Gostynin, dnia 09.08.2018 r.


ZP.271.2.46.2018


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP. 271.2.46.2018


          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:


Opracowanie projektu budowlanego na budowę chodnika
w ul. Zazamcze w Gostyninie


1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy chodnika w ul. Zazamcze w Gostyninie, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego do dnia odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji.
Opracowana dokumentacja wraz ze stosowną ostateczną zgodą lub decyzją właściwego organu architektoniczno-budowlanego posłużą Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Teren inwestycji obejmuje działki nr ewid. 985 oraz w razie konieczności działki prywatne niezbędne do budowy chodnika. Orientacyjna długość budowanego chodnika 660 m.
Działki objęte są obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr 106/XIX/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla układu komunikacyjnego miasta Gostynina – działki te oznaczone są w ww. planie jako 4KDL.
Kategoria drogi i klasa pozostaje bez zmian, ulica Zazamcze to droga gminna publiczna kategorii L.
Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz.1129 z późn. zm.).
Do zakresu ww. przedmiotu zamówienia należy w szczególności opracowanie dokumentacji projektowej w skład której wchodzić będą między innymi:
1) wykonanie chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm,
2) przebudowa istniejących zjazdów,
3) dostosowanie istniejących studzienek uzbrojenia terenu do projektowanych nawierzchni,
4) ustawienie krawężników i obrzeży betonowych,
5) zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia,
6) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni zjazdów i chodnika będzie odbywało się na warunkach dotychczasowych bez zmian na teren jezdni a następnie na teren zielony i do kanalizacji deszczowej;
Dokumentację należy opracować kompleksowo we wszystkich branżach, które wynikają z warunków, uzgodnień i decyzji uzyskanych przez Wykonawcę na etapie projektowania.
Dokumentacja musi być wykonana z poszanowaniem wartości krajobrazu i istniejącego wartościowego drzewostanu.
W kosztorysach inwestorskich należy uwzględnić wszystkie koszty łącznie z kosztami ewentualnej wycinki drzew zagrażające bezpieczeństwu ruchu lub kolidujące z budową chodnika i wykonaniem nasadzeń zastępczych.
Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o  uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Przekazanie Zamawiającemu wszystkich opracowań objętych zamówieniem (łącznie z wersją elektroniczną) wraz ze stosowną ostateczną zgodą lub decyzją wydaną przez organ architektoniczno-budowlany na prowadzenie robót budowlanych – w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r.
Do przekazywanej dokumentacji należy dołączyć oświadczenie o jej kompletności z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć oraz oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową.  

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunek w zakresie posiadania odpowiedniego wykształcenia, uprawnień budowlanych i przygotowania zawodowego do wykonywania przedmiotu zamówienia.

4. Sposób obliczania ceny oferty:
1) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt sprawowania obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego w okresie ważności pozwolenia na budowę.
2) Wskazana w ofercie cena (wynagrodzenie ryczałtowe) musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

5. Doświadczenie
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług dla inwestycji o podobnym charakterze. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 20 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dokumentów lub oświadczeń potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę (osoby realizujące przedmiot zamówienia) niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia wykształcenia, uprawnień budowlanych lub przygotowania zawodowego.

7. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Tomasz Antonowicz – Wydział ds. Dróg (telefon: 24 236-07-46).      

8. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia + załącznik graficzny
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Wzór umowy + gwarancja
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-09 13:51:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-09 13:51:06
  • Liczba odsłon: 1082
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11812236]

przewiń do góry