Gostynin, dnia 13.10.2022 r.

ZP.271.2.27.2021

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP. 271.2.27.2021

 

          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn:

 „Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 2 z Oddziałami integracyjnymi w Gostyninie
poprzez przebudowę łazienki przy Sali nr 21”

1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest Likwidacja barier architektonicznych w przedszkolu nr 2 z Oddziałami  integracyjnymi w Gostyninie poprzez przebudowę łazienki przy Sali nr 21 zgodnie z załączonym opisem technicznym.
Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar B.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: opis techniczny oraz wzór umowy.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Wykonanie przedmiotu umowy w terminie 8 tygodni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 16 grudnia 2022 r.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia i przygotowanie zawodowe niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia;
2) zapewniają objęcie kierownika budowy i kierowników robót w branży:
- konstrukcyjno budowlanej,
- instalacji sanitarnych,
- instalacji elektrycznych,
Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w budynku Przedszkola.

4. Sposób obliczania ceny oferty:
1) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt wykonywania przedmiotu zamówienia.
2) Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

5. Doświadczenie
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji robót o podobnym charakterze. Zamawiający zastrzega prawo zażądania poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w budynku w którym należy  przeprowadzić modernizację.
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 17 października 2022 r. do godz. 9:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień.

7. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Jacek Toruniewski  – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (telefon: 24 236-07-21).

8. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.


Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Załącznik nr 3 – Wzór umowy + gwarancja
Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 – Opis Techniczny
Załącznik nr 6 – Załącznik graficzny

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-10-13 10:41:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-13 11:02:23
  • Liczba odsłon: 247
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10415826]

przewiń do góry