19.05.2021 - informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Pobierz

 

 

 

UWAGA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem narzędzi Platformy przetargowej Gminy Miasta Gostynina dostępnej pod adresem https://gostynin.logintrade.net/

10-05-2021 r. - odpowiedzi na pytania - Pobierz

04-05-2021 r. - odpowiedzi na pytania - Pobierz

28-04-2021 r. - odpowiedzi na pytania - Pobierz

Znak sprawy: ZP. 271.1.4.2021

Usługa Bankowa w zakresie udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w kwocie 9.910.105,00 PLN

 

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy - Usługi

Ogłoszenie opublikowane w dniu 16-04-2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2021/S 074-188003 

Nr postępowania na Platformie przetargowej Gminy Miasta Gostynina: https://gostynin.logintrade.net/ Z12/32320 

 

Polska-Gostynin: Usługi udzielania kredytu
2021/S 074-188003
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gostynina
Krajowy numer identyfikacyjny: 611015431
Adres pocztowy: Rynek 26
Miejscowość: Gostynin
Kod NUTS: PL923 Płocki
Kod pocztowy: 09-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Dębowska
E-mail: i.debowska@gostynin.pl
Tel.: +48 242360737
Faks: +48 242360712
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gostynin.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umgostynin.bip.org.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://gostynin.logintrade.net/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w kwocie 9 910 105,00 PLN
Numer referencyjny: ZP.271.1.4.2021
II.1.2)Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu w kwocie 9 910 105,00 zł PLN.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923 Płocki
II.2.4)Opis zamówienia:
Rodzaj waluty: PLN
Kwota kredytu: 9 910 105,00 PLN (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy sto pięć)
Okres kredytowania: do 13 lat
Karencja w spłacie kapitału: do dnia 30 marca 2022 r.
Spłata kapitału po upływie karencji w okresach: kwartalnych
Spłata odsetek w okresach kwartalnych kalendarzowych, do końca danego kwartału
Oprocentowanie kredytu: w wysokości odpowiadającej zmiennej stawce WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę banku w stosunku rocznym na bazie 365/366 dni.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2034
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Na podstawie art. 112 ustawy, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: dla wykazania spełniania warunków wymagane jest posiadanie zezwolenia przewidzianego ustawą Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U.2018.2187 z późn. zm) lub inny dokument, z którego wynika zezwolenie do prowadzenia działalności bankowej w Polsce,
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000 000,00 PLN.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/05/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/08/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/05/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem (https://gostynin.logintrade.net/).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto zamawiającego podane na wstępie SWZ, z dopiskiem „Wadium – numer postępowania ZP.271.1.4.2021.
Uwaga: za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w ustawie Pzp;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest gmina miasto Gostynina;
7) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/04/2021

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami do pobrania na https://gostynin.logintrade.net/ - Platformie przetargowej Zamawiającego

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-04-16 10:30:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-19 10:03:19
  • Liczba odsłon: 2039
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11646504]

przewiń do góry