Charakterystyka wydatków zrealizowanych w 2003 roku

 

 

 

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                         739,-zł

 

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze                                                                            739,-zł

 § 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

                   wpływów z podatku rolnego                                                         739,-zł

             

  

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                       318.417,-zł

 

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne                                                  318.417,-zł

 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań, w tym:

 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                   800,-zł

-         538,-zł – piasek z solą do posypania ciągów pieszych,

-         262,-zł – materiały zużyte do naprawy, malowania

               i czyszczenia znaków drogowych

 

 § 4270 – zakup usług remontowych                                                     156.808,-zł

       w tym:

       - 20.385,-zł - bieżące naprawy ulic o nawierzchni gruntowej:

                  * równanie i uzupełnienie pospółką ul. Honorowych

                     Dawców Krwi (400m2)                                            -   2.504,-zł

* usługa równiarką na Osiedlu Zatorze                     -      549,-zł

* profilowanie nawierzchni żwirowej na ul. Gerwa-

   towskiego, Sienkiewicza i Bagnistej                        -      318,-zł

* niwelacja pasa drogowego na os. Langenfeld        -   2.343,-zł

* profilowanie łącznika ul. Kolejowej                        -      529,-zł

                  * wykonanie podbudowy piaskowo-żwirowej na ul.

                     Gerwatowskiego (1.000m2)                                     -  9.785,-zł

                  * usługa agregatem sprężarkowym przy bieżącej

                     naprawie ulic                                                           -      537-zł

                  * naprawa poprzez żwirowanie ul. Sosnowej (80m2),

                     ul. Morenowej (600m2), dojazdu do zespołu garaży

                     miejskich (160m2), profilowanie ul. Kolejowej

                    (2.800m2)                                                                 -  3.820,-zł

 

                  - 136.423,-zł - remonty cząstkowe ulic:

                    * wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym

                       (13m2) i wykonanie nawierzchni bitumicznej

                       gr. 7cm (840m2) przy ul. Płockiej                      - 46.962,-zł

                    * remont cząstkowy masą min.-bitum. ul. Dybanka

                       gr.4 cm (7,6m2)                                                     -     528,-zł

                    * naprawa dróg miejskich poprzez profilowanie,

                       nawiezienie piasku i pospółki oraz zagęszczenie

                       ul. Dybanki (200m2), ul. Polnej do ul.

                       Kutnowskiej (200m2), ul. Sosnowej (30m2),

                       ul. Kolejowej                                                      - 7.840,-zł

                   * remont cząstkowy masą min.-bitum. ul. Polnej

                      (0,88m2), ul. Langenfeld (3,71m2), ul. Armii

                      Krajowej (12,86m2), remont cząstkowy emulsją

                      asfaltową i grysem ul. Targowej (15,75m2)          - 2.968,-zł

                   * remonty cząstkowe emulsją i grysem (łącznie

                      160,94m2) ul. Dybanka, Legionów Polskich,

                      Kilińskiego, Bema, Armii Krajowej, parkingu

                      przy Domu Kultury,                                               - 7.241,-zł

                   * remont ul. Bagnistej poprzez wyprofilowanie

                      i nawiezienie żużla(400mb x 4m)                          - 1.095,-zł

                   * remont cząstkowy emulsją i grysem ul. Kolejowej

                      (76,88m2), os. 18 Stycznia (5,12m2), ul. Kościelnej

          (20,16m2) oraz remont ul. Ostatniej (18,35m2)    - 9.769,-zł  

                   * oznakowanie poziome dróg (łącznie 417,4m2)     - 6.699,-zł

                   * uzupełnienie nawierzchni bitumicznej przy

                      azylach i wysepkach kanalizujących ruch

                      drogowy (3,75Mg) na Placu Wolności                 - 1.124,-zł

                   * naprawa piły diamentowej wykorzystywanej do

                      cięcia nawierzchni asfaltu                                    -    849,-zł

                   * ułożenie emulsji asfaltowej i geowłókniny

                      (687,15m2), wykonanie podbudowy tłuczniowej

                      (189,39m2) i nawierzchni bitumicznej (1.031,63m2)

                      na drodze dojazdowej na os. Kilińskiego-

                      Czapskiego – zadanie realizowane wspólnie

                      ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko

                      Własnościową przy ul. Armii Krajowej              - 51.348,-zł

 

 § 4300 – zakup usług pozostałych                                                        51.739,-zł

-         33.998,-zł – wydatki związane z zimowym utrzymaniem

                                            dróg: posypanie ulic mieszanką piaskowo-

                                -solną, odśnieżanie ulic, zwalczani e

                                śliskości zimowej, wywóz śniegu i lodu),

-           1.868,-zł – usługa podnośnikiem przy przycince drzew

                          oraz wywóz pociętych drzew i gałęzi

-           3.290,-zł – wycinka i usunięcie karp oraz pocięcie 6 szt.

                          drzew,

-         11.159,-zł – uzupełnienie oznakowania pionowego

                         (wymiana 21 tarcz znaków, 12 słupków

                         i 19 znaków),

-           1.424,-zł – wykonanie i montaż tablic informacyjnych

                          z nazwami rzek,

 

 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                     109.070,-zł

                  (wydatki związane z modernizacją placów, ulic

                  i chodników - zgodnie z załącznikiem nr 2).

 

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                        1.137.565,-zł

 

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                       85.613,-zł

 Środki wydatkowano na:

 § 4300 – zakup usług pozostałych                                                          70.337,-zł

     -    16.270,-zł – mapy do celów projektowych, opracowania

                              pod podziały nieruchomości, wyceny działek

                              i lokali,

-         14.770,-zł – wyceny działek dla potrzeb aktualizacji opłat

                          za użytkowanie wieczyste,

-         28.028,-zł – inwentaryzacja budynków w celu przeznaczenia

                          mieszkań na sprzedaż,

-           5.338,-zł – ogłoszenia prasowe i telewizyjne o przetargach

                          na sprzedaż działek i lokali (lokalne i regionalne),

-           2.248,-zł – ogłoszenia prasowe o przetargu na opracowanie

                          projektu miejscowego planu zagospodarowania

                          przestrzennego miasta,

-           3.686,-zł – opłaty za wypisy z rejestru gruntów, za wypisy

                          aktów notarialnych, za ustanowienie hipoteki

                          kaucyjnej na zabezpieczenie kredytu dla MTBS,

 

 § 4430 – różne opłaty i składki                                                             11.776,-zł

-         6.820,-zł – koszty postępowania egzekucyjnego od eksmisji

                       z 3 lokali komunalnych,

-         4.956,-zł – opłaty sądowe i notarialne,

 

 § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych    3.500,-zł

                   (wypłata odszkodowania za najem lokali mieszkalnych

                   właścicielowi budynku zgodnie z art. 18 ustawy o ochronie

                   praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy)

 

Rozdz. 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego                        398.700,-zł

 § 4150 – dopłaty w spółkach prawa handlowego                               18.700,-zł

                   Dopłata na wyrównanie różnic między cenami a kosztami

                   świadczonych usług – dot. wywozu nieczystości płynnych

                   z budynków przy ul. Targowej.

 

 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                     380.000,-zł

                  (wydatki na budowę budynków mieszkalnych czynszowych

- zgodnie z załącznikiem nr 2).

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność                                                       653.252,-zł

 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                            3.190,-zł

-            732,-zł – zakup kwiatów i zniczy na Święto Zmarłych

                        na miejsca pamięci narodowej,

-         1.369,-zł – materiały do remontu lokalu Policji Lokalnej,

-         1.089,-zł – zakup oświetlenia i ozdób świątecznych,

 

 § 4300 – zakup usług pozostałych                                                         3.599,-zł

-        1.799,-zł – montaż i demontaż oświetlenia świątecznego

                        (usługa podnośnikiem),

-        1.800,-zł – czynsz za lokal Policji Lokalnej,

 

 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    646.463,-zł

                   (wydatki na remonty budynków komunalnych, budowę

                   kotłowni olejowych i termomodernizację budynków

                   mieszkalnych – zgodnie z załącznikiem nr 2).

 

 

Dz. 750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                         3.262.959,-zł

 

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie                                                         274.298,-zł

 Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników

  wykonujących zadania zlecone, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich

  i Urząd Stanu Cywilnego, w tym:

  § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                 179.207,-zł

  § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          13.526,-zł

  § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne                                         32.081,-zł

  § 4120 – składki na fundusz pracy                                                          4.548,-zł

  § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                4.300,-zł

 

 - wydatki rzeczowe, w tym:

  § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                           16.156,-zł

-        2.339,-zł – materiały biurowe (pieczątki, toner, papier ksero),

-        4.759,-zł – olej opałowy,

-        4.758,-zł – druki, prasa, wydawnictwa, księgi ewidencyjne,

-        1.026,-zł – środki czystości,

-           371,-zł – inwentarz biurowy (grzejnik, czajnik),

-           191,-zł – obchody jubileuszowe,

-           355,-zł – materiały pracownicze,

-           520,-zł – części do naprawy kserokopiarki,

-        1.837,-zł – materiały dekoracyjne (karnisze i firany do USC

                        wykładzina dywanowa do Wydz.Spraw Obywat.),

 

 

  § 4260 – zakup energii                                                                           6.183,-zł

                    (energia elektryczna, woda i ścieki),

 

  § 4270 – zakup usług remontowych                                                      1.085,-zł

(konserwacja maszyn, gaśnic i naprawa kserokopiarki)

 

  § 4300 – zakup usług pozostałych                                                      16.583,-zł

-       9.251,-zł – opłaty pocztowe,

-       2.378,-zł – opłaty telefoniczne,

-       4.000,-zł – usługi informatyczne (serwis programu PESEL),

-          680,-zł – oprawy ksiąg i druków,

-          274,-zł – inne usługi (dozór techniczny kotłowni,

                                           wywóz nieczystości, ślusarskie),

 

 § 4430 – różne opłaty i składki                                                               629,-zł

- 200,-zł – opłaty sądowe za ustanowienie kuratora dla osób

                 nieznanych z miejsca pobytu,

- 429,-zł – ubezpieczenie sprzętu komputerowego,

 

Rozdz. 75022 - Rady Miast                                                                        245.413,-zł

 Wydatki związane z obsługą Rady Miasta, w tym:

 § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych                            223.192,-zł                                                                       

                  (diety radnych),

 

 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                          7.273,-zł

-       3.963-zł – materiały biurowe, prasa, papier ksero,

-       1.829,-zł – olej opałowy,

-          965,-zł – zakupy związane z obsługą sesji i komisji

                        oraz z obchodem świąt,

-          516,-zł – części do naprawy kserokopiarki,

 

 § 4260 – zakup energii                                                                      3.317,-zł

                    (energia elektryczna, woda i ścieki)

 

 § 4270 – zakup usług remontowych                                                       77,-zł

 

 § 4300 – zakup usług pozostałych                                                  11.554,-zł

-       1.860,-zł – opłaty pocztowe,

-       3.778,-zł – opłaty telefoniczne,

-       5.099,-zł – publikacja uchwał i ogłoszenia prasowe,

-          178,-zł – wynajem autokaru na komisje wyjazdową,

-          639,-zł – inne usługi (wywóz nieczystości, wydruk

                        legitymacji dla radnych).

 

 

Rozdz. 75023 - Urzędy miast                                                                  2.568.373,-zł

 Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta:

 

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń

  pracowników Urzędu, w tym:

   § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                             1.603.613,-zł

   § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        132.326,-zł

   § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne                                      273.709,-zł

   § 4120 – składki na fundusz pracy                                                        42.089,-zł

   § 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych           50.000,-zł

 

- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań na podstawie ustawy

   o samorządzie terytorialnym i ustawy kompetencyjnej, w tym:

 

   § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

                     Niepełnosprawnych                                                                 4.594,-zł

 

   § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                        167.657,-zł

-       53.491,-zł – inwentarz biurowy (meble, fotele, krzesła, kosze),

-         2.855,-zł – maszyny i urządzenia (części do komputerów, części

                          do rozbudowy centrali telefonicznej, datownik,

                          kalkulator),

-       13.615,-zł – licencje do programów (ewidencja gruntów, analiza

                          finansowa gminy, windows i word), aktualizacje

                          programów komputerowych (prawniczych, dodatki

                          mieszkaniowe, budżet - sprawozdania),

-         4.032,-zł – materiały pracownicze,

-         3.005,-zł – materiały dekoracyjne,

-         9.062,-zł – materiały biurowe,

-         2.574,-zł – środki czystości,

-         3.831,-zł – materiały i narzędzia do napraw i remontów (m.in.

                          części do naprawy krzeseł, farby, tapety, żarówki),

-       15.006,-zł – Dz. U., M.P., prenumerata prasy,

-         2.068,-zł – książki-instrukcje, kodeksy, wydawnictwa prawnicze,

-         3.033,-zł – druki, książki nadawcze, znaki skarbowe,

-         3.882,-zł – papier do ksero, toner,

-         5.595,-zł – taśmy, tusze do drukarek, dyskietki,

-         2.829,-zł – papier firmowy, flagi,

-       18.375,-zł – olej opałowy,

-       14.548,-zł – paliwo do samochodu służbowego,

-         3.099,-zł – opony, części do naprawy samochodu służbowego,

-         3.804,-zł – nagrody rzeczowe i puchary dla laureatów

                          konkursów, wiązanki okolicznościowe,

-         2.953,-zł – koszty związane z obsługą Burmistrza,

                                                                   

 

   § 4230 – zakup leków i materiałów medycznych                                     53,-zł               

                     (wyposażenie apteczki)

 

   § 4260 – zakup energii                                                                      20.536,-zł                

-         16.552,-zł – energia elektryczna,

-           6.984,-zł – woda i ścieki,

  

   § 4270 – zakup usług remontowych                                                  5.211,-zł               

                    (konserwacja i naprawa maszyn biurowych, 

                      konserwacja gaśnic),

 

   § 4280 – zakup usług zdrowotnych                                                   3.635,-zł               

                     (badania profilaktyczne pracowników)

 

   § 4300 – zakup usług pozostałych                                                187.276,-zł

-       33.712,-zł – opłaty pocztowe,

-       36.503,-zł – opłaty telefoniczne,

-            615,-zł – wywóz nieczystości,

-         1.194,-zł – oprawa druków,

-         4.396,-zł – usługi informatyczne,

-         1.301,-zł – koszty utrzymania samochodu służbowego,

-       11.450,-zł – seminaria, kursy, szkolenia pracowników,

-         1.019,-zł – opłaty RTV i za skrytkę pocztową,

-       16.291,-zł – usługi bankowe (opłaty za przelewy i skrytkę,

                            prowizje od wpłat),

-         2.562,-zł – ogłoszenia prasowe regionalne,

-       60.457,-zł – usługi prawnicze,

-         3.660,-zł – opracowanie opinii w zakresie kwalifikacji

                          obiektów do opodatkowania podatkiem od

                          nieruchomości,

-            699,-zł – utylizacja zużytego sprzętu komputerowego,

-       12.465,-zł – przeprowadzenie kompleksowej kontroli

                          gospodarki finansowej jednostek podległych,

-            952,-zł – wykonanie okładek firmowych,

 

   § 4410 – podróże służbowe krajowe                                                        2.146,-zł

                     (delegacje pracowników),

 

   § 4430 – różne opłaty i składki                                                                6.989,-zł

 (ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków oraz

 samochodu służbowego)

 

   § 6050, 6060 – wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne

                                 jednostek budżetowych                                              68.539,-zł

                     (wydatki na zakup sprzętu komputerowego, na remont

                      Ratusza - zgodnie z załącznikiem nr 2).

Rozdz. 75047 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności

                          budżetowych                                                                     172.577,-zł

 § 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  172.577,-zł

      (prowizja od opłaty targowej).

 

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność                                                            2.298,-zł

 § 4430 – różne opłaty i składki                                                                2.298,-zł

                   (koszty egzekucyjne dla Urzędu Skarbowego dot. windykacji

                    należności podatkowych).

 

 

Dz. 751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

               PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

               ORAZ SĄDOWNICTWA                                                             37.882,-zł

 

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

                         kontroli i ochrony prawa                                                      3.005,-zł

 Wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru

 wyborców (koszt sporządzenia kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów).

 

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                        34.877,-zł

 Wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum

 w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej.

 

 

Dz. 754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

               PRZECIWPOŻAROWA                                                             234.453,-zł

 

Rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji                                                3.000,-zł

 § 2950  – wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych            3.000,-zł

                    Środki finansowe przeznaczone na rekompensatę pieniężną

                    dla funkcjonariuszy  pełniących służbę na terenie miasta

                    w czasie przekraczającym określoną normę – przekazane na

                    podstawie porozumienia w celu podjęcia działań na rzecz

                    poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej            4.000,-zł

 § 6620  – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zakupy inwestycyjne

                    realizowane na podstawie porozumień między jednostkami

                    samorządu terytorialnego                                                          4.000,-zł

                    (wydatki na dofinansowanie zakupu konsoli dyspozytorskiej

                    - zgodnie z załącznikiem nr 2).

 

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne                                                 17.483,-zł

 Wydatki objęły:

 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                1.976,-zł

-       271,-zł – nagrody dla uczestników miejsko - gminnego

                     Turnieju Wiedzy Pożarniczej,

-       397,-zł – nagrody dla uczestników konkursu wiedzy

                     pożarniczej organizowanego przez OSP,

-       320,-zł – nagrody dla uczestników miejsko-gminnych

                     zawodów sportowo-pożarniczych,

-       988,-zł – paliwo zakupione dla potrzeb samochodów

                                        OSP, biorących udział w akcjach ratowniczo-

                     gaśniczych na terenie miasta,

 

§ 4270 – zakup usług remontowych                                                           3.100,-zł

                 (naprawa instrumentów muzycznych będących na wyposażeniu

                 orkiestry OSP)

 

§ 4300 – zakup usług pozostałych                                                            10.200,-zł

                  (partycypacja w kosztach kapelmistrza)

 

§ 4430 – różne opłaty i składki                                                                 2.207,-zł

                  (ubezpieczenie strażaków i samochodu OSP).

 

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna                                                                    3.535,-zł

 § 4270 – zakup usług remontowych                                                        3.085,-zł

                     ( konserwacja systemu alarmowego)

 

 § 4300 – zakup usług pozostałych                                                             450,-zł

                (szkolenia z zakresu obrony cywilnej).

 

Rozdz. 75416 – Straż Miejska                                                                    206.435,-zł

 Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń

 dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej, w tym:

 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                               141.022,-zł

 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        10.501,-zł

 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne                                      25.423,-zł

 § 4120 – składki na fundusz pracy                                                        3.643,-zł

 § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              4.300,-zł

 

 Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej,  w tym:

 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                         13.384,-zł

-       4.650,-zł – paliwo i olej do samochodu służbowego,

                        dowód i tablice rejestracyjne, filtr, lampa,

-       1.475,-zł – materiały biurowe i pracownicze,

-          800,-zł – środki czystości,

-       1.929,-zł – urządzenie do obezwładniania bezpańskich

                        zwierząt,

-       1.683,-zł – olej opałowy,

-       2.847,-zł – umundurowanie, legitymacje służbowe

 

 § 4260 – zakup energii                                                                        1.265,-zł

(energia elektryczna, woda i ścieki)

 

 § 4300 – zakup usług pozostałych                                                      2.312,-zł

-       1.326,-zł – opłaty telefoniczne,

-          412,-zł – opłaty pocztowe,

-          326,-zł – pozostałe usługi (wywóz nieczystości,

                        usługi pralnicze),

-          248,-zł – koszty eksploatacji samochodu służbowego

 

 § 4430 – różne opłaty i składki                                                          1.999,-zł

                  (ubezpieczenie samochodu służbowego).

 

 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                     2.586,-zł

                  (dotyczą wydatków na monitoring wizyjny zgodnie

                  załącznikiem nr 2).

 

 

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                       349.759,-zł

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek        349.759,-zł

 § 8070 – odsetki i dyskonto od pożyczek i kredytów                        349.759,-zł

-       190.308,-zł – na budowę ulic na osiedlu 18 Stycznia,

-              629,-zł – na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach

                            Płockiej i Bierzewickiej,

-         31.693,-zł – na budowę kanalizacji sanitarnej na os.

                                               18 Stycznia,

-              407,-zł – na zakup samochodów służbowych,

-         98.273,-zł – na gazyfikację miasta,

-         18.835,-zł – na budowę krytej pływalni,

-           9.614,-zł – prowizje od zaciągniętych kredytów, opłata

                            za weksel stanowiący zabezpieczenie kredytu.

 

 

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                11.216.887,-zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                        1.552.065,-zł

 

Zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty realizowane są przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli. Gospodarka finansowa prowadzona jest w formie jednostki budżetowej, poza przedszkolami,  które objęte są  formą zakładu budżetowego. Szczegółową informację o wykonaniu planów finansowych przedstawia załącznik nr 3 i obejmuje:    

  

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe                                                        7.193.905,-zł

 Wydatki wykorzystywane są  na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli

 i pracowników adm.- obsł. oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem

 samorządowych szkół podstawowych.

 

 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               3.025.923,-zł

                  (dotyczą budowy „Miejskiego Kompleksu Sportowego

                  - Kryta pływalnia”, remontów obiektów oświatowych).

                  Szczegółową informację o realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 2.

 

Rozdz. 80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych                       281.956,-zł

 Wydatki wykorzystywane są na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracowników

 oddziałów przedszkolnych oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem

 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

 

Rozdz. 80110 – Gimnazja                                                                       3.279.417,-zł

 Wydatki obejmują płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników

 adm.- obsł. oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjów.

 

 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         18.952,-zł

                  (dotyczą remontów gimnazjów – zgodnie z załącznikiem nr 2).

 

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół                                           100.024,-zł

 Wydatki na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół podstawowych.

 

Rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół                249.766,-zł

 Wydatki wykorzystywane są na płace wraz z pochodnymi dla pracowników

 Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli oraz wydatki rzeczowe

 związane z funkcjonowaniem Zespołu do obsługi ekonomiczno-administracyjnej

 przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

 

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                         22.930,-zł

  Wydatki związane z refundacją kosztów podróży i kosztów ponoszonych przez

  nauczycieli w związku z uczestnictwem w kursach i konferencjach metodycznych.

 

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność                                                          88.889,-zł

 Wydatki wykorzystywane są:

  - na zakup nagród dla uczniów za udział w turnieju i konkursach,

  - na usługi logopedyczne dla uczniów wszystkich placówek oświatowych,

  - na działalność Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej dla nauczycieli i pracowników

    szkół i przedszkoli,

  - na refundację części wynagrodzenia Prezesa Zarządu Okręgu ZNP,

  - na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów - byłych nauczycieli,

  - na koszty udziału młodzieży w zawodach sportowych.

 

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne                                                              129.217,-zł

 Wydatki wykorzystywane są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników

 oraz na wydatki rzeczowe w świetlicach szkolnych.

 

Rozdz. 85404 - Przedszkola                                                                       857.500,-zł

 Dotacja (§ 2510) dla przedszkoli.

 

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci

                          i młodzieży szkolnej                                                                252,-zł

 Wydatki na paliwo zużyte podczas przejazdu młodzieży niepełnosprawnej

 na letni turnus rehabilitacyjny.

 

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność                                                       565.096,-zł

 Wydatki wykorzystywane są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników

 oraz na wydatki rzeczowe w stołówkach szkolnych.

 

Szczegółowe sprawozdanie o wykonaniu planów finansowych przedszkoli, szkół

Podstawowych, gimnazjów oraz MZESiP zawiera załącznik nr 3.

 

 

Dz. 851   OCHRONA ZDROWIA                                                             160.647,-zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      160.647,-zł

 Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

 § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                        4.194,-zł

                   (wynagrodzenia za udział w Miejskiej Komisji Rozwiązywania

                   Problemów Alkoholowych)

 

 § 3110 – świadczenia społeczne                                                                16.039,-zł

                  (zasiłki dla dzieci z rodzin patologicznych – zadanie

                  realizowane przez MOPS, zgodnie z załącznikiem nr 4),

 

 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                18.807,-zł

Zakup biletów na koncerty charytatywne i programy estradowe z elementami profilaktyki, zakup nagród (gry i sprzęt sportowy) w IX Warszawskiej Olimpiadzie Niepełno-sprawnych, zakup kostiumów i tkanin na stroje sceniczne oraz sprzęt nagrywający na wyposażenie zespołu wokalno-tanecznego, radiomagnetofonu do Biblioteki Dziecięcej, magnetowidu na wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej oraz sprzętu sportowego, zabawek i artykułów spożywczych do paczek świątecznych - dla dzieci z rodzin patologicznych zagrożonych alkoholizmem oraz dzieci członków Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przystań Życia”, zakup nagród dla uczestników Turnieju Trzeźwości organizowanego przez Klub Abstynenta, zestaw plansz poglądowych dla gimnazjów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wśród młodzieży, zakup materiałów do remontu pomieszczeń Klubu Abstynenta, zakup ubiorów sportowych dla członków Klubu Abstynenta, zakup plakatów i manekina w celu przeprowadzenia kursu samoobrony dla dzieci z rodzin zagrożonych problemami alkoholowymi, zakupy związane z obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 

 § 4300 – zakup usług pozostałych                                                           115.132,-zł  

-       11.496,-zł – usługi związane z prowadzeniem świetlicy

                          Miejsko-Parafialnej dla dzieci z rodzin

                          dotkniętych patologią rodziców,

-         9.279,-zł – dyżury w punkcie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,

-           150 ,-zł – udział w szkoleniu w zakresie profilaktyki

                          i rozwiązywania problemów alkoholowych,

-         2.900,-zł – pełnienie funkcji gospodarza Rodzinnego Klubu

                          Abstynenta,

-         1.597,-zł – wynagrodzenie biegłego za opinie w przedmiocie

                          uzależnienia od alkoholu,

-         2.000,-zł – wydatki w zakresie działań podejmowanych

                          na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i patologiom

                          społecznym w czasie trwania akcji społeczno-dobro-

                          czynnej na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz

                          z rodzin patologicznych dotkniętych alkoholizmem,

-       34.000,-zł – prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla dzieci

                          i młodzieży z rodzin dotkniętych patologią rodziców,

-       31.000,-zł – zorganizowanie kolonii letnich z programem profilak-

                          tyczno-terapeutycznym dla 70 dzieci pochodzących

                          z rodzin dotkniętych alkoholizmem,

-         2.400,-zł – przewóz dzieci uczestniczących w koloniach na

                          autokarową wycieczkę,

-         5.000,-zł – zorganizowanie półkolonii integracyjnych dla 30 dzieci

                          z rodzin zagrożonych patologią i alkoholizmem,

-         3.550,-zł – przeprowadzenie cyklu zajęć profilaktycznych „Drugi

                          Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków” wśród

                          uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

-            600,-zł – przeprowadzenie programu edukacyjnego „Noe”

                          dla uczniów gimnazjów,

-            200,-zł – usługa transportowa na przejazd osób deklarujących

                          postawy antyuzależnieniowe oraz ofiar uzależnień na

                          program z elementami profilaktyki,

-         1.160,-zł – przeprowadzenie szkolenia dla członków Miejskiej

                          Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                          oraz konsultantów z Punktu Konsultacyjnego dla

                          ofiar przemocy w rodzinie,

-         2.800,-zł – organizacja spektakli profilaktycznych  w gimnazjach,