Uchwała Nr 114/XVII/08  Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2008 r.

Uchwała Nr 115/XVII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek z Wijewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie inwestycji planowanych do realizacji w 2008 roku.

Uchwała Nr 116/XVII/08    Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.

Uchwała Nr 117/XVII/08 Rady Miejksiej w Gostyninie z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia rocznego plany kontroli Komisji Rewizyjnej Rady  na rok 2008 r.

Uchwała Nr 118/XVII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu Rady Miejskiej w Gostyninie na 2008 rok.

załącznik do uchwały Nr 118/XVII/08

Uchwała Nr 119/XVIII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2008 r
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego przy ulicy Bagnistej w Gostyninie.

załącznik do uchwały Nr 119/XVII/08

Uchwała Nr 120/XVIII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2008 r
w sprawie zmian w Budżecie Miasta Gostynina na 2008 rok.

Uchwała Nr 121/XVIII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2008 r
w sprawie udzielenia poręczenia długoterminowego kredytu preferencyjnego na zadanie pn. "Budowa budynku mieszkalnego - Armii Krajowej 1 w Gostyninie" dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytu udzielonego Miejksiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie Spółka z o.o. przy ul. Bierzewickiej 14A

Uchwała Nr 122/XVIII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2008 r
w sprawie udzielenia poręczenmia długoterminowego kredytu preferencyjnego na zadanie pn. "Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Bierzewickiej - II etap w Gostyninie" dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytu udzielonego Miejksiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie Spółka z o.o. przy ul. Bierzewickiej 14A

Uchwała Nr 123/XVIII/08  Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2008 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 216/XXXVIII/06 z dnia 29 marca 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Uchwała Nr 124/XIX/08 Rady Miejksiej w Gostyninie z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2008 r

uchwała Nr 125/XIX-A/08 Rady Miejksiej w Gostyninie z dnia 16 kwietnia 2008 r. w  sprawie zamiany nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Bagnistej, oznaczonej nr ew. działki 1720/1 o pow. 0,1918 ha, objętej księgą wieczystą nr Kw 15808 na nieruchomość położoną w Gostyninie przy ul. 3-go Maja nr 14 i nr 16, stanowiącą własność Gminy Miasta Gostynina, oznaczoną numerami działek: 3109/9 o pow. 0,0226 ha, 3109/10 o pow. 0,0086 ha i 3109/12 o pow. 0,0822 ha, objętych księgą wieczystą nr Kw 6581.

Uchwała Nr 126/XX/08 Rady Miejksiej w Gostyninie z dnia 28 kwietnia 2008 r. w  sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina za 2007 rok.

Uchwała Nr 127/XX/08 Rady Miejksiej w Gostyninie z dnia 16 kwietnia 2008 r. w  sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2008 rok.

Uchwała  nr 128/XX/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina

Uchwała Nr 129/XX/08 Rady Miejskiej w Gostyninie  z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników szkół i przedszkoli nie będących nauczycielami

Uchwała Nr 130/XX/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie

Uchwała Nr 131/XX/08 Rady Miejskiej w Gostyninie  z dnia 28 kwietnia 2008 r w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie nadanego uchwałą Nr 164/XXVI/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie

Uchwała Nr 132/XX/08  Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 kwietnia 2008 r w sprawie: rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. J. Popiełuszki nr 4 /dawna Aleja 4/  ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko Własnościową w Gostyninie.

Uchwała Nr 133/XXI/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 maja 2008 r w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do realizacji projektów w ramach poddzialania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr 134/XXI/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 maja 2008 r w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2008 rok

Uchwała Nr 135/XXI/08   Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu
budżetu Miasta Gostynina powstałego w związku z dofinansowaniem zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 roku

Uchwała Nr 136/XXI/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Gostynina 

Uchwała Nr 137/XXI/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla układu komunikacyjnego miasta Gostynina  załacznik

Uchwała Nr 138/XXI/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2008 r

Uchwała Nr 139/XXI/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie:  ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników Miejksiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Uchwała Nr 140/XXII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2008 roku. w sprawie znakowania psów na terenie Gminy Miasta  Gostynina,  w sposób umożliwiający ich identyfikację.

Uchwała Nr 141/XXIII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2008 r.

Uchwała Nr 142/XIII/08  Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032.

Załącznik do Uchwały Nr 142/XXIII/08

Uchwała Nr 143/XXIII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 lipca 2008 r, w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina. 

Uchwała Nr 144/XXIII/08 Rady Miejskiej w  Gostyninie z dnia 21 lipca 2008r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Gostynina od Powiatu Gostynińskiego darowizny nieruchomości położonej w Gostyninie – ul. Floriańska oznaczonej jako działka o nr ewid. 2626/2 o pow. 0,2343 ha objętej KW Nr 30682.

Uchwała Nr 145/XXIV/08 Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2008 rok.

Uchwała Nr 146/XXV/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2008 rok.

Uchwała Nr 147/XXV/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 1452W tj. ulicy Floriańskiej o przebiegu od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 tj. ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z droga powiatową 1460W tj. ul. Wojska Polskiegow Gostyninie do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr 148/XXV/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 września 2008 r w sprawie zmiany uchwały nr 77/XII/07 z dnia 28 września 2007 roku o przystąpieniu dos porządzenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego obszaru miasta Gostynina przy ul. Krośniewickiej obejmnującego działki o nr ewidencyjnych 771, 772, 773, 774/1, 774/2, 774/3, 783, 775

Uchwała Nr 149/XXV/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 września 2008 r zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 r.

Uchwała Nr 150/XXV/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 września 2008 r w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Uchwała Nr 151/XXV/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 września 2008 r w sprawie zmiany uchwały nr 132/XX/2008 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowianego na nieruchomości położonej w Gostyninie przy ulicy Popiełuszki nr 4 (dawna Aleja Nr 4) ze Spółdzielnią Mieszkanio-Lokatorsko-Własnościową w Gostyninie.

Uchwała Nr 152/XXV/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 września 2008 r w sprawie nadania medalu honorowego Zasłużony dla Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 153/XXV/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 września 2008 r w sprawie nadania medalu honorowego Zasłużony dla Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 154XXV/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 września 2008 r w sprawie nadania medalu honorowego Zasłużony dla Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 155/XXVI/2008   Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Gostynina na 2008 rok.

Uchwała Nr 156/XXVI/2008  Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi działjącymi na terenie miasta Gostynina na 2009 rok

Uchwała Nr 157/XXVI/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 2008 r w sprawie ekwiwalentu pienięznego dla członków OSP w Gostyninie.

Uchwała Nr 158/XXVII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2008 r w sprawie zmian w Budżecie Miasta Gostynina na 2008 rok

Uchwała Nr 159XXVI/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2008 w sprawie zaciągnięcia długoterminiwych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Gostynina powstałego w związku z dofinansowaniem zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach 2008 /2009.

Uchwała Nr 160/XXVI/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2008 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gostyninie.

Uchwała Nr 161/XXVII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2008 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadznia ścieków na 2009 rok. 

Uchwała  Nr 162/XXVII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

Uchwała Nr 163/XXVII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2008 roku   w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr 164/XXVII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie  z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok.

Uchwała  Nr  165/XXVII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2009.

Uchwała Nr 166/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego oraz RTG będących jednostaki organiazcyjnymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostyninie z siedzibą w Gorzewie ul. Kruk 5

Uchwała Nr 167/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Gostynina na 2008 r.

Uchwała Nr 168/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie amiany uchwały nr 290/LI/02 Rady miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina zmienionej uchwałą nr 65/VIII/07 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 Maja 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 290/LI/02 Rady miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 169/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Komunalnej Instytucji Kultury i Nadania jej statutu. (załączniki do uchwały)

Uchwała  nr 170/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina

Uchwała  nr 171/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości 1 punktu w zł w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Zakładu Oczyszczania Miasta w Gostyninie.

Uchwała  nr 172/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gostynina na 2009 rok. (załączniki do uchwały)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-22 11:27:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-17 14:56:26
  • Liczba odsłon: 8458
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11553207]

przewiń do góry