STATUT

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W GOSTYNINIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

 • „MOPS” – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie;

 • „Gminie” – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Gostynina;

 • „Burmistrzu” – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Gostynina;

 • „Radzie Miejskiej” – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Gostyninie;

 • „Kierowniku” - należy przez to rozumieć Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie;

 • „statucie” - należy przez to rozumieć niniejszy statut.

 

§ 2

1. MOPS działa na podstawie uchwały nr 18/I/92 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.

2. Siedzibą MOPS jest miasto Gostynin.

3. Terenem działania MOPS jest obszar miasta Gostynina.

 

§ 3

MOPS jest miejską jednostką organizacyjną Gminy, podległą Burmistrzowi, działającą w formie jednostki budżetowej.

 

§ 4

1. MOPS wykonuje swoje zadania zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:

 1. ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.),

 2. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2017 r., poz. 2077 t.j.),

 3. ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 t.j. ze zm.),

 4. ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017, poz. 1769 t.j. ze zm.),

 5. ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 t.j. ze zm.),

 6. ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489 t.j. ze zm.),

 7. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 j.t. ze zm.)

 8. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 t.j.),

 9. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 697 t.j. ze zm. ),

 10. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 t.j. )

 11. ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 j.t.),

 12. ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem ” (Dz. U. z 2016 poz. 1860 ),

 13. ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Z 2016 r., poz. 157 t.j. ze zm.),

 14. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Z 2017 r., poz. 882 t.j.),

 15. ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1579 t.j. ze zm.)

 16. przepisami wykonawczymi do wyżej wymienionych ustaw,

 17. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1257 t.j.ze zm.),

 18. uchwałami Rady Miejskiej,

 19. zarządzeniami, zaleceniami oraz oświadczeniami woli (w tym upoważnieniami) wydawanymi przez Burmistrza.

2. MOPS realizując zadania statutowe, kieruje się ustaleniami:

 • Burmistrza – przy wykonywaniu zadań własnych Gminy

 • Wojewody Mazowieckiego – przy realizowaniu zadań zleconych.

 

§ 5

Nadzór nad realizacją przez MOPS powierzonych mu zadań, a także nad zgodnością zatrudniania pracowników z wymogami kwalifikacyjnymi, sprawują Burmistrz oraz Wojewoda Mazowiecki.

 

Rozdział II

Cele i zadania MOPS

 

§ 6

Celem działalności MOPS jest:

 1. umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji,

 2. zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadającym godności człowieka,

 3. doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

§ 7

MOPS realizuje zadania Gminy z zakresu pomocy społecznej - zlecone, w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i własne, w tym własne o charakterze obowiązkowym oraz inne zadania Gminy wynikające z przepisów prawa, przekazane MOPS do realizacji.

 

§ 8

Podstawowe zadania MOPS obejmują w szczególności:

 1. realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w tym:

  1. przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą,

  2. pracę socjalną, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,

 2. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami,

 3. przyznawanie i wypłacanie zaliczek alimentacyjnych oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,

 4. przyznawanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego,

 5. realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem ”,

 6. realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

 7. działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 8. podejmowanie działań należących do właściwości gminy z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,

 9. podejmowanie działań na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,

 10. udzielanie oparcia społecznego osobom objętym ustawą o ochronie zdrowia psychicznego,

 11. potwierdzanie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,

 12. realizacja programów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych w szczególności ze środków Unii Europejskiej,

 

§ 9

Realizując powierzone zadania MOPS współdziała z:

 1. samorządem terytorialnym,

 2. terenowymi organami administracji rządowej,

 3. organizacjami społecznymi o pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, a także innymi instytucjami i osobami fizycznymi.

 

 

 

 

 

Rozdział III

Organizacja MOPS

 

§ 10

 1. Pracą MOPS kieruje Kierownik przy pomocy zastępcy oraz głównego księgowego.

 2. Przełożonym służbowym Kierownika jest Burmistrz.

 3. Kierownik MOPS jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników zatrudnionych w MOPS i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 4. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Burmistrza i Radę Miejską.

 5. Kierownik składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności MOPS oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

§ 11

Przy realizacji zadań należących do właściwości MOPS Kierownik ma prawo w ramach swojej działalności wydawać zarządzenia, instrukcje, polecenia i zalecenia służbowe oraz wprowadzać regulaminy dotyczące funkcjonowania MOPS.

 

§ 12

Strukturę MOPS, jego organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania określa regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika MOPS, zatwierdzony przez Burmistrza.

 

Rozdział IV

Finansowanie MOPS

 

§ 13

Finanse MOPS pochodzą ze środków budżetu Gminy, dotacji celowych z budżetu państwa oraz innych prawem dopuszczalnych źródeł.

 

§ 14

 1. MOPS prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w szczególności ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości.

 2. MOPS posiada odrębny rachunek bankowy.

 3. Podstawę gospodarki finansowej MOPS stanowi roczny plan finansowy dochodów i wydatków zatwierdzony przez Kierownika.

 4. MOPS uzyskuje dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług wobec podopiecznych oraz z innych tytułów określonych przepisami prawa.

 5. Pobrane dochody MOPS odprowadza na rachunek dochodów budżetu Gminy,

 6. Nieodprowadzone w danym roku środki odprowadzane są do budżetu Gminy.

 7. MOPS sporządza sprawozdania finansowe z prowadzonej działalności, a następnie przekazuje je do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Gostynina oraz do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

 8. MOPS prowadzi i przechowuje dokumenty finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 15

 1. Mienie MOPS stanowi własność Gminy powierzone w zarząd MOPS.

 2. MOPS gospodaruje powierzonym mieniem z zachowaniem szczególnej staranności, wykorzystując je zgodnie z przeznaczeniem, zapewniając jego należytą ochronę.

 

Rozdział V

Pracownicy MOPS

 

§ 16

 1. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje Burmistrz na podstawie umowy o pracę.

 2. Stosunek pracy z pracownikami MOPS nawiązuje Kierownik.

 

§ 17

Status pracowników MOPS regulują następujące przepisy:

 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1769 t.j. ze zm.),

 2. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 t.j. ze zm.),

 3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. o wynagradzaniu pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r, poz. 1786 ze zm.).

 

§ 18

Regulacje płac pracowników MOPS przeprowadza się po uprzednim zaopiniowaniu i ostatecznym zatwierdzeniu przez Burmistrza.

 

Rozdział VI

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 19

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Miejskiej.

 

§ 20

W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 t.j. ze zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-14 11:06:59
 • Informacja zaktualizowana przez: Antosiak Julita
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-18 09:34:54
 • Liczba odsłon: 3151
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339739]

przewiń do góry