Nr postępowania na Platformie przetargowej Gminy Miasta Gostynina: https://gostynin.logintrade.net/zapytania_email,123882,f3673f85f731fd768fd7d0b25be10491.html  – Z18/32319

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy - Usługi

Ogłoszenie opublikowane w dniu 05-04-2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2021/S 068-202942 

Znak sprawy: ZP. 271.1.4.2023

Polska-Gostynin: Usługi udzielania kredytu

2023/S 068-202942

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gostynina
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 611015431
Adres pocztowy: Rynek 26
Miejscowość: Gostynin
Kod NUTS: PL923 Płocki
Kod pocztowy: 09-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Dębowska
E-mail: i.debowska@gostynin.pl
Tel.: +48 242360737
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gostynin.pl

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gostynin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://gostynin.logintrade.net/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gostynina
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 611015431
Adres pocztowy: Rynek 26
Miejscowość: Gostynin
Kod pocztowy: 09-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Dębowska
Tel.: +48 242360737
E-mail: i.debowska@gostynin.pl
Kod NUTS: PL923 Płocki
Adresy internetowe:   Główny adres: www.gostynin.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej  Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5)Główny przedmiot działalności   Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu w kwocie 7.745.333,00 PLN

Numer referencyjny: ZP.271.1.5.2022

II.1.2)Główny kod CPV 66113000 Usługi udzielania kredytu

II.1.3)Rodzaj zamówienia Usługi

II.1.4)Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu w kwocie 7.745.333,00 zł PLN, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 1.712.840,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Gostynina w kwocie 6.032.493,00 zł.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL923 Płocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Gostynin

II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu w kwocie 7.745.333,00 zł PLN, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 1.712.840,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Gostynina w kwocie 6.032.493,00 zł.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 144

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków: Dla wykazania spełniania warunków wymagane jest posiadanie zezwolenia przewidzianego Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U.2022. poz.2324 ze zm.) lub inny dokument, z którego wynika zezwolenie do prowadzenia działalności bankowej w Polsce,

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w szczególności naliczanie odsetek, przelewy transz kredytu, potwierdzanie salda na koniec każdego roku, przekazywanie informacji na temat bieżącego stanu zadłużenia oraz zmian stawki bazowej. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w dokumentach zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1 )Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 08/05/2023

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do: 05/08/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert Data: 08/05/2023

Czas lokalny: 10:15

Miejsce: https://gostynin.logintrade.net

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Stosowane będą zlecenia elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy 00/100 złotych) PLN. Komunikacja elektroniczna w niniejszym postępowaniu będzie prowadzona za pośrednictwem narzędzi Platformy przetargowej Gminy Miasta Gostynina dostępnej pod adresem https://gostynin.logintrade.net/. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie. Do oferty w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 2) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (odpis lub informację z KRS, CEiIDG lub innego właściwego rejestru). 3) pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, albo z CEiIDG ogólnie dostępnego na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych. W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi, 4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 129), 5) dowód wniesienia wadium. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, obejmują: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy O ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 2) zezwolenie przewidziane Ustawą Prawo Bankowe lub inny dokument, z którego wynika zezwolenie do prowadzenia działalności bankowej w Polsce; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast KRS, CEiIDG lub innego właściwego rejestru, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy Zamawiający wymaga żeby czynności polegające na obsłudze kredytu (w szczególności naliczanie odsetek, przelewy transz kredytu, potwierdzanie salda na koniec każdego roku, przekazywanie informacji na temat bieżącego stanu zadłużenia oraz zmian stawki bazowej WIBOR 1M, itp.) wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest: w zakresie proceduralnym: I. Dębowska i K. Tyrajska tel. 48242360737; w zakresie merytorycznym: W. Uliczna, B. Sokołowska 48 24 2360719/14.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

31/03/2023

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-04-05 10:49:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-04-05 11:11:27
  • Liczba odsłon: 574
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11407360]

przewiń do góry