UWAGA

15-04-2020 r. - Odpowiedzi na pytania - pobierz

14-04-2020 r. - Odpowiedzi na pytania - pobierz

09-04-2020 r. - Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ zmiana treści ogłoszenia przedłużenie terminu składania ofert - POBIERZ

09-04-2020 r. - zmiana ogłoszenia na BZP - Pobierz  (zmiany zaznaczono również w treści ogłoszenia na czerwono)


Ogłoszenie w BZP nr 528751-N-2020 z dnia 2020-04-02 r.

Gmina Miasta Gostynina: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.872.139,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Miasta Gostynina
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gostynina, krajowy numer identyfikacyjny 61101543100000, ul. ul. Rynek  26 , 09-500  Gostynin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 242 360 737, e-mail zp@gostynin.pl, faks 242 360 712.
Adres strony internetowej (URL): https://umgostynin.bip.org.pl
Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie
https://umgostynin.bip.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej
informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Tak adres Elektroniczna Skrzynka Podawcza
(ESP): /e6328ehrcx/skrytka

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Zamawiający dopuszcza
złożenie oferty wraz z załącznikami (w szczególności oświadczeń z art. 25a ustawy) w formie
pisemnej przesyłając pocztą na adres Zamawiającego lub za pomocą komunikacji
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy użyciu
miniPortalu, ePUAPu. Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Adres: Urząd Miasta Gostynina, ul.
Rynek 26, 09-500 Gostynin Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i
urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny,
bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.872.139,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Miasta Gostynina

Numer referencyjny: ZP.271.1.1.2020 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie na rzecz Gminy Miasta Gostynina długoterminowego kredytu w kwocie 1.872.139,00 zł PLN, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.294.000,00 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Kredytobiorcy w kwocie 578.139,00 zł. a) Rodzaj waluty: PLN b) Kwota kredytu: 1.872.139,00 zł PLN (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć) c) Okres kredytowania: do 13 lat d) Karencja w spłacie kapitału: do 30 marca 2021 roku e) Spłata kapitału po upływie karencji w okresach: kwartalnych

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT: Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2032-12-30
II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U.2018.2187 z póź. zm) lub inny dokument, z którego wynika takie zezwolenie; Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w części VIII ust. 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 4.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dokumenty podmiotów zagranicznych 1)W związku z art. 26 ust. 6 ustawy, z uwagi na fakt, że Zamawiający nie ma możliwości uzyskania dokumentów dotyczących podmiotów zagranicznych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych (rejestrów publicznych), jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. – w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.) tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2)Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3)Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się. 4)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 13.000,00 (słownie: trzynaście tysięcy 00/100) PLN. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria


Kryteria

Znaczenie

cena 

60,00

czas uruchomienia kredytu

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy: w zakresie wykorzystania, terminów i kwot spłaty kredytu – w zależności od potrzeb.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

W przypadku składania ofert w formie elektronicznej - wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-21, godzina: 10:00 ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: w sprawach merytorycznych (w
zakresie przedmiotu zamówienia): – Wioletta Uliczna – Wydział Finansowy, pokój nr 201, tel. (24) 236-07-19, w zakresie SIWZ: – Katarzyna Tyrajska, Iwona Dębowska, Robert Gontarek – Wydział Zamówień Publicznych (24) 236-07-37. Złożenie oferty w formie elektronicznej 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, i składający ofertę w formie elektronicznej musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 1) Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 2) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 3) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz
innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 4) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. 2. Wykonawca składa
ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP (ESP), za pomocą którego prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 3. Oferta (wraz z załącznikami) powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych, w szczególności PDF, RTF, Word, Excel i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. 4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na
miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na mini portalu. 6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
XXIII.                          ZAŁĄCZNIKI 


Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia   - ZMIANA 09.04.2020 r.

Załącznik Nr 1   Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2   Istotne postanowienia umowy ;

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia

Załącznik 6a - Opis Przedmiotu zamówienia 

Załącznik Nr 7 – uchwała nr 131/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku   Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2020 ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Uchwały RM » Uchwały 201 9 »),

Załącznik Nr 8 – uchwała nr Pł.337.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2020 rok ( MENU PRZEDMIOTOWE » FINANSE GMINY » Budżet » Budżet na rok 2020 »)

9.   Załącznik Nr 9 – uchwała nr 147/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 stycznia 2020 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020 ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Uchwały RM » Uchwały 20 20 »)

Załącznik Nr 10 – uchwała nr 152/XIX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2020 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020 ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Uchwały RM » Uchwały 20 20 »)

Załącznik Nr 11 – zarządzenie nr 14/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020 ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Zarządzenia Burmistrza » 2020 »)

Załącznik Nr 12 – uchwała nr 157/XX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2020 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020 ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Uchwały RM » Uchwały 20 20 »)

Załącznik Nr 13 – zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020 ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Zarządzenia Burmistrza » 2020 »)

Załącznik Nr 14 – uchwała nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Uchwały RM » Uchwały 201 9 »)

Z ałącznik Nr 15 – uchwała nr Pł.336.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2034 ( MENU PRZEDMIOTOWE » FINANSE GMINY » Budżet » Budżet na rok 2020 »),

Załącznik Nr 16 – uchwała nr 148/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 stycznia 2020 roku zmieniającą Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Uchwały RM » Uchwały 20 20 »),

Załącznik Nr 17 – uchwała nr 153/XIX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2020 roku zmieniającą Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Uchwały RM » Uchwały 20 20 »),

Załącznik Nr 18 – uchwała nr 158/XX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2020 roku zmieniającą Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Uchwały RM » Uchwały 20 20 »),

Załącznik Nr 19 – uchwała nr Pł.81.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu (( MENU PRZEDMIOTOWE » FINANSE GMINY » Budżet » Budżet na rok 2020 »),

Załącznik Nr 20 – uchwała nr Pł.82.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej ( MENU PRZEDMIOTOWE » FINANSE GMINY » Budżet » Budżet na rok 2020 »)

Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 rok

Załącznik Nr 21 – Rb-27s_2017 – pobierz 

Załącznik Nr 22 – Rb-28s_2017 – pobierz 

Załącznik Nr 23 – Rb-N_2017 – pobierz   

Załącznik Nr 24 – Rb-NDS_2017 – pobierz 

Załącznik Nr 25 – Rb-Z_2017 – pobierz   

Załącznik Nr 26 – Rb-PDP_2017 – pobierz

Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 rok

Załącznik Nr 27 – Rb-27s_2018 – pobierz 

Załącznik Nr 28 – Rb-28s_2018 – pobierz 

Załącznik Nr 29 – Rb-N_2018 – pobierz   

Załącznik Nr 30 – Rb-NDS_2018 – pobierz 

Załącznik Nr 31 – Rb-Z_2018 – pobierz     

Załącznik Nr 32 – Rb-PDP_2018 – pobierz

Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 rok

Załącznik Nr 33 – Rb-27s_2019 – pobierz 

Załącznik Nr 34 – Rb-28s_2019 – pobierz 

Załącznik Nr 35 – Rb-N_2019 – pobierz    

Załącznik Nr 36 – Rb-NDS_2019 – pobierz  

Załącznik Nr 37 – Rb-Z_2019 – pobierz    

Załącznik Nr 38 – Rb-PDP_2019 – pobierz

Załącznik Nr 39 – uchwała nr Pł.129.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta Gostynin sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2017 rok ( MENU PRZEDMIOTOWE » FINANSE GMINY » Budżet » Budżet na rok 2017 »),

Załącznik Nr 40 – uchwała nr Pł.130.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta Gostynina sprawozdaniach z wykonania budżetu 2018 roku ( MENU PRZEDMIOTOWE » FINANSE GMINY » Budżet » Budżet na rok 2018 »),

Załącznik Nr 41 – uchwała nr Pł.287.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 września 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Gostynina informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku ( MENU PRZEDMIOTOWE » FINANSE GMINY » Budżet » Budżet na rok 2019 »),

Załącznik Nr 42 – uchwała nr 413/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Uchwały RM » Uchwały 201 8 »),

Załącznik Nr 43 – uchwała nr 94/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Uchwały RM » Uchwały 201 9 »),

Załącznik Nr 44 – uchwała nr 154/XIX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Uchwały RM » Uchwały 20 2 »),

Załącznik Nr 45 – uchwała nr Pł.92.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Miasto Gostynin - pobierz

Załącznik Nr 46 – informacja o udzielonych przez Gminę Miasta Gostynina poręczeniach i gwarancjach – pobierz  

Z ałącznik Nr 47 – specyfikacja zobowiązań kredytowych, pożyczkowych i wierzytelności Gminy Miasta Gostynina   pobierz .

Załącznik Nr 48 – Zaświadczenie o wyborze Burmistrza POBIERZ

Załącznik Nr 49 - zaświadczenie o powołaniu Skarbnika Gminy – POBIERZ

Załącznik Nr 50   zaświadczenia w sprawie nadania NIP;

Załącznik Nr 51 - zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON ;

Załącznik Nr 52 - zaświadczenie z ZUS - pobierz część 1 , część 2

Załącznik Nr 53 - informacja o stanie mienia komunalnego
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-04-02 13:51:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-15 10:50:11
  • Liczba odsłon: 1873
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339748]

przewiń do góry