Uchwała Nr 232/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 233/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiana" na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 234/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 235/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020. Załącznik

Uchwała Nr 236/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gostynina oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych innych uchwał.

Uchwała Nr 237/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014. Załącznik.

Uchwała Nr 238/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2014 roku zmieniająca uchwałę nr 230/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 . Załącznik. Załącznik

Uchwała Nr 239/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gostyninie na 2014 rok.

Uchwała Nr 240/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2014 rok. Załącznik

Uchwała Nr 241/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gostyninie.

Uchwała Nr 242/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gostyninie.


Uchwała Nr 243/L/2014
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2014".

Uchwała Nr 244/L/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2014.

Uchwała Nr 245/L/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych w uchwale Nr 137/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.

Uchwała Nr 246/L/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian opisu granic obwodów głosowania oraz adresów obwodowych komisji wyborczych w uchwale Nr 156/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania.

Uchwała Nr 247/L/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Uchwała Nr 248/LI/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie  z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina. 

Uchwała Nr 249/LI/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miasta Gostynina, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Załącznik Nr 1.   Załącznik Nr 2.  Załącznik Nr 3.   

Uchwała Nr 250/LI/2014 Rady Miejskiej w  Gostyninie z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie dokonania darowizny nieruchomości położonej w Gostyninie, przy ul. Dybanka oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1152/28 o powierzchni 0,0579 ha na rzecz Skarbu Państwa na cel publiczny.

Uchwała Nr 251/LII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 maja 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014. Załącznik.

Uchwała Nr 252/LIII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2013 rok.

Uchwała Nr 253/LIII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Uchwała Nr 254/LIII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miasta Gostynina, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystani.

Uchwała Nr 255/LIII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2014 rok. Załączniki

Uchwała Nr 256/LIII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr 230/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.

Uchwała Nr 257/LV/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody Gminie Miasta Gostynina na przystąpienie i realizację projektu partnerskiego pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Uchwała Nr 258/LV/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Uchwała Nr 259/LV/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 września 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014. Załącznik

Uchwała Nr 260/LV/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 września 2014 roku zmieniająca uchwałę nr 230/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.

Uchwała Nr 261/LV/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Uchwała Nr 262/LVI/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Przytorze". Załącznik.

Uchwała Nr 263/LVI/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody - drzewa z gatunku "Dąb szypułkowy".

Uchwała Nr 264/LVI/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.

Uchwała Nr 265/LVI/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr 266/LVI/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie w 2015 roku.

Uchwała Nr 267/LVII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 listopada 2014 orku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Uchwała Nr 268/LVII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 listopada 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014 . Załącznik

Uchwała Nr 269/LVII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 listopada 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr230/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.


KADENCJA - VII

Uchwała Nr 1/I/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Uchwała Nr 2/II/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Uchwała Nr 3/II/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Uchwała Nr 4/II/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Uchwała Nr 5/II/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie określenia liczby i nazwy komisji stałych.

Uchwała Nr 6/II/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Uchwała Nr 7/II/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Uchwała Nr 8/II/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Uchwała Nr 9/II/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Uchwała Nr 10/II/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr 11/II/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Uchwała Nr 12/II/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Uchwała Nr 13/II/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Uchwała Nr 14/II/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Uchwała Nr 15/II/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr 16/IV/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 grudnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014. Załącznik.

Uchwała Nr 17/IV/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 18/V/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Centrum Handlowego "Stara Betoniarnia" Spółka z o.o. z siedzibą w Gostyninie.

Uchwała Nr 19/V/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014. Załącznik

Uchwała Nr 20/V/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr 230/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cierpikowska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-03-06 10:59:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Cierpikowska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26 12:08:52
  • Liczba odsłon: 7918
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11812711]

przewiń do góry