Gostynin, dnia 05.01.2023r.

MOPS-2000/01/2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia oferty na Dostawy chleba do Jadłodajni Miejskiej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie o wartości poniżej 130.000 złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.2022, poz. 1710)

 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin

 

 1. Przedmiot zamówienia: Dostawy chleba do Jadłodajni Miejskiej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie

www.mopsgostynin.pl

 

 1. Kryteria oceny ofert: Cena 100%

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2023 r. do 31.01.2024 r.

 

 1. Do oferty należy załączyć:

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej zaklasyfikowanej zgodnie z przedmiotem zamówienia, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, lub deklarację zarejestrowania działalności gospodarczej po uzyskaniu informacji o wyborze oferty.

  2. Formularz oferty – Załącznik nr 7 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

  3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

  1. osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie ul. Parkowa 22, pok. nr 15

Ofertę należy złożyć do dnia 13 stycznia 2023r., do godziny 09.00

  1. Ocena ofert odbędzie się w dniu: 13.01.2023r. o godz.: 09:15

  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informacje o wynikach wyboru  na stronie internetowej: www.mopsgostynin.pl

 

 1. Wzór umowy stanowi załącznik do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

 2. Dodatkowe informacje

  1. Oferty przygotowywane są na wyłączny koszt Oferenta.

  2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

 

 1. Osobami do kontaktu i udzielania odpowiedzi są:

  1. Anna Papiernik – tel. 24 236 1369 – w zakresie proceduralnym

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Papiernik Anna
  • Data dodania: 2023-01-05 10:09:18
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-05 10:09:18
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Papiernik Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-05 10:07:34
 • Informacja zaktualizowana przez: Papiernik Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-05 10:09:18
 • Liczba odsłon: 1081
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354590]

przewiń do góry