1.      Zgromadzenie Wspólników

2.      Rada Nadzorcza

3.      Zarząd

 

Zgromadzenie Wspólników

Burmistrz Miasta Gostynina – mgr Paweł Witold Kalinowski

 

Zakres kompetencji:

 • Zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów jej działania,
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Podział zysku lub pokrycia strat,
 • Powoływanie lub odwoływanie członków Rady Nadzorczej
 • Zatwierdzanie regulaminów przedsiębiorstwa Spółki oraz regulaminów Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania ich obowiązków,
 • Podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
 • Zmiana umowy Spółki,
 • Ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Łączenie Spółek,
 • Rozwiązywanie i likwidacja Spółki,
 • Przystępowanie Spółki do zrzeszeń gospodarczych oraz izb przemysłowo-handlowych,
 • Tworzenie przez Spółkę nowych spółek oraz przystępowanie do innych spółek,
 • Zbycie udziałów bądź oddanie ich w zastaw,
 • Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Wspólników,
 • Tworzenie i likwidacja funduszy.

 

Rada Nadzorcza

Składa się z 5 członków, jej kadencja trwa 3 lata. Zgromadzenie Wspólników wybiera 3 członków Rady Nadzorczej, zaś 2 członków wybierają pracownicy zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43).

 

Skład Rady Nadzorczej:

1.    Marek Jerzy Witkowski                                 - przewodniczący RN

2.    Tomasz Stefaniak                                        - sekretarz RN           

3.    Kinga Katarzyna Dygowska-Wojtalewicz            - członek RN

4.    Wojciech Drupiewski                                     - członek załogi RN

5.    Witold Stańczak                                           - członek załogi RN

 

Zakres kompetencji:

·     Wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,

·     Powoływanie i odwoływanie członka Zarządu Spółki,

·  Badanie i opiniowanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, sprawozdania Zarządu oraz wniosków co do podziału zysków i porycia strat,

·     Wyłącza się prawo wykonywania nadzoru przez każdego członka Rady Nadzorczej z osobna.

 

Zarząd

Prezes Zarządu –  mgr inż. Szymon Nieć

Zakres kompetencji:

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym i zarządzającym, kierującym jej działalnością, reprezentuje Spółkę w Sądzie i poza Sądem.

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin, zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-08-11 11:15:20
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-22 08:44:29
 • Liczba odsłon: 6616
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11562464]

przewiń do góry