Gostynin, dnia 11.01.2022 r.

ZP.271.2.3.2022

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.3.2022

           

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

Wykonanie ekspertyzy budynku Ratusza Miejskiego w Gostyninie

 1. Przedmiot zapytania ofertowego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Gostyninie.

dane techniczne budynku wynikające z posiadanych dokumentów:

 • powierzchnia zabudowy: 216,79 m2
 • powierzchnia użytkowa: 273,30 m2

Ratusz przy ul. Rynek 1 w Gostyninie gm. Miasta Gostynina jest wpisany do rejestru zabytków dawnego woj. płockiego pod numerem: 101/452/62W, decyzją z dnia 23 marca 1962 roku oraz jest położony na terenie układu urbanistycznego miasta Gostynina wpisanego do rejestru zabytków dawnego woj. płockiego pod numerem 531, decyzją z dnia 8 września 1980 roku. Wszelkie działania planowane przy bryle, elewacji, jak również we wnętrzu przedmiotowego zabytku wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wydanego w formie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: posiadają odpowiednie wykształcenie, uprawnienia i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia;

Sposób obliczania ceny oferty:

 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
 3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

 

Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Doświadczenie

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w wykonywaniu ekspertyz obiektów zabytkowych.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy poświadczeń lub referencji potwierdzających należyte wykonanie opracowań o podobnym charakterze oraz dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 19 stycznia  2022 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Jacek Toruniewski – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (telefon: 24 236-07-21).

Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Załącznik nr 6 – Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-11 12:26:27
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-11 12:32:13
 • Liczba odsłon: 1586
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858335]

przewiń do góry