OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Nr 1/2021 z dnia 24.05.2021 r.

 

 

Gmina Miasta Gostynina – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie

reprezentowany przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie– mgr Renatę Zagórską

 

na podstawie: Pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 19.01.2015r.

 

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż używanego samochodu osobowego marki Fiat Panda

 

Zaprasza do złożenia ofert:

 

 1. Nazwa i adres Sprzedającego

 

Gmina Miasta Gostynina

ul. Rynek 26

09-500 Gostynin

NIP 971-06-64-961

Prowadzący przetarg (adres do korespondencji):

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie

ul. Parkowa 22

09-500 Gostynin

 

Osoba do kontaktu: Anna Papiernik, tel. (024) 2361370

 

 1. Opis przedmiotu przetargu

 

Samochód osobowy marki:

 

Dane identyfikacyjne pojazdu i parametry techniczne:

 

 • nr rejestracyjny WGS 44RR

 • rok produkcji 2009

 • pojemność silnika 1100,00 cm³

 • barwa nadwozia: piaskowy

 • liczba miejsc siedzących: 5

 • przebieg: 81 140 km,

 • data pierwszej rejestracji 29.09.2009 r.:

 • data ważności badania technicznego: 19.09.2021 r.

 • rodzaj nadwozia: hatchback ,

 • rodzaj paliwa: benzyna,

 • moc silnika:40 KW,

 • skrzynia biegów: manualna 5 biegowa

 • napęd: przód.

 

 

Wyposażenie pojazdu:

– hak holowniczy

 

 1. Cena wywoławcza

 

7000,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy zł brutto).

 

 1. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta

 

1. Oferta winna zawierać:

   1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta, numer NIP, aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w przypadku podmiotów polskich). Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów. Aktualny dokument / odpis powinien być wydany w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Dokument / odpis należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem” przez Oferenta,

   2. datę sporządzenia oferty,

   3. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

   4. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

2. Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez Oferenta lub osoby przez niego upoważnione.

3. W przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

4. Sprzedający dołącza do ogłoszenia wzór Formularza ofertowego (załącznik nr 1).

 

 1. Termin i miejsce, w którym można obejrzeć przedmiot przetarg

 

Pojazd można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin.

Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać u osoby wyznaczonej do kontaktu.

 

 1. Termin i miejsce złożenia oferty

 

   1. 1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, z napisem „Przetarg Fiat Panda” w terminie do dnia 08.06.2021 r. do godz. 10.00 osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych/kurierskich w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin, pokój nr 15.

   2. W przypadku korzystania z usług pocztowych/kurierskich, Sprzedający uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Sprzedającego.

   3. Część jawna przetargu tj. otwarcie ofert, odbędzie się w, dniu 08.06.2021 r. o godz. 11.00, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin

   4. Termin związania oferta wynosi 30 dni.

   5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

   6. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

   7. Jeżeli w przetargu nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, komisja przetargowa wzywa tych oferentów do złożenia ofert dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w poprzednio złożonych ofertach.

8. Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:

    1. zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,

    2. nie będzie zawierać wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania ich za nową ofertę.

 

 1. Termin i zasady zawarcia umowy sprzedaży

 

Gmina Miasta Gostynina zawiadomi wyłoniony w wyniku przetargu podmiot o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

 1. Wzór umowy sprzedaży

 

Sprzedający dołącza do ogłoszenia wzór umowy sprzedaży (załącznik nr 2).

 

 1. Pozostałe informacje

 

Dokumenty dotyczące przedmiotu sprzedaży są dostępne do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.

 

Szczegóły na stronie internetowej pod adresem: www.mopsgostynin.pl, BIP

 

 

 

 

 

 

Gostynin, dnia 24.05.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Papiernik Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-05-24 10:54:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Papiernik Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-24 10:59:12
 • Liczba odsłon: 1626
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11553215]

przewiń do góry