Gostynin, dnia 29.04.2019 r.


ZP.271.2.6.2019


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP. 271.2.6.2019


          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:


Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb
funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej


1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla dostosowania budynku po byłym Gimnazjum Nr 2 dla potrzeb Miejskiej Szkoły Muzycznej.
Dokumentacja musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Dokumentacja projektowa ma posłużyć do przeprowadzenia planowanego postępowania w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów krajowych i unijnych regulujących realizację zamówień publicznych – na roboty budowlane ujęte w opracowanej dokumentacji projektowej. W związku z tym dokumentacja musi uwzględnić wymogi tych przepisów ze szczególnym uwzględnieniem przepisów:
1) ustawy Prawo zamówień Publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz opracowania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, inwestorskich;
2) przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r.

Projekt należy opracować zgodnie z załączoną:
– koncepcją zmiany sposobu użytkowania budynku po byłym Gimnazjum Nr 2 na potrzeby funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej i Biblioteki Miejskiej wraz z rozbudową, przebudową oraz częściową rozbiórką w zakresie łączników – stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
– niniejszymi zapisami zapytania ofertowego oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Projektem należy objąć:
– rozbiórkę budynku oznaczonego „D”,
– rozbiórkę wszystkich łączników,
– przebudowę budynku „B” na szkołę muzyczną,
– budowę drogi pożarowej ze zjazdami i miejscami parkingowymi w miejscach określonych na szkicu sytuacyjnym,
– zagospodarowanie działek o nr ewid.  2879/2, 2877/5, 2877/4 oraz częściowo 2877/2, 2877/3 wraz z projektami dojść dojazdów, oświetlenia terenu, budowy obiektów małej architektury (ławki, śmietniczki, stojaki na rowery).

Projekt musi zawierać aranżację wnętrz uwzględniającą wymogi odpowiedniej akustyki pomieszczeń.

Przewidziane rozwiązania powinny być trwałe, estetyczne i odporne na działania czynników atmosferycznych oraz wandali. Ponadto materiały i urządzenia przewidziane do wbudowania powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami obowiązującego prawa.

Z uwagi na brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jeżeli taka decyzja będzie wymagana.

Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi:
1) wykonanie projektu budowlanego w ilości 5 egzemplarzy wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF po zatwierdzeniu dokumentacji przez Starostwo Powiatowe decyzją o pozwoleniu na budowę, oraz rysunki w formacie dwg.);
2) wykonanie projektu wykonawczego w ilości 5 egzemplarzy wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF);
3) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej branży w ilości 3 egzemplarzy wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF);
4) wykonanie przedmiarów robót w ilości 3 egzemplarzy wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF);
5) wykonanie kosztorysów inwestorskich w ilości 3 egzemplarzy wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF);
6) uzyskanie na przedmiot umowy w imieniu Zamawiającego pozwolenia organu achitektoniczno-budowlanego na prowadzenie robót budowlanych;
7) wykonanie niezbędnych map w tym mapy do celów projektowych;
8) wykonanie badań geotechnicznych w razie potrzeby;
9) uzyskanie od odpowiednich jednostek opiniujących niezbędnych warunków technicznych i wytycznych do projektowania;
10) dokonanie wszelkich uzgodnień z Zamawiającym, właściwymi organami administracji publicznej, oraz gestorami sieci znajdującymi się na terenie objętym opracowaniem;
11) w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykonanie odrębnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przeprowadzenie robót budowlanych usuwających kolizję
12) pełnienie nadzoru autorskiego.

Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania w siedzibie Zamawiającego minimum 2 spotkań roboczych Projektantów z Zamawiającym na etapie sporządzania dokumentacji projektowej  celem omówienia rozwiązań projektowych i materiałowych, które muszą zakończyć się pisemnymi protokołami podpisanymi przez strony. Protokół uzgodnień sporządza Wykonawca. W ciągu 2 tygodni od podpisania umowy Wykonawca złoży wniosek o wydanie  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeżeli decyzja będzie wymagana dla inwestycji). Na ostatnim spotkaniu Wykonawca przedstawi do zaakceptowania kompletną dokumentację wraz z uzgodnieniami, przed złożeniem wniosku o stosowną zgodę lub decyzję organu architektoniczno-budowlanego na prowadzenie robót budowlanych.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
1) złożenie wniosku o stosowną decyzję organu architektoniczno-budowlanego na prowadzenie robót budowlanych wraz z kompletną dokumentacją objętą zamówieniem (bez wersji elektronicznej) – do dnia 20 grudnia 2019 r,
2) przekazanie Zamawiającemu wszystkich opracowań objętych zamówieniem wraz z wersją elektroniczną i ostateczną decyzją wydaną przez organ architektoniczno-budowlany na prowadzenie robót budowlanych – do dnia 30 marca 2020 r.

3. Płatność w dwóch transzach:
1) I transza – po przekazaniu kompletnej dokumentacji bez wersji elektronicznej i skutecznym złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę – w wysokości 33% całkowitej wartości zamówienia,
2) II transza – po przekazaniu Zamawiającemu wszystkich opracowań objętych zamówieniem wraz z wersją elektroniczną i ostateczną decyzją wydaną przez organ architektoniczno-budowlany na prowadzenie robót budowlanych.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunek w zakresie posiadania odpowiedniego wykształcenia, uprawnień budowlanych i przygotowania zawodowego do wykonywania przedmiotu zamówienia.

5. Sposób obliczania ceny oferty:
1) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt sprawowania obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego do dnia wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
2) Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

6. Doświadczenie
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług dla inwestycji o podobnym charakterze.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 6 maja 2019 r. do godz. 9:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dokumentów lub oświadczeń potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę (osoby realizujące przedmiot zamówienia) niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia wykształcenia, uprawnień budowlanych lub przygotowania zawodowego.

8. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Jacek Toruniewski – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (tel. 24 236-07-21).

9. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Koncepcja zmiany sposobu użytkowania budynku - część_1 ; część_2
Załącznik nr 3 – Wzór umowy + gwarancja

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-29 15:07:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-29 15:07:18
  • Liczba odsłon: 1886
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799289]

przewiń do góry