UWAGA!

13.02.2018 r. – ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA  Gostynin, dnia 07.02.2018 r.

ZP.271.2.10.2018

 

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.10.2018

            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Miejskiego Przedszkola nr 4 w Gostyninie

 

1.       Przedmiot zapytania ofertowego:

a.        opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy istniejącego przedszkola wybudowanego w 2007r. o część parterową w technologii tradycyjnej obejmującą utworzenie dodatkowo 8 oddziałów przedszkolnych i 4-ch oddziałów żłobkowych wraz z niezbędną przebudową istniejącego budynku (pomieszczenia kuchni, jadalni, szatni, komunikacji wewnętrznej) oraz przebudową infrastruktury towarzyszącej i zmianą zagospodarowania terenu kolidującą z projektowaną rozbudową;

b.       sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie ważności pozwolenia na budowę.

Dokumentację należy opracować kompleksowo we wszystkich branżach, które wynikają z warunków, uzgodnień i decyzji uzyskanych przez Wykonawcę na etapie projektowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

 

2.       Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Przekazanie Zamawiającemu wszystkich opracowań objętych zamówieniem (z   wersją elektroniczną) wraz ze stosowną zgodą lub decyzją na prowadzenie robót budowlanych wydaną przez organ architektoniczno – budowlany – do dnia 10 listopada 2018 r.

 

1)       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunek w zakresie posiadania odpowiedniego wykształcenia, uprawnień budowlanych i przygotowania zawodowego do wykonywania przedmiotu zamówienia;

 

3.       Sposób obliczania ceny oferty:

1)       Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt wykonywania obowiązków inspektora nadzoru autorskiego.

2)       Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.

3)       Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

 

4.       Doświadczenie

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług dla inwestycji o podobnym charakterze. Zamawiający zastrzega prawo zażądania poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.

 

5.       Miejsce i termin złożenia oferty :

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia   16 lutego 2018 r. do godz. 11:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl , faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dostarczenia aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego architektów lub inżynierów budownictwa oraz dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień.

 

 

6.       Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

 

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pani Elżbieta Czech – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej ( telefon: 24 236-07-21) .

 

7.       Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 

Załącznik nr 1 – F ormularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór umowy + gwarancja


UWAGA!

13.02.2018 r. – ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA      


1. Czy w ofercie ma być uwzględniony projekt przebudowy bądź nowa instalacja wentylacji mechanicznej dla potrzeb kuchni.

Oferta powinna uwzględniać projekt przebudowy lub, jeżeli będzie taka konieczność, projekt wykonania nowej instalacji  wentylacji mechanicznej w kuchni .


 2. Jak mają być wentylowane oddziały przedszkolne i żłobkowe - wentylacja grawitacyjna wspomagana np. poprzez TURBOWENTY czy wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna?

Rodzaj wentylacji powinien być zgodny z warunkami technicznymi i wskazany przez projektantów.


 3. Czy w związku z ewentualnym projektowaniem wentylacji mechanicznej nie będzie potrzebna modernizacja węzła cieplnego w zakresie jego rozbudowy o moduł ciepła technologicznego dla potrzeb wentylacji a w związku z tym kto miałby projektować taką rozbudowę?

Projekt winien uwzględniać  przebudowę istniejącego wezła cieplnego bądź zaprojektowanie nowego węzła.


4. Jaka mogłaby być powierzchnia lub kubatura dla planowanej rozbudowy?

Działka na której zlokalizowane jest przedszkole ma powierzchnię 7 949 m kw.  Obecna zabudowa budynkiem przedszkola wraz z parkingiem zajmuje   powierzchnię 1 850 m kw. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta  wskazywany udział terenów zielonych  dla tego obszaru wynosi co najmniej 20 % ; stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni terenu inwestycji od. 0,1 do 0,4 , przy czym Studium nie stanowi prawa miejscowego.


 5. Proszę o przesłanie parametrów dotyczących wielkości rozbudowywanej części.

- powierzchnia zabudowy, użytkowa

- wysokość max, ilość kondygnacji.

 Rozbudowa przedszkola  przewidywana jest w parterze. Powierzchnia planowanej rozbudowy  będzie wynikała  z  założonej  ilości  oddziałów ( oddziały na 20-25 dzieci ) oraz przepisów techniczno-budowlanych określających  np: maksymalną liczbę dzieci w oddziale , niezbędną powierzchnię przypadającą na jedno dziecko, czy też określających wymagania dla innych niezbędnych pomieszczeń takich jak szatnie , sanitariaty pomieszczenia gospodarcze czy pomocnicze np. na leżaki.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-08 12:08:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-13 11:33:19
  • Liczba odsłon: 1400
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11121931]

przewiń do góry