Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie konsultacji dotyczących projektu
„Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (
Dz. U. 2014. 1118 j.t. ) oraz Uchwałą Nr 274/LI/10 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia procedury konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zmienionej Uchwałą Nr 281/LIII/10 z dnia 27 października 2010 r., Burmistrz Miasta Gostynina informuje o rozpoczęciu konsultacji dotyczących
„Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

I Przedmiot i termin konsultacji:

1.Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat projektu programu współpracy.

2.Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu miasta Gostynina.

3. Termin konsultacji: od dnia 30 października 2015 r. do dnia 6 listopada 2015 r.

II Tryb, zasady i formy konsultacji:

1.Konsultacje polegają na zapoznaniu się z projektem Programu współpracy i wypełnieniu stosownego formularza konsultacji.

2.Projekt Programu współpracy i formularz zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina. Dostępne są również w siedzibie Wydziału Rozwoju, Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22.

3.Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można: przesyłać na adres – Urząd Miasta Gostynina, Wydział Rozwoju, Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta w albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rf@gostynin.pl .

4. Po rozpatrzeniu opinii i uwag zostaną naniesione stosowne poprawki do projektu Programu współpracy i przedstawione Burmistrzowi Miasta.

5.Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

6.Komórka organizacyjna i osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych: Wydział Rozwoju, Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Gostynina, Magdalena Świderska, tel: 024 236-07-33.

 

Formularz konsultacji
Program współpracy


P r o t o k ó ł
z przeprowadzonych konsultacji – poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej Urzędu Miasta – dotyczących projektu „Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

Przedmiotem konsultacji było poznanie uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat projektu „Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.
Konsultacje przeprowadzone zostały, za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu miasta Gostynina.
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem programu zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina (www.gostynin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń. Projekt programu dostępny był również w Wydziale Rozwoju, Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia.
W ogłoszeniu wskazano: przedmiot i termin konsultacji oraz tryb, zasady i formy zgłaszania opinii i uwag.
Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych był Wydział Rozwoju, Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia.
W wyznaczonym terminie konsultacji dwie organizacje pozarządowe zgłosiły niżej wymienione propozycje.
Gostyniński Szkolny Związek Sportowy:
1.    Zwiększyć wysokość środków finansowych w „Konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.

Stowarzyszenie Abstynenckich Rodzin „Przystań Życia”:
Zapisanie w programie współpracy następujących propozycji:
1.    Nieodpłatne udostępnianie obiektów sportowych (hala, pływalnia, boisko MOSiRu) podczas realizowanych zadań i programów;
2.    Sprawowanie patronatu Gminy Miasta Gostynina nad realizowanymi zadaniami
i programami, fundowanie nagród;
3.    Wspieranie zadań statutowych organizacji (zgodnie z art. 11.1 ustawy o wolontariacie pożytku publicznego).
Brak tych informacji utrudnia pracę, działania i rozwój organizacji pozarządowych oraz niedoinformowanie społeczności lokalnej naszego miasta.

Proponowane stanowisko Wydziału Rozwoju, Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia w tej sprawie:
Propozycja Gostynińskiego Szkolnego Związku Sportowego nie może zostać przyjęta gdyż
w Programie współpracy brak jest zapisu dotyczącego „Konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”. Ponadto
w w/w Programie nie określono wysokości środków finansowych przeznaczonych
na realizację zadań publicznych. Środki finansowe zostaną określone w budżecie miasta,
a zadania konkursowe ogłoszone odrębnym zarządzeniem burmistrza.
Natomiast propozycje Stowarzyszenia Abstynenckich Rodzin „Przystań Życia” są już ujęte
w Programie współpracy tj.:
1.    Nieodpłatne udostępnianie obiektów sportowych (hala, pływalnia, boisko MOSiRu) podczas realizowanych zadań i programów – sformułowane jest w §12 pkt 4 i 7 Programu współpracy;
2.    Sprawowanie patronatu Gminy Miasta Gostynina nad realizowanymi zadaniami
i programami, fundowanie nagród – ujęte jest w §12 pkt 9 Programu współpracy;
3.    Wspieranie zadań statutowych organizacji (zgodnie z art. 11.1 ustawy o wolontariacie pożytku publicznego) – ujęte jest w §6 pkt 1b Programu współpracy.
Ponieważ proponowane zapisy były już ujęte w Programie współpracy, nie mogą zatem zostać one przyjęte w zakresie proponowanym przez Stowarzyszenie.

Stanowisko Burmistrza Miasta Gostynina:
Po zapoznaniu się z propozycjami Gostynińskiego Szkolnego Związku Sportowego oraz Stowarzyszenia Abstynenckich Rodzin „Przystań Życia” w Gostyninie do projektu „Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”, przychylam się
do stanowiska Wydziału Rozwoju Miasta, Promocji i Ochrony Zdrowia jak wyżej.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu w wersji poddanej konsultacji w brzmieniu jak wyżej przekazano Radzie Miejskiej w Gostyninie.Gostynin, 4 grudnia 2015 r.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Świderska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-23 08:23:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Świderska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-11 10:12:15
  • Liczba odsłon: 2847
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10728553]

przewiń do góry