Gostynin, dnia 20.02.2019 r.

ZP.271.2.1.2019

 


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.1.2019


            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:


  Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg na osiedlu Zatorze w Gostyninie


 


1.    Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy dróg na osiedlu Zatorze w Gostyninie wraz z kanalizacją deszczową.


Teren na którym zlokalizowane są drogi obejmuje działki nr ewid. 4750/12, 4792/2, 4753/16, 4753/15, 4754/15, 4754/16, 4493, 4754/5, 4753/5, 4795, 4750/3, 4754/8, 4753/8, 4798, 4750/6, 4811, 4748/4, 4747/7, 4756, 4766/1, 4761/1, 4774/3, 4774/6, 4774/9, 4774/13, 4774/18, 4490, 4483, 4475, 4482, 4766/4, 5004, 4774/16, 4774/19, 4764, 4774/22.


Teren na którym należy zlokalizować kanalizację deszczową: 4774/23.

Dokumentacja musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Materiały i urządzenia przewidziane do wbudowania powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami obowiązującego prawa.

Na przedmiotowym terenie jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą zatwierdzony uchwałą Nr 155/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012 r.


Z uwagi na konieczność pozyskania oświadczeń od osób prywatnych do dysponowania gruntem na cele budowlane i występowania w ich imieniu do Starostwa Powiatowego przez Burmistrza Miasta Gostynina Zamawiający może ograniczyć zakres zamówienia i wyłączyć część działek z planowanej inwestycji.


Z uwagi na zakres terenu jaki obejmuje projekt należy zwrócić uwagę, iż zachodzi prawdopodobieństwo, że z działki 4774/23 na bieżąco wydzielane są działki pod zabudowę mieszkaniową.


Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 2

 

Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności Wykonawcy, tj. stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego co najmniej raz w tygodniu lub częściej w zależności od potrzeb. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało przedstawianie oraz prezentacja na komisjach miejskich stanu zaawansowania   z wykonania kolejnych etapów dokumentacji oraz omówienie rozwiązań projektowych i materiałowych.  

2.       Termin realizacji przedmiotu zamówienia


Przekazanie Zamawiającemu wszystkich opracowań objętych zamówieniem (z wersją elektroniczną) do dnia 20 grudnia 2019 r. Uzyskanie pozwolenia na budowę – 30 czerwca 2020   r.


3.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki :


1)       posiadają odpowiednie wykształcenie, uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia;

2)       posiadają wpis na listę izby samorządu zawodowego architektów lub inżynierów budownictwa;

3)       posiadają wpis do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.


4.       Sposób obliczania ceny oferty:


1)       Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt wykonywania obowiązków inspektora nadzoru autorskiego. 

2)       Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty. 

3)       Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.


  5.       Doświadczenie

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług dla inwestycji o podobnym charakterze. Zamawiający zastrzega prawo zażądania wykazów usług o podobnym charakterze wraz z poświadczeniami i referencjami potwierdzającymi należyte ich   wykonanie.


  6.       Miejsce i termin złożenia oferty :


Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 25 lutego 2019 r. do godz. 8:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl , faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.


Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dostarczenia listy osób przewidzianych do wykonania zamówienia, zaświadczeń potwierdzających uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia oraz dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień.7.       Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:


  Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Tomasz Antonowicz – Wydział Dróg ( telefon: 24 236-07-46) .8.       Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.


 


Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór umowy + gwarancja
Załącznik nr 4 – Załącznik graficzny - mapa
Załącznik nr 5 – Klauzula RODO
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-20 13:22:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-20 13:32:49
  • Liczba odsłon: 1402
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10728469]

przewiń do góry