Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska).

 

Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru.
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska.
3. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych
zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem
jest:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Miasta Gostynina.

 

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
 

Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy można się skontaktować pisemnie na adres : uscgostynin@o2.pl

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Miasta Gostynina nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Miasta Gostynina: uscgostynin@o2.pl

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

 

Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • sporządzenia aktu urodzenia dziecka

 • sporządzenia aktu małżeństwa

 • sporządzenia aktu zgonu

 • przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie
  zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

 • przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do
  nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

 • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy
  sporządzaniu aktu urodzenia

 • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków
  będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich
  wspólne dziecko

 • przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego

 • wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

 • wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu
  cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu
  cywilnego

 • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

 • realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na
  podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych
  dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą

 • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed
  upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i
  opiekuńczy

 • realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach

 • realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska

 • dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub
  zamieszczenia przypisku przy akcie

 • wydania dokumentów z akt zbiorowych

 • zameldowania

 • nadania numeru PESEL

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

 

Odbiorcy danych:

Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby. Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych:

Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do
państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest
Rzeczpospolita Polska

 

Okres przechowywania danych:

Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;
2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

 

Prawa podmiotów danych:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu
cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Gawinowski
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-12 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-07 13:05:15
 • Liczba odsłon: 1321
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11121721]

przewiń do góry