Część opisowa do załącznika nr 13 (Rozdz. 92604)

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie na rok 2004

 

     Kultura fizyczna jest ważną wartością osobistą i społeczną. Walory rozwojowe, zdrowotne i użytkowe kultury fizycznej stanowią uznanie jej przez państwo, jako ważnego czynnika kształtowania zdrowia, stymulacji rozwoju kulturowego, społecznego – a pośrednio i gospodarczego.

 

     Plan nakreślonych zadań przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie realizowany będzie w następujących zagadnieniach:

-         funkcjonowanie hali sportowej,

-         organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,

-         prowadzenie usług noclegowych,

-         organizacja zleconych obozów sportowych,

-         modernizacja i remont funkcjonującej bazy,

-         zatrudnienie – zgodnie ze strukturą organizacyjną.

 

 

Funkcjonowanie hali sportowej

 

Obsługą hali zajmują się etatowi pracownicy Ośrodka.

Przeznaczenie hali:

-         codziennie w godz. 8.00 – 17.00 zajęcia dydaktyczne Gimnazjum Nr 1, natomiast w godz. 17.00 – 22.00 zajęcia grup zorganizowanych i osób indywidualnych, z którymi Ośrodek ma podpisane umowy.

Osiągnięte wpływy przeznaczone będą na utrzymanie i obsługę.

Organizacja imprez: w każdą sobotę i niedzielę w godz. 9.30 – 15.00.

 

 

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

 

Podstawowe miejsca organizacji imprez: stadion, hala miejska, baza placówek oświatowych, Zalew-Piechota.

Imprezy realizowane będą wg opracowanego własnego kalendarza oraz zlecone przez instytucje i stowarzyszenia.

Każda impreza zabezpieczona będzie w odpowiednie regulaminy oraz warunki bezpieczeństwa i higieny.

Uczestnikami będą: młodzież szkolna, dorośli, grupy zrzeszone.

Charakter imprez: indywidualny, zespołowy oraz w randze miejskiej, międzyszkolnej, międzyzakładowej, wojewódzkiej, państwowej.

Każda impreza poprzedzona będzie informacjami w dostępnych mediach, bezpośrednim kontakcie z uczestnikami, plakatami.

Dla grup zorganizowanych prowadzony będzie wynajem posiadanej bazy na podstawie opracowanego harmonogramu zajęć, a uzyskane środki przeznaczone na wyposażenie Ośrodka w niezbędny sprzęt oraz wyposażenie.

Prowadzenie usług noclegowych.

 

Uzyskane dochody z wynajmu pokoi gościnnych przeznaczone są na działalność rekreacyjno-sportową. Wynajem pokoi (9 pokoi, 28 osób jednorazowo) odbywa się przez cały rok kalendarzowy.

Celem zwiększenia ilości osób korzystających z naszych usług planujemy usytuowanie większej ilości plansz reklamowych oraz poprawę wyposażenia pokoi.

 

Organizacja zleconych obozów sportowych.

 

W zbliżającym się roku planujemy zorganizowanie jak największej ilości obozów szkoleniowych dla grup sportowych.

Obozy chcemy realizować na bazie Ośrodka (Stadion) oraz w internacie szkolnym ZSZ przy funkcjonującej miejskiej hali sportowej ul. Polna 36 w Gostyninie. Uzyskane dochody planujemy przeznaczyć na działalność rekreacyjno-sportową oraz poprawę wyposażenia wynajmowanych pokoi gościnnych.

 

Modernizacja i remont funkcjonującej bazy.

 

W zakresie modernizacji i bieżących remontów prace planowane są do wykonania we własnym zakresie z zakupionych materiałów. Obejmować będą:

-         odnowienie pomieszczeń sanitarnych, szatni, części biurowej,

-         bieżące remonty posiadanego sprzętu mechanicznego, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, sprzętu gospodarczego,

-         systematyczna konserwacja i naprawa murawy boiska głównego, bocznego, urządzeń lekkoatletycznych, terenów zieleni usytuowanych na obiekcie Ośrodka oraz hali sportowej,

-         naprawa trybuny bocznej oraz części ogrodzenia na stadionie,

-         bieżące prace porządkowe związane z estetyką obiektu.

Ponadto w projekcie zadań inwestycyjnych miasta Gostynina planowana jest adaptacja nadbudowy pawilonu na pomieszczenia noclegowe o podwyższonym standardzie  wraz z wykonaniem nowej instalacji grzewczej, poprawę stanu istniejącej bazy noclegowej oraz elewacji budynku. Wykonanie powyższych zadań zwiększy asortyment usług Ośrodka, jak również znacznie poprawi estetykę obiektu.

 

Zatrudnienie.

 

Zgodne ze strukturą organizacyjną Ośrodka.

Pracownicy wykonują prace zgodnie z ich zakresem obowiązków oraz dodatkowe polecenia wydane przez Kierownictwo Ośrodka. Powierzone obowiązki realizowane są w godzinach urzędowania Ośrodka, organizacja imprez w terminach sobotnio-niedzielnych, zajęcia grupowe codziennie w godzinach popołudniowych, działalność noclegowa całodobowa przez rok kalendarzowy.

 

Plan finansowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie

na rok 2004

 

 

PRZYCHODY                                                   398.569,-zł

 

Wpływy z usług                                                              208.500,-zł

-         obozy sportowe 4 x 10 dni x 24 osoby x 57zł                  54.700,-zł

-         noclegi 10 osób x 250 dni x 19,-zł                            47.800,-zł

-         imprezy sportowe i rekreacyjne                     26.000,-zł

-         za korzystanie ze stadionu i urządzeń                     12.000,-zł                 

-         hala sportowa (wpływy za korzystanie przez      68.000,-zł

szkołę, zakłady pracy i osoby fizyczne)

 

Pozostałe odsetki                                                                                           69,-zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym                

 

Dotacja podmiotowa z budżetu                                              190.000,-zł

- dotacje podmiotowe UM Gostynin

 

 

KOSZTY                                                                                398.350,-zł

 

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 2.000,-zł                                       

- ekwiwalenty sędziowskie                                                              

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    168.500,-zł               

 

Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                 13.800,-zł                 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne                             33.500,-zł     

 

Składki na Fundusz Pracy                                         4.500,-zł

 

Zakup materiałów, wyposażenia                                         11.400,-zł                      

- wapno, nawozy, środki chwastobójcze, nasiona

  traw i ziemia do konserwacji boiska                                       1.000,-zł       

- etylina i olej napędowy do kosiarki i ciągnika

  ogrodowego                                                                    1.000,-zł

- nagrody rzeczowe na imprezy                                                  2.000,-zł                      

- materiały do utrzymania czystości i pranie                            1.000,-zł                      

- materiały biurowe, środki opatrunkowe i bhp                   1.000,-zł                                

- materiały do konserwacji i napraw (elektryczne,

   hydrauliczne, farby, itp.)                                                         1.400,-zł

- napoje dla uczestników imprez i pracowników                 1.000,-zł

- sprzęt do przeprowadzania imprez i wyposażenie     3.000,-zł  

 

Zakup energii                                                                           74.000,-zł

-         stadion

* energia elektryczna                                                    13.000,-zł

* centralne ogrzewanie                                                   10.000,-zł

-         hala sportowa

* energia elektryczna                                                      10.800,-zł

* centralne ogrzewanie                                          40.200,-zł

 

Zakup usług remontowych                                                    1.000,-zł

- naprawa urządzeń i sprzętu                                                                      

 

Zakup usług pozostałych                                                     45.000,-zł                             

- transport uczestników obozów sportowych i rzeczy     4.000,-zł                        

- wyżywienie dla grup sportowych

   4 obozy x 24 osoby x 10 dni x 30,-zł                                   28.800,-zł

- prenumerata czasopism, opłaty RTV, opłaty

  pocztowe i telekomunikacyjne                                          5.000,-zł                               

- wywóz nieczystości                                                       2.000,-zł

- usługi dotyczące ogłoszeń, reklama, przeglądów

  i badań                                                                                     1.000,-zł

- usługi związane z przeprowadzeniem imprez                              2.500,-zł       

- koszty i prowizje bankowe                                                1.700,-zł

 

Podróże służbowe krajowe                                                            3.000,-zł

- ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych

  do celów służbowych                                                      2.400,-zł                               

- delegacje pracowników                                                                  600,-zł

 

Różne opłaty i składki                                                           4.400,-zł

- ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności

  cywilnej dotyczące stadionu i hali                            

 

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych       5.200,-zł

 

Podatek od nieruchomości                                             27.000,-zł

 

Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu

terytorialnego                                                                                    50,-zł

- opłata za użytkowanie gruntu                                                                             

 

Podatek od towarów i usług (VAT)                             5.000,-zł                   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-19 08:40:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-19 08:40:59
  • Liczba odsłon: 3047
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339485]

przewiń do góry