Gostynin, dnia 09.05.2022 r.

ZP.271.2.12.2022

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP. 271.2.12.2022

 
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:


Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Gostynina
na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030 r.

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1) opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Gostynina na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030 r. (w tym m.in. do zebrania danych niezbędnych do sporządzenia programu);
2) wykonania prognozy oddziaływania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Gostynina na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030 r.  po uzgodnieniu z właściwymi organami jej szczegółowego zakresu (jeżeli będzie wymagana);
3) przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Gostynina na lata 2023-2027  z perspektywą do 2030 r.  zgodnie z obowiązującymi przepisami (jeżeli będzie wymagana);
4) przeprowadzenia procedury udziału społeczeństwa na podstawie i zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz sporządzenie  podsumowania z w/w procedury;
5) naniesienia zasadnych zmian i poprawek do POŚ wynikających z konsultacji społecznych lub zgłoszonych uwag przez instytucje opiniujące;
6) uzyskania pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Gostynińskiego dotyczącego projektu “Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Gostynina na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030 r.”;
7) uzyskania wszelkich wymaganych opinii i uzgodnień dla w/w dokumentów na podstawie upoważnienia Gminy;
8) przygotowania wzoru treści uchwały w formie elektronicznej;
9) wykonania opracowań w 3 egz. papierowych oraz elektronicznych;
10) przedstawienia opracowanych w/w dokumentów podczas komisji oraz sesji Rady Miejskiej w Gostyninie oraz udzielenia niezbędnych wyjaśnień do Programu;
11) w ramach realizacji zamówienia do Wykonawcy należy przygotowanie wszelkich dokumentów, w tym również wymaganych wniosków i pism do poszczególnych  organów;
12) uzgadniania z Zamawiającym dokumentacji oraz korespondencji   przekazywanych do innych Urzędów.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają odpowiednie doświadczenie  do wykonywania przedmiotu zamówienia,  aktualny wpis lub zgłoszenie do właściwego rejestru. O udzielenie zamówienia nie może ubiegać się Wykonawca, wobec którego jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, lub ogłoszono upadłość, jak również który pozostaje pod zarządem komisarycznym w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego.  Zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

4. Doświadczenie
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w opracowaniu programów ochrony środowiska,  o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.).  Warunek ten uzna się za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem publikacji niniejszego zapytania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 5 opracowań programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zakończonych uchwaleniem dokumentu oraz załączy dowody, że usługa została dokonana należycie.

5. Sposób obliczania ceny oferty:
1) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia.
2) Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 
6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 16 maja  2022 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

7. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pani Małgorzata Woźnicka – Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  (telefon: 24 236-07-42).

8. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Załącznik nr 4 – Wykaz usług

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-05-09 14:13:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-09 14:20:53
  • Liczba odsłon: 1149
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11122035]

przewiń do góry