Gostynin, dnia 12.06.2018 r.

ZP.271.2.36.2018

 


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP.271.2.36.2018            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:


  Remont miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej   Nr 3 w Gostyninie


1.   Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącego miasteczka rowerowego położonego w Gostyninie przy Szkole Podstawowej nr 3.Zamówienie obejmuje prace remontowe drogowe na powierzchni ok. 740 m kw.  


Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1)    Mechaniczne frezowanie nawierzchni na grubości   ok. 3 cm;

2)    Lokalne naprawy   podbudowy;

3)    Skropienie nawierzchni asfaltem;

4)   Wykonanie nowej nawierzchni mieszanką bitumiczną   SMA o grub. 3 cm;

5)    Wycięcie starych słupków oznakowania pionowego;

6)    Wykonanie oznakowania poziomego farbami drogowymi chemoutwardzalnymi;

7)   Zakup 43 szt.   znaków i słupków w rozmiarach grupy mini ( MI) o licu z folii odblaskowej oraz montaż na stałe oznakowania pionowego na podstawie przekazanego projektu organizacji ruchu;


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.


Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, opracowanym projektem budowlanym, aktualną wiedzą techniczną.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 1 oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.


  2.       Warunki realizacyjne szczegółowe:  

Wykonawca robót zobowiązany jest w szczególności do:


1)   zapoznania się – przed złożeniem oferty – z wymaganiami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający sugeruje aby przed złożeniem oferty   dokonać wizji w terenie oraz własnej oceny zakresu prac remontowych;

2 ) w łaściwego zabezpieczenia prowadzonych robót, wykonania trwałego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót na czas budowy z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów;

3 )   wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332);  


3.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki :

1)   posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia;

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dostarczenia dokumentów poświadczających posiadanie niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień budowlanych i przygotowania zawodowego .


4.       Termin realizacji przedmiotu zamówienia w okresie wakacyjnym tj. od. 23 czerwca do 31 sierpnia 2018 r;


5.       Informacje dotyczące rozwiązań równoważnych:


Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze właściwości w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego.


6.       Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia:


1)   Wykonawca dostarczy na własny koszt i we własnym zakresie wszystkie materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wszystkie materiały do zatwierdzenia Zamawiającemu i uzyskać akceptację przed zastosowaniem materiałów w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

2)   Każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny lub aprobatę świadczącą o jego jakości zgodnie z wymogami projektu i być dopuszczony do jego wbudowania (wg. obowiązujących przepisów prawa budowlanego).

3)   Wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych materiałów, muszą być uzgadniane z Zamawiającym.


7.       Sposób obliczania ceny oferty:

1)   Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  

2)    Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty. 

3)   Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.


8.       Doświadczenie

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie robót.


9.       Miejsce i termin złożenia oferty :

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 18   czerwca 2018 r. do godz. 11:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl , faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.


Ofertę należy opracować w oparciu o dokumentację techniczną i opis przedmiotu zamówienia.


10.   Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pani Elżbieta Czech Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (tel. 24 236-07-21 ).


11.   Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.


 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy + gwarancja
Załącznik nr 4 –
Projekt oznakowania
Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-12 13:42:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-12 14:06:23
  • Liczba odsłon: 1170
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11553217]

przewiń do góry