Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Nr postępowania na Platformie przetargowej Gminy Miasta Gostynina: https://gostynin.logintrade.net/ – Z19/32320

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2021/BZP 00293447 z dnia 2021-12-01 zostało opublikowane na https://ezamowienia.gov.pl/

Znak sprawy: ZP. 271.1.6.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Roboty budowlane

 

Rozbudowa Przedszkola nr 4 w Gostyninie

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Gostynina

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015431

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 26

1.5.2.) Miejscowość: Gostynin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gostynin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gostynin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -

jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa Przedszkola nr 4 w Gostyninie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a3e0493-484e-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00293447

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003953/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbudowa Przedszkola Nr 4

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.

94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gostynin.logintrade.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie

komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gostynin.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:

Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga posiadania konta

użytkownika. Posiadanie konta na Platformie oraz składanie ofert w postępowaniach nie wiąże

się z żadnymi kosztami dla Wykonawców. Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje

podstawowe wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy (dostępne na

stronie https://gostynin.logintrade.net/ zakładka wymagania techniczne) :1) stały dostęp do sieci

Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 500 KB/s2) obsługa przez

przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax3) włączona obsługa JavaScript4) zainstalowany

Acrobat Reader5)zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6

Update 24 lub nowszy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi

elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie

są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016

r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Gostynina reprezentujący

Gminę Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin (dane kontaktowe Zamawiającego w części I

SWZ).

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod

adresem e-mail: iod.umg@gostynin.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w

trybie przetargu nieograniczonego.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest

wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w

przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie

dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających

na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego

postępowania o udzielenie zamówienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub

konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP. 271.1.6.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot

odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie

przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na rozbudowie budynku

Przedszkola nr 4 w Gostyninie, położonego przy ul. Armii Krajowej 7.

Dane charakterystyczne inwestycji :

– powierzchni zabudowy – 1936,07 m2,

– kubatura budynku – 5211,00 m2,

– powierzchnia użytkowa budynku – 1677,62 m2,

– wysokość budynku – 4,67 m,

– liczba kondygnacji – 1.

Zamawiający informuje, że na przedmiotową inwestycję uzyskał dofinansowanie z Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz został zakwalifikowany do otrzymania Promesy

inwestycyjnej z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert

będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca:

a) posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 3.000.000,00 zł,

b) był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 zł;

2) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający wymaga:

a) aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą

na budowie budynku oświatowo-opiekuńczego (żłobek, przedszkole, szkoła) o powierzchni

użytkowej minimum 600 m2,

b) aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego osobę lub osoby

odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, tj.:

– kierownika budowy – posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnobudowlanej

bez ograniczeń,

– kierownika robót – posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

– oraz kierownika robót – posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjne w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych bez ograniczeń;

tzn. posiadające uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. –

Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra

Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. – w sprawie przygotowania zawodowego do

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831 z

późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie

uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z

ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. – o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.) oraz

posiadające aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa wstępne oświadczenie

dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków

udziału w postępowaniu: (numeracja zgodnie z SWZ) 5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane

od Wykonawcy, którego

oferta została najwyżej oceniona, obejmują:

1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i

konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę

częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi

przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym

niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie

niższą niż 1.000.000,00 zł;

4) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi

stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających

czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 (odpis lub informacja z Krajowego Rejestru

Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego

rejestru), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono

upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się

dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych

do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 120 000,00 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy 00/100) złotych.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia:

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji

ekonomicznej lub finansowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców

(partnerów) składających ofertę wspólną.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno

być załączone do oferty.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia

te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:

Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami § 27 Zmiana umowy oraz waloryzacja wynagrodzenia - wzoru umowy:

1. Strony, poza możliwością zmiany zawartej Umowy na podstawie art. 455 Pzp, przewidują

również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy, które mogą dotyczyć:

1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ

na realizację przedmiotu umowy;

2) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania

stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy

pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem

zaproponowania innych osób spełniających na dzień składania ofert warunki określone w

Ogłoszeniu o zamówieniu;

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

a w szczególności:

a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, tj. między innymi wstrzymania robót przez

Zamawiającego;

b) odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych

decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie)

robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – fakt ten musi

być potwierdzony przez Zamawiającego;

d) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub

terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

e) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków

terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych

elementów budowlanych;

f) z przyczyn niezależnych od stron umowy, które będą skutkowały koniecznością zastosowania

innych rozwiązań, gdy zastosowanie rozwiązań przewidzianych w dokumentach zamówienia

groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;

g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo

zachowania należytej staranności;

h) konieczność realizacji robót zamiennych.

4) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi

okolicznościami:

a) „siła wyższa” uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym

opisem, w tym ograniczenia wprowadzone decyzjami władz publicznych;

b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

c) zmiana danych związanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi umowy;

d) rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

5) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian wynagrodzenia spowodowanych

następującymi okolicznościami:

a) zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

b) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę,

c) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1342);

e) konieczność realizacji robót zamiennych.

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

6) W przypadkach uzasadnionych warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację

robót z uwagi na przyjętą przez Wykonawcę technologię robót Zamawiający dopuszcza zmianę

harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego. Każda zmiana harmonogramu dla swej

ważności wymaga akceptacji obu stron umowy. Zmiana harmonogramu niepowodująca zmiany

ostatecznego terminu realizacji przedmiotu umowy nie stanowi zmiany umowy wymagającej

formy aneksu.

2. W przypadku zmiany (wzrostu lub spadku) cen materiałów

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety

związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gostynin.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-16 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) w zakresie proceduralnym:

Iwona Dębowska oraz Robert Gontarek, tel. 48 24 236 07 37;2) w zakresie merytorycznym:

Jacek Toruniewski, tel. 48 24 236 07 21/22.

W terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca jest obowiązany dostarczyć kosztorys

szczegółowy, a także listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które wykonywały

będą czynności wskazane przez Zamawiającego w SWZ.

 

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami do pobrania na https://gostynin.logintrade.net/ - Platformie przetargowej Zamawiającego

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-12-01 10:48:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-01 11:04:20
  • Liczba odsłon: 999
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339814]

przewiń do góry