Gostynin, dnia 27.02.2018 r.


ZP.271.2.16.2018  


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.16.2018  


            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:


  Opracowanie projektu budowlanego na budowę chodników w ul. Leśnej

 


 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych budowy obustronnego chodnika w ul. Leśnej w Gostyninie.


Teren inwestycji obejmuje działki nr ewid. 5624, 5759/4, 5759/17, 5697/1.


Dokumentacja musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.


Przewidziane rozwiązania powinny być trwałe, estetyczne i odporne na działania atmosferyczne. Ponadto materiały i urządzenia przewidziane do wbudowania powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami obowiązującego prawa.


Do zakresu w/w przedmiotu zamówienia należy w szczególności opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej między innymi: 

1)   wykonanie chodników dostosowanych w miejscach przejść dla pieszych dla osób niepełnosprawnych;

2)   przebudowa istniejących zjazdów;

3)   dostosowanie istniejących studzienek uzbrojenia terenu do projektowanych nawierzchni;

4)   wymiana istniejących krawężników;

5)   zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia;

6) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni zjazdów i chodników będzie odbywało się na warunkach dotychczasowych bez zmian na teren jezdni a następnie do kanalizacji deszczowej.


Dokumentację należy opracować kompleksowo we wszystkich branżach, które wynikają z warunków, uzgodnień i decyzji uzyskanych przez Wykonawcę na etapie projektowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.


 2.   Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Przekazanie Zamawiającemu wszystkich opracowań objętych zamówieniem (z   wersją elektroniczną) wraz ze stosowną ostateczna zgodą lub ostateczna decyzją na prowadzenie robót budowlanych wydaną przez organ architektoniczno – budowlany – 5 miesięcy od daty podpisania umowy.


  3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki :

1)   posiadają odpowiednie wykształcenie, uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia;

2)   posiadają wpis na listę izby samorządu zawodowego architektów lub inżynierów budownictwa;


4.   Sposób obliczania ceny oferty:

1)   Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt wykonywania obowiązków inspektora nadzoru autorskiego. 

2)   Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty. 

3)   Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.


  5.   Doświadczenie

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług dla inwestycji o podobnym charakterze. Zamawiający zastrzega prawo zażądania poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.


6.   Miejsce i termin złożenia oferty :

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 6 marca 2018 r. do godz. 11:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl , faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dostarczenia aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego architektów lub inżynierów budownictwa oraz dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień.


7.   Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Tomasz Antonowicz – Wydział ds. dróg ( telefon: 24 236-07-46) .


8. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.


  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

  Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  Załącznik nr 3 – Wzór umowy + gwarancja

  Załącznik nr 4 – mapa

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-27 14:26:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-27 14:40:09
  • Liczba odsłon: 2270
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799640]

przewiń do góry