Uwaga

21.01.2019 r. - odpowiedź na pytanie Wykonawcy  - patrz dół stronyOgłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 504292-N-2019 z dnia 2019-01-16 r.


Gmina Miasta Gostynina: Budowa drogi gminnej ul. Kujawy wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności w Gostyninie


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneOgłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5bec700d-c578-4cc1-a680-9e3b55bfa333SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia: część_1 ; część_2 ; część_3 ; część_4 ;
Załącznik nr 3 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 – Wzór umowy + gwarancja
Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia o podwykonawcach21.01.2019 r. - odpowiedź na pytanie Wykonawcy 

Gostynin, dnia 21.01.2019 r.


ZP. 271.1.1.2019


O D P O W I E D Z I    NA     P Y T A N I A


Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa drogi gminnej ul. Kujawy wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności w Gostyninie


          W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Pytanie

W wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi Zamawiający dopuszcza:
a) Kierownika budowy – posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń obejmującą specjalność drogową lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie wraz z uprawnieniami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie w/w funkcji przez dwie osoby ? tj:
– jednej osoby w postaci kierownika budowy – posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz drugiej osoby pełniącego funkcję kierownika robót posiadającej uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.


Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonywanie w/w funkcji również przez dwie osoby łącznie spełniające wymagane uprawnienia.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-16 14:10:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-21 12:34:50
  • Liczba odsłon: 2886
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799439]

przewiń do góry