Gostynin, dnia 17.05.2018 r.


ZP.271.2.31.2018


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP. 271.2.31.2018


          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:


Opracowanie projektu budowlanego na  modernizację drogi gminnej
ul. Kopernika w Gostyninie


1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych modernizacji drogi miejskiej – ul. Kopernika w Gostyninie ze zjazdami wraz ze sprawowanie nadzoru autorskiego do dnia wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Teren inwestycji obejmuje działki nr ewid. 4206, 4205/1. Działki nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Na ww. działkach zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni bitumicznej i betonowej, zjazdy, chodniki, uzbrojenie terenu w postaci sieci i przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, zieleń niska i średniowysoka.
Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz.1129 z późn. zm.).
Przewidziane rozwiązania powinny być trwałe, estetyczne i odporne na działania atmosferyczne. Ponadto materiały i urządzenia przewidziane do wbudowania powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami obowiązującego prawa.
Do zakresu ww. przedmiotu zamówienia należy opracowanie dokumentacji projektowej w której skład rzeczowy będą wchodzić między innymi:
1) remont nawierzchni – demontaż płyt betonowych i nawierzchni betonowej oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego,
2) remont chodników i zjazdów – demontaż płyt chodnikowych betonowych i nawierzchni betonowych oraz nawierzchni z kostki i wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki betonowej dostosowanej w miejscach przejść dla pieszych dla osób niepełnosprawnych i zjazdów z kostki betonowej,
3) dostosowanie – regulacja w ramach remontu istniejących studzienek uzbrojenia terenu do poziomu projektowanych nawierzchni;
4) remont krawężników – wymiana istniejących krawężników betonowych na nowe,
5) wykonanie czterech wpustów ulicznych połączonych z istniejącą siecią kanalizacyjną,
6) zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.
Modernizacja polegać będzie na wykonaniu robót budowlanych w wyniku których nastąpi zmiana parametrów technicznych i użytkowych istniejącego obiektu – drogi w granicach istniejącego pasa drogowego.
Dokumentację należy opracować kompleksowo we wszystkich branżach, które wynikają z warunków, uzgodnień i decyzji uzyskanych przez Wykonawcę na etapie projektowania.
Dokumentacja musi być wykonana z poszanowaniem wartości krajobrazu i istniejącego wartościowego drzewostanu.
W kosztorysach inwestorskich należy uwzględnić wszystkie koszty łącznie z kosztami ewentualnej wycinki drzew zagrażające bezpieczeństwu ruchu lub kolidujące z modernizacją drogi i wykonaniem nasadzeń zastępczych.
Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Przekazanie Zamawiającemu wszystkich opracowań objętych zamówieniem (łącznie z wersją elektroniczną) wraz z ostateczną zgodą lub decyzją wydaną przez organ architektoniczno-budowlany na prowadzenie robót budowlanych – w terminie do dnia 30 września 2018 r.
Do przekazywanej dokumentacji należy dołączyć oświadczenie o jej kompletności z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć oraz oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową.  

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunek w zakresie posiadania odpowiedniego wykształcenia, uprawnień budowlanych i przygotowania zawodowego do wykonywania przedmiotu zamówienia.

4. Sposób obliczania ceny oferty:
1) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt sprawowania obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego w okresie ważności pozwolenia na budowę.
2) Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

5. Doświadczenie
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług dla inwestycji o podobnym charakterze. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 24 maja 2018 r. do godz. 11:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dokumentów lub oświadczeń potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę (osoby realizujące przedmiot zamówienia) niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia wykształcenia, uprawnień budowlanych lub przygotowania zawodowego.

7. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Tomasz Antonowicz – Wydział ds. Dróg (telefon: 24 236-07-46).      

8. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia + załącznik graficzny
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Wzór umowy + gwarancja      
                                                                                                          

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-17 13:11:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-17 13:11:53
  • Liczba odsłon: 1385
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11812127]

przewiń do góry