REGULAMIN ORGANIZACJI WEWNĘTRZNEJ

DOMU KULTURY W GOSTYNINIE

=========================================================

Na podstawie statutu Domu Kultury w Gostyninie ustala się następującą organizację

wewnętrzną i zakres działania Domu kultury w Gostyninie

I. Cele i zadania Domu Kultury

------------------------------------------

§ 1

Dom Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, tworzenia i upowszech-

niania kultury. Prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniami poli-

tyki kulturalnej państwa.

Celem podstawowym działalności placówki jest pozyskiwanie i przygotowanie

społeczeństwa do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze.

1. Podstawowe zadania Domu Kultury to:

- rozpoznanie, rozbudzenie zainteresowań i potrzeb kulturalnych

- przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,

- kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.

2. Główne kierunki działania to:

- plastyka,fotografia,reklama

- rekreacja i wypoczynek

- film i imprezy estradowe

- muzyka

- taniec

- teatr

II. Organizacja wewnętrzna

----------------------------------------

§ 2

Podział organizacyjny:

1. Dyrektor

2. Gł.Księgowy,Kierownik dz. Adm.Finansowego

3. Kierownik Kina

4. Pracownik kulturalno- oświatowy

5. Instruktor d/s plastyki,fotografii i reklamy

6. Instruktor d/s rekreacji i wypoczynku

7. Instruktor tańca

8. Referent d/s administracyjno-finansowych

9. Pracownik gospodarczy

10. Elektryk

11. Specjalista d/s obsługi urządzeń elektroakustycznych

12. Specjalista d/s obsługi aparatury kinowej

13. Bileter

§ 3

Na czele Domu Kultury stoi Dyrektor, który jest bezpośrednio odpowiedzialny

za pracę powierzonej mu placówki i uzyskane przez nia wyniki.

§ 4

1. Dyrektor Domu Kultury jest bezpośrednim zwierzchnikiem służbowym pracow-

ników Domu Kultury, nadaje ogólny kierunek działalności i sprawuje nad tą

działalnościa bezposredni nadzór.

2. Dyrektor Domu Kultury odpowiedzialny jest za:

- pełną realizację podstawowych celów i zadań Domu Kultury

- należytą organizację pracy Domu Kultury

- stały nadzór nad należytym spełnianiem obowiązków zatrudnionych pracow-

ników Domu Kultury

- koordynowanie działalności kulturalnej

- właściwy dobór pracowników

- współdziałanie DK z innymi placówkami KO, instytucjami społeczno-kultural-

nymi,zakładami pracy

- podejmowanie inicjatyw w zakresie coraz pełniejszej realizacji zadań marytory-

cznych,organizacyjnych i gospodarczych

3. Do szczegółowego zakresu Dyrektora Domu Kultury należy:

- ustalenie programu i planu działalnosci DK

- koordynowanie pracy poszczególnych stanowisk DK

- przedkładanie programów i planów działania oraz sprawozdań z ich realizacji

odpowiednim władzom

- opracowywanie wniosków z zakresu usprawnienia i organizacji pracy DK

- ustalanie planów dochodów i wydatków DK

- rozwiązywanie spraw socjalno-bytowych pracowników DK

- nadzór nad właściwym i terminowym załatwianiem spraw merytorycznych

i administracyjnych przez poszczególnych pracowników

- nadzór nad należytym funkcjonowaniem wszelkich urządzeń technicznych,

gospodarczych znajdujących się w Domu Kultury

- stała troska o własciwe zabezpieczenie mienia i przestrzeganie zasad

gospodarności

- planowanie oraz nadzór nad właściwym wykonywaniem wszelkich prac

remontowych, konserwatorskich oraz przestrzeganie obowiązujacych w tym

zakresie przepisów.

§ 5

1. Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za:

- dokładną znajomość przepisów prawa, zarządzeń i wytycznych obowiazujących

na powierzonych im stanowiskach pracy

- ścisłe przestrzeganie prawidłowego obiegu dokumentów

- przestrzeganie trminów załatwiania spraw

- właściwą organizację pracy

- właściwe załatwianie interesantów i odpowiedni stosunek do nich

- należyte ewidencjonowanie i przechowywanie akt, zbiorów zarządzeń

i przepisów, spraw i rejestrów oraz innych pomocy i urządzeń stosowanych na

danym stanowisku pracy.

2. Instruktorzy merytoryczni, niezależnie od odpowiedzialności ciążącej w ogóle na

pracownikach, zajmujących odnośne stanowiska, ponoszą pełną odpowiedzial-

ność za załatwianie spraw zgodnie z wymogami danej gałęzi wiedzy fachowej,

którą reprezentują.

3. Pracownicy Domu Kultury mają obowiazek uczestniczenia w szkoleniach orga-

nizowanych przez jednostki nadrzędne oraz systematycznego pogłębiania wiedzy

zawodowej drogą samokształcenia.

4. Pracownicy Domu Kultury zobowiazani są do przestrzegania:

- dyscypliny pracy

- obowiązujących przepisów bhp i p.poż.

- ponoszą odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt.

III. Szczegółowy zakres działania

--------------------------------------------------------

§ 6

Główny Księgowy, Kierownik działu administracyjno-finansowego

Do zakresu obowiązków należy:

- kierowanie rachunkowością instytucji kultury,zapewniającą należytą ochronę

mienia państwowego,stanowiacego własność DK

- organizowanie kontroli wstępnej i bieżącej obejmującej badanie legalności,

rzetelności i prawidłowości wszelkich dokumentów obrotu środkami pienięż-

nymi i rzeczowymi skladnikami majątkowymi, jak też badanie rzetelności i

prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzanej w DK

- terminowe opracowywanie planów i sprawozdań finansowych

- realizacja operacji budżetowych

- opracowywanie analiz stanu majątkowego i wyników finansowych instytucji

- gromadzenie, kwalifikowanie, kontrola i bieżące księgowanie dokumentów

finansowych

- rozliczanie wszelkich należności i wpłat DK, podliczanie kont finansowych

- kontrola kartotek i sprawozdań magazynowych

- koordynacja pracy podległego personelu

§ 7

Kierownik kina

Do zakresu obowiązków należy:

- prowadzenie biura obsługi kina

- sporządznie planów działalności kina

- sporządznie miesięcznych repertuarów filmowych kina i propagacja ich w

środowisku

- sporządznie sprawozdań z działalności kina

- reklama wyświetlanych filmów

- współpraca ze szkołami i innymi placówkami w zakresie organizacji seansów

zbiorowych

- koordynacja pracy podległego mu personelu

§ 8

Pracownik kulturalno oświatowy

Do zakresu obowiązków należy:

- opracowywanie planów pracy placówki

- sporządzanie sprawozdań z realizacji planów pracy

- udzielanie porad i pomocy w zakresie metod organizacji pracy k-o placówkom

z rejonu oddziaływania

- prowadzenie biblioteki metodycznej z zakresu poradnictwa k-o

- utrzymywanie stałego kontaktu i prowadzenie aktualnego wykazu placówek

i kadry k-o z terenu oddziaływania

- opracowywanie stałej informacji o działalności DK

- inicjowanie różnych form impreowych

- opracowywanie wzorcowych scenariuszy imprez

- organizowanie działalnosci oświatowj (odczyty, spotkania)

- organizowanie zajęć w ogniskach artystycznych

§ 9

Instruktor d/s plastyki, fotografii i reklamy

Do zakresu obowiązków nalezy:

- inspirowanie różnych form upowszechniania amatorskiego ruchu artystycznego

w zakresie plastyki

- prowadzenie zespołów plastycznych

- organizowanie imprez upowszechniających plastykę i sztukę

- organizowanie i eksponowanie wystaw

- wykonywanie bieżących prac plastycznych, związanych z organizacją imprez

odbywających się w placówce

- opracowywanie projektów i ich realizacja w zakresie wystroju plastycznego

wewnątrz i na zewnątrz DK

- utrzymywanie stałych kontaktów z instytucjami i organizacjami upowszechnia-

jącymi sztukę

- pomoc placówkom k-o z terenu oddziaływania w zakresie upowszechniania

plastyki i fotografii

- plastyczna reklama działalności DK

- usługi reklamowe dla instytucji i osób fizycznych

§ 10

Instruktor d/s rekreacji i wypoczyku

Do zakresu obowiązków należy:

- planowanie i realizacja działalności zwiazanej z upowszechnianiem różnorodnych

form rozrywki i wypoczynku

- organizacja zajęć w zespołach zainteresowań oraz nadzór nad ich prowadzeniem

( sport i rekreacja)

- organizowanie aktywnego wypoczynku i rozrywki w czasie wolnym od pracy

i nauki

- upowszechnianie form wypoczynku i rozrywki w pomieszczeniach zamknietych

i na wolnym powietrzu poprzez organizowanie różnorodnych imprez

- udzielanie poradnictwa i pomocy w zakresie metod organizacji działalności

rekreacyjno-wypoczynkowej

- współdziałanie z instytucjami i organizacjami sportowo-rekreacyjnymi

- udział w doskonaleniu zawodowym

- ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników sekcji w czasie

zajęć

- odpowiedzialność za powierzony sprzęt i pomieszczenia

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej stanowiska pracy

§ 11

Instruktor tańca

Do zakresu obowiązków należy:

- inspirowanie różnych form upowszechniania amatorskiego ruchu artystycznego

- prowadzenie zespołu zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami

- organizowanie imprez z udziałem amatorskich zespołow artystycznych

- organizowanie wymiany doświadczeń i osiągnięć z innymi zespołami, placówkami,

Domami Kultury itp.

- utrzymywanie stałych kontaktów z instytucjami,organizacjami społeczno-

kulturalnymi zajmujacymi sie upowszechnianiem kultury.

§ 12

Referent d/s administracyjno-finansowych

Do zakresu obowiązków należy:

- prowadzenie spraw kancelaryjnych(przepisywanie pism wychodzących z DK,

prowadzenie książki pism przychodzących i wychadzących, zabezpieczenie

właściwego i terminowego obiegu dokumentów)

- prowadzenie akt osobowych pracowników

- prowadzenie dokumentacji z zakresu przestrzegania czasu i dyscypliny pracy

( listy obecności, urlopy pracowników,ewidencji delegacji, wydanych zaświad-

czeń)

- prowadzenie kasy DK

- podejmowanie środków płatniczych oraz wpłacanie środków do banku

- bieżące i terminowe sporządzanie raportów kasowych

- wypłacanie poborów, zaliczek i przdpłat na podstawie poleceń wypłaty

zatwierdzonych przez dyrektora i głównego księgowego

- sporządzanie list płacy dla pracowników

- terminowe sporządzanie dokumentów statystycznych

§ 13

Pracownik gospodarczy

Do zakresu obowiązków należy:

- sprzątanie pomieszczeń instruktorskich, administracyjnych

- sprzątanie i mycie klatek schodowych

- utrzymywanie w czystości sanitariatów

- sprzątanie pracowni specjalistycznych

- prawidłowe gospodarowanie przydzielonymi środkami czystości

§ 14

Elektryk

Do zakresu obowiazków należy:

- utrzymanie całej instalacji elektrycznej w pełnej sprawności technicznej

- zabezpieczenie tablic rozdzielczych i bezpieczników

- usuwanie uszkodzeń

- konserwacja urządzeń elektrycznych

- wykonywanie prac związanych z obsługą instalacji elektrycznej podczas

imprez odbywających się w DK

- znajomość bezpiecznej obsługi i naprawy

§ 15

Specjalista d/s obsługi urządzeń elektroakustycznych

Do zakresu obowiązków należy:

- utrzymanie całego sprzętu elektroakustycznego w pełnej sprawności technicznej

- stała konserwacja w/w sprzętu

- usuwanie uszkodzeń

- wykonywanie prac związanych z obsługą elektroakustyczną imprez organizowa-

nych przez DK

- znajomość bezpiecznej obsługi i naprawy

§ 16

Specjalista d/s obsługo aparatury kinowej

Do zakresu obowiązków należy:

- obsługa aparatury projekcyjnej i urządzeń technicznych

- konserwacja i drobne naprawy w/w sprzętu w granicach posiadanych uprawnień

i umiejętności

- utrzymywanie w czystości aparatury projekcyjnej

- utrzymywanie w czystości kabiny projekcyjnej i przyległych pomieszczeń

- stałe uzupełnianie wiedzy technicznej

- odpowiedzialność za powierzony sprzęt techniczny oraz kopie filmowe

§ 17

Bileter

Do zakresu obowiązków należy:

- sprawdzanie ważności kontrolowanych biletów

- udzielanie informacji w zakresie sprzedaży biletów, funkcjonowania kina

i repertuaru

- regulowanie przepływu publiczności przybywającej do kina, utrzymywanie wsród

niej porządku oraz przestrzegania przez publiczność przepisów porzadkowych

i p.poż. obowiązujących w kinie

- udzielanie pomocy widzom w odszukaniu miejsca na widowni

- obserwacja jakości projekcji i dźwięku, sygnalizowanie do kabiny projekcyjnej

zauważonych zniekształceń

- niezwłoczne uruchamianie, w razie potrzeby, wszystkich wyjść z kina oraz kiero-

wanie ruchem publiczności w przypadku konieczności ewakuacji widzów z kina

- uruchamianie wyjść z widowni po zakończonym seansie filmowym

- czuwanie nad utrzymaniem porządku i zachowania spokoju przez publiczność

w czasie seansów

 

IV. Postanowienia końcowe

------------------------------------------------

§ 18

Regulamin niniejszy łącznie ze Statutem Domu Kultury w Gostyninie stanowi

nierozłączną całość przepisów i postanowień regulujących organizacją wewnętrzną

i szczegółowy zakres działania, o ile późniejsze przepisy w tym względzie nie będą

stanowić inaczej.

§ 19

Na podstawie regulaminu organizacji wewn,etrznej i szczegółowego zakresu dzia-

łania, Dyrektor Domu Kultury opracowuje szczegółowe przydziały czynności

poszczegółnym pracownikom i doręcz im za pokwitowaniem. Drugi egzemplarz

wspomnianych przydziałów czynności winien być włączony do akt osobowych

poszczególnych pracowników.

§ 20

Wszyscy pracownicy, którzy z tytułu swych czynności zawodowych mają powie-

rzony majątek ruchomy lub nieruchomy, stanowiący własność Domu Kultury,

winni złożyć odpowiednie oświadczenia o odpowiedzialności materialnej, które

należy przechowywać w sposób uniemożliwiający dostęp osób niepowołanych.

§ 21

Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2002r

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-24 11:11:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-24 11:11:20
  • Liczba odsłon: 6842
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10728788]

przewiń do góry