Gostynin, dnia 08.09.2020 r.


ZP.271.2.10.2020


 


 


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM


NR ZP. 271.2.10.2020


           


W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni bitumicznej odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika – Marcinkowskiego) oraz opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia 4 odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika – Marcinkowskiego) – budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w Gostyninie.1.       Przedmiot zapytania ofertowego:

     Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych remontu nawierzchni bitumicznej

odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika – Marcinkowskiego) wraz z budową

przyłączy kanalizacji deszczowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego do dnia wydania pozwolenia

na użytkowanie obiektu.


Teren inwestycji obejmuje działki nr ewid. 4213, 4282, 4220, 4285, 4227, 4287, 4234, 4290, 4308,

4309.

Do zakresu w/w przedmiotu zamówienia należy opracowanie dokumentacji projektowej w której skład

rzeczowy będą wchodzić między innymi:


1)       remont nawierzchni bitumicznej – zfrezowanie istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej;


2)       dostosowanie – regulacja w ramach remontu istniejących studzienek uzbrojenia terenu do poziomu

projektowanych nawierzchni;


3)       wykonanie studni oraz studzienek kanalizacji deszczowej z wpustami połączonych z istniejącą siecią kanalizacyjną.


Remont polegać będzie na wykonaniu robót budowlanych w wyniku których nie nastąpi zmiana

parametrów technicznych i użytkowych istniejącego obiektu – drogi w granicach istniejącego pasa

drogowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 2.  


2.       Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Przekazanie Zamawiającemu wszystkich opracowań objętych zamówieniem (łącznie z wersją e lektroniczną) wraz ze stosowną zgodą lub decyzją wydaną przez organ architektoniczno-budowlany na prowadzenie robót budowlanych – w terminie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.


3.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki :

1)       posiadają odpowiednie wykształcenie, uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia;

2)       posiadają wpis na listę izby samorządu zawodowego architektów lub inżynierów budownictwa.


4.       Sposób obliczania ceny oferty:


1)       Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt wykonywania obowiązków inspektora nadzoru autorskiego. 

2)       Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty. 

3)       Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

5.       Doświadczenie

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług dla inwestycji o podobnym charakterze. Zamawiający zastrzega prawo zażądania poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.


6.       Miejsce i termin złożenia oferty :


Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 14 września 2020 r. do godz. 9:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl , albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dostarczenia aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego architektów lub inżynierów budownictwa oraz dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień.


  7.       Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:


  Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Tomasz Antonowicz – Wydział ds. dróg (telefon: 24 236-07-46) .


8.       Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.


Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Załącznik nr 5 – mapa
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-08 09:12:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-09 12:42:02
  • Liczba odsłon: 1110
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339526]

przewiń do góry