Znak sprawy: ZP. 271.1.15.2022

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy Miasta Gostynina

 

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy

Ogłoszenie opublikowane w dniu 02-12-2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Numer ogłoszenia w Dz.U. S:2022/S 233-669643

Nr postępowania na Platformie przetargowej Gminy Miasta Gostynina: https://gostynin.logintrade.net/zapytania_email,110342,12aabe88e845b1e65ce76cbfef39b340.html Z30/32320

Dz.U./S S233 02/12/2022 669643-2022-PL

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:669643-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Gostynin: Usługi związane z odpadami 2022/S 233-669643

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gostynina

Krajowy numer identyfikacyjny: 611015431

Adres pocztowy: Rynek 26

Miejscowość: Gostynin

Kod NUTS: PL923 Płocki

Kod pocztowy: 09-500

Państwo: Polska

E-mail: i.debowska@gostynin.pl

Tel.: +48 242360737

Faks: +48 242360712

Adresy internetowe: Główny adres: www.gostynin.pl

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gostynin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://gostynin.logintrade.net/

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gostynin.logintrade.net/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne

Sekcja II:

Przedmiot II.

1) Wielkość lub zakres zamówienia

 II.1.1) Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina

Numer referencyjny: ZP. 271.1.15.2022 II.1.2)

Główny kod CPV 02/12/2022 90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w każdej ilości:

1) niesegregowane (zmieszane),

2) papier i tektura,

3) szkło,

4) tworzywa sztuczne,

5) metal,

6) opakowania wielomateriałowe,

7) odpady ulegające biodegradacji stanowiące odpady komunalne,

8) przeterminowane leki i chemikalia

9) meble i odpady wielkogabarytowe,

10) zużyte baterie i akumulatory,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

13) odpady komunalne typu żużle i popioły paleniskowe wysegregowane i zgromadzone w odrębnych pojemnikach,

14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, przy czym odpady wymienione w pkt 1-13 bezpośrednio z terenu nieruchomości.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL923 Płocki Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Gostynin

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Ogólna charakterystyka Gminy (dane liczbowe pozwalające oszacować wartość oferty): Liczba ludności wynosi 17.116 osób pobyt stały + 508 osób pobyt czasowy (dane na dzień 31.12.2021 r.). Systemem objętych zostało 14.771 osób z czego 9.490 to mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej, a 5.281  mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej. Wg złożonych przez mieszkańców 2.281 egz. deklaracji odpady segreguje 14.771 (dane na dzień 31.12.2021 r.). Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w każdej ilości: 1) niesegregowane (zmieszane),

2) papier i tektura,

3) szkło,

4) tworzywa sztuczne,

5) metal,

6) opakowania wielomateriałowe,

7) odpady ulegające biodegradacji stanowiące odpady komunalne, 8) przeterminowane leki i chemikalia 9) meble i odpady wielkogabarytowe,

10) zużyte baterie i akumulatory,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

13) odpady komunalne typu żużle i popioły paleniskowe wysegregowane i zgromadzone w odrębnych pojemnikach.

14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, przy czym odpady wymienione w pkt 1-13 bezpośrednio z terenu nieruchomości.

 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

 Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Początek: 01/01/2023 Koniec: 31/12/2023 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

 Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

 III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że został:

a) wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Gostynina, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. – O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.),

b) wpisany do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. – O odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) w zakresie transportu; Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, obejmują w niniejszym zakresie:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Gostynina, zgodnie z przepisami ustawy O utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

b) wpis do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ustawy O odpadach;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający wymaga aby Wykonawca:

  1. był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 zł; Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, obejmują w niniejszym zakresie:
  2. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 zł;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że;

a) wykonał lub wykonuje należycie, co najmniej jedną usługę polegającą na odbieraniu przez okres co najmniej 24 miesięcy kalendarzowych odpadów komunalnych o łącznej masie nie mniejszej niż 4.000 Mg,

b) dysponuje odpowiednią do przedmiotu zamówienia bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny oraz w odległości nie większej niż 60 km od granic Gminy Miasta Gostynina, spełniającą wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. – W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122 z późn. zm.), c) dysponuje pojazdami i urządzeniami spełniającymi wymagania rozporządzenia W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania od¬padów komunalnych od właścicieli nieruchomości, umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia, tj.: – co najmniej dwoma pojazdami specjalistycznymi bezpylnymi z funkcją kompaktującą, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników 80 l, 110 l, 120 l, 240 l i 1100 l, zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu; – co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z pojemników 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 360 l i 1100 l oraz z worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów, zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu, wyposażonymi w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz w system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych, w aparat fotograficzny lub inne urządzenie umożliwiające wykonanie zdjęć, monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości; – co najmniej jednym samochodem ciężarowym przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych, zabezpieczonym przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu;

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia:

1) warunek określony w ust. 2 pkt

2) lit. a i b musi spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną, 2) warunek określony w ust. 2 pkt

3) lit. a musi spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną, 3) warunek określony w ust. 2 pkt

4) lit. a,b,c musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną.

Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, obejmują w niniejszym zakresie:

2) wykaz usług wykonanych,

3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia pozostałych części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

3. Szczegółowe zasady dotyczące podwykonawców zawarte są we wzorze umowy.

 Zamawiający wymaga, aby czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia związane z: 1) kierowaniem pojazdami, przy pomocy których realizowane są usługi odbioru odpadów z nieruchomości lub przewozu odpadów z PSZOK, 2) ładowaniem na pojazdy odpadów komunalnych wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 439, art. 454-455 ustawy p.z.p. oraz wskazanych w dokumentach zamówienia.

Sekcja IV: Procedura IV.1)

Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta

Procedura przyspieszona Uzasadnienie: Na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przedmiotowym postępowaniu zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. Zamawiający po raz trzeci przeprowadza przetarg nieograniczony, dwa poprzednie były unieważnione z powodu braku środków na realizację zamówienia. Usługi odbioru odpadów stanowiące przedmiot zamówienia muszą być świadczone nieprzerwanie, a obecna umowa kończy się z dniem 31 grudnia br. Skrócenie terminu składania ofert pozwoli na jak najszybsze podpisanie umowy i kontynuację odbioru odpadów od mieszkańców. IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

 IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 15/12/2022 Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 15/12/2022

Czas lokalny: 10:15

Miejsce: https://gostynin.logintrade.net/

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: w sprawach merytorycznych (w zakresie przedmiotu zamówienia): - Justyna Ciesielska i Elżbieta Zacharczuk – Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa (24) 236-07-38, w zakresie SIWZ: - Iwona Dębowska i Robert Gontarek – Wydział Zamówień Publicznych (24) 236-07-37.

Otwarcie ofert nie jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

 VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: sierpień 2023

 VI.3) Informacje dodatkowe;

Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100.000,00 (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych) PLN. Komunikacja elektroniczna w niniejszym postępowaniu będzie prowadzona za pośrednictwem narzędzi Platformy przetargowej Gminy Miasta Gostynina dostępnej pod adresem https://gostynin.logintrade.net/. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie

 Do oferty w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ”.

2) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (odpis lub informację z KRS, CEiIDG lub innego właściwego rejestru).

3) pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej ogólnie dostępnego na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych. W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi,

4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

5) dowód wniesienia wadium, 6) zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeśli dotyczy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 (odpis lub informacja z KRS, CEiIDG lub innego właściwego rejestru), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona, ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jego złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą , lub jeżeli w kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Zamawiający wymaga, aby czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia związane z:

1) kierowaniem pojazdami, przy pomocy których realizowane są usługi odbioru odpadów z nieruchomości lub przewozu odpadów z PSZOK,

2) ładowaniem na pojazdy odpadów komunalnych wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze  Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 29/11/2022 02/12/2022 S233 https://ted.europa.eu/TED

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-12-02 11:54:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-02 11:59:07
  • Liczba odsłon: 746
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354847]

przewiń do góry