Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przedkładają dowody osobiste lub paszporty.

Dotyczy cudzoziemców:

- dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;

- odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów niemożna ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,  wraz z tłumaczeniem (jeżeli jest wymagane) wykonanym  przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w Państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),  konsula;

- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie powyższego dokumentu napotyka trudne po przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu;

- udział biegłego lub tłumacza w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu.

Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie.

W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia. 

Po zawarciu małżeństwa nie ma możliwości zmiany oświadczenia o nazwiskach małżonków.

W pewnych sytuacjach istnieje możliwość zmiany oświadczenia dotyczącego nazwiska dzieci - przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego dziecka pochodzącego z tego małżeństwa.

Opłaty

Zaświadczenie jest wolne od opłat.

Opłatę skarbową w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu (jeżeli akt małżeństwa będzie sporządzany w tutejszym USC) wnosi się na rachunek Miasta Gostynina

nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 .

W/w opłata pobierana jest w momencie składania podania o wydanie zaświadczenia pod warunkiem, że związek małżeński będzie zawierany w Gostyninie.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, pok. 205.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydaje wybrany przez zainteresowanych kierownik urzędu stanu cywilnego. Zaświadczenie otrzymuje się w czasie nie dłuższym niż 10 dni. Termin otrzymania zaświadczenia uzależniony jest od otrzymania dokumentów stanu cywilnego z innych urzędów stanu cywilnego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Gawinowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-29 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Gawinowski Marcin
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-12 10:38:15
  • Liczba odsłon: 5026
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11105611]

przewiń do góry