Gostynin, dnia 27.06.2024 r.

 

ZP.271.2.13.2024

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.13.2024

           W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn:

„Biologiczna  remediacja  Jeziora  Zamkowego w Gostyninie (I strefa)”

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług biologicznej remediacji jeziora Zamkowego w Gostyninie  (I strefa) poprzez zastosowanie odpowiednich preparatów biologicznych mających na celu przywrócenie naturalnego procesu samooczyszczania zbiornika.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: opis przedmiotu zamówienia, załącznik graficzny oraz wzór umowy.

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31 października 2024 r.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. wykonają przedmiot zamówienia osobiście, bez udziału podwykonawców;
  2. dysponują osobą posiadającą uprawnienia ichtiologa w celu zapewnienia nadzoru podczas realizacji umowy.
 1. Sposób obliczania ceny oferty:
 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt wykonywania przedmiotu zamówienia.
 2. Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
 3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Doświadczenie

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług o podobnym charakterze, tj. zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 2 skuteczne remediacje ekosystemów wodnych przeprowadzone wyłącznie metodą biologiczną. Zamawiający zastrzega prawo zażądania poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 8 lipca 2024 r. do godz. 11:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dokumentów poświadczających posiadanie uprawnień przez ichtiologa.

 

 1. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli Pani Anna Ulanowska – Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (telefon: 24 236-07-42).

 1. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Załącznik nr 5 – Załącznik graficzny - zdjęcia

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
 • Data udostępnienia w BIP: 2024-06-27 14:55:21
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-27 15:08:24
 • Liczba odsłon: 76
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799675]

przewiń do góry