Biuro Organizacyjne Burmistrza

- siedziba: Ratusz Miejski, ul. Rynek 1  - pokój 204 
tel. 24-236-07-20, 24-236-07-24,

24-236-07-25 - informatyk

Sekretarz - mgr Hanna Adamska

Z-ca Naczelnika Wydziału - mgr Anna Wilińska


  Zakres działania wydziału:

1)        Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i prawidłowej obsługi obywateli.

2)         Zapewnienie obsługi sekretariatu burmistrza i zastępcy burmistrza.

3)         Kierowanie obiegiem korespondencji w urzędzie.

4)         Prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych.

5)         Prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych.

6)         Przyjmowanie zamówień na wykorzystanie sali konferencyjnej.

7)         Prowadzenie obsługi organizacyjno-technicznej posiedzeń burmistrza.

8)         Przygotowywanie sprawozdań międzysesyjnych z zakresu działania Urzędu, jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich.

9)         Przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników urzędu lub osób świadczących usługi na rzecz Gminy Miasta Gostynina oraz dla kierowników jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie ich rejestru.

10)     Prowadzenie rejestru zarządzeń burmistrza oraz nadzór nad ich publikacją w BIP.

11)     Przygotowywanie odpowiedzi na   skargi, wnioski i petycje wpływające do urzędu oraz prowadzenie ich zbiorczej ewidencji.

12)     Opracowywanie projektów regulaminów, zarządzeń wewnętrznych oraz instrukcji z zakresu funkcjonowania urzędu.

13)     Wykonywanie zadań związanych z wyborami powszechnymi, samorządowymi, referendami.

14)     Przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz na wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

15)     Koordynowanie pracy zespołu ds. zarządzania ryzykiem.

16)     Nadzorowanie działań z zakresu kontroli wewnętrznej oraz realizacji zaleceń kontroli zewnętrznych.

17)     Archiwizowanie protokołów z kontroli zewnętrznych.

18)     Koordynowanie sporządzanych w urzędzie sprawozdań dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego.

19)     Przygotowywanie listów gratulacyjnych i kondolencji.

20)     Prowadzeniem logistyki usług koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania budynków, w których mieści się urząd.

21)     Utrzymanie porządku i czystości w budynkach urzędu.

22)     Zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe, meble i inny sprzęt.

23)     Zakup pieczęci służbowych, prowadzenie ich rejestru oraz nadzór nad ich przechowywaniem.

24)     Prenumerowanie czasopism na potrzeby urzędu.

25)     Prowadzenie całokształtu spraw związanych z ubezpieczeniem budynków administracyjnych i sprzętu.

26)     Organizowanie obsługi transportowej Burmistrza oraz pracowników urzędu.

27)     Prowadzenie wartościowo-ilościowej ewidencji i oznakowania środków trwałych i nietrwałych w użytkowaniu.

28)     Wykonywanie bieżących napraw (stolarskich, ślusarskich, elektrycznych i innych) urządzeń i sprzętu będącego na wyposażeniu Urzędu.

29)     Utrzymanie w sprawności technicznej budynków i lokali biurowych.

30)     Dostarczanie i odbiór z Urzędu Pocztowego korespondencji.

31)     Doręczanie korespondencji wychodzącej z urzędu i innych materiałów informacyjnych do adresata na terenie miasta.

32)     Prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji z tym związanej pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

33)     Udział w przygotowaniu i realizacji procesu naboru na wolne stanowiska w urzędzie oraz na stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

34)     Prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury.

35)     Sprawowanie nadzoru nad organizacją i przeprowadzaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.

36)     Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem służby przygotowawczej dla nowo zatrudnionych pracowników urzędu.

37)     Ustalanie potrzeb szkoleniowych pracowników urzędu, organizowanie szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników .

38)     Prowadzenie spraw wynikających z realizacji zasad wykorzystania środków ZFŚS.

39)     Organizowanie i kontrolowanie pracy skazanych skierowanych przez Sąd do wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej.

40)     Prowadzenie Archiwum Zakładowego urzędu i przekazywania akt do Archiwum Państwowego.

41)     Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem w urzędzie staży, prac społecznie użytecznych, robót publicznych,   prac interwencyjnych, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w tym zakresie.

42)     Organizowanie praktyk zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów szkół wyższych.

43)     Naliczanie i sporządzanie list wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich dla pracowników   urzędu i innych wypłat.

44)     Indywidualne zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia i rozliczanie składek.

45)     Sporządzenie miesięcznych deklaracji i naliczanie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

46)     Sporządzenie i składanie kompletnych wniosków o refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych.

47)     Obsługa dodatkowego grupowego ubezpieczenia pracowników na życie.

48)     Prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

49)     Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu informatycznego w urzędzie.

50)     Nadzorowanie sieci, sprzętu serwerowego, oprogramowania systemowego i narzędziowego.

51)     Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w budynkach urzędu.

52)     Wykonywanie funkcji Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Gostynina zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r. oraz funkcji Lokalnego Administratora Systemu (LAS) odpowiedzialnego za wsparcie techniczne użytkownika aplikacji ŹRÓDŁO.


Przy załatwianiu spraw Biuro Organizacyjne Burmistrza używa symbolu "BB”.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-13 14:59:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Klimuk Andrzej
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-07 11:53:30
  • Liczba odsłon: 5027
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354651]

przewiń do góry