodą uproszczoną) musi zawierać pełen zakres robót objętych niniejszym przedmiotem zamówienia, przy czym Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu kosztorys szczegółowy, zawierający wskaźniki: stawka roboczogodzinowa [zł/r-g], koszty pośrednie [%], koszty zakupu materiałów i urządzeń wraz z montażem [%], zysk [%] oraz ceny poszczególnych materiałów budowlanych, koszty obsługi inwentaryzacji geodezyjnej, koszty odbiorów specjalistycznych niezbędnych dla realizacji inwestycji; z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys ofertowy nie będzie podlegać ocenie (weryfikacji), nie będzie stanowił również określenia zakresu zamówienia do wykonania przez Wykonawcę. W świetle tego Zamawiający nie ma obowiązku analizy kosztorysów ofertowych przedłożonych przez Wykonawców do ofert; kosztorys ofertowy będzie niezbędny do rozliczenia się z Wykonawcą w sytuacji, jeżeli powstaną okoliczności wykonania nieprzewidzianych robót zamiennych, przerwania albo zaniechania realizacji zamówienia bądź części robót.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia kosztorysu – o którym mowa powyżej – szczegółowego w wersji elektronicznej w formacie pdf.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dokumentów lub oświadczeń potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę (osoby realizujące przedmiot zamówienia) niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia wykształcenia, uprawnień budowlanych lub przygotowania zawodowego w tym m.in. aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.

11. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Jacek Toruniewski – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (tel. 24 236-07-21).

12.  Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.


Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy + gwarancja
Załącznik nr 3 – Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-11 15:25:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-03 08:25:46
  • Liczba odsłon: 2296
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11646552]

przewiń do góry