Gostynin, dnia 20.03.2024 r.

 

ZP.271.2.7.2024

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP. 271.2.7.2024

 

     W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej
ul. Adama Mickiewicza w Gostyninie

1.      Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowy drogi gminnej ul. Adama Mickiewicza w Gostyninie wraz ze skrzyżowaniami z ul. Juliusza Słowackiego i ul. Generała Józefa Bema, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego do dnia wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Teren inwestycji obejmuje działki nr ewid. 2228/1, 2228/2, 2228/3, 2071/1, 2229, 2183.

Dokumentacja musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z późn. zm.).

Do zakresu ww. przedmiotu zamówienia należy opracowanie dokumentacji projektowej w której skład rzeczowy będą wchodzić między innymi:
1)    remont nawierzchni bitumicznej wraz z ewentualną wymianą podbudowy;
2)    remont istniejących zjazdów i chodników;
3)    wymiana krawężników;
4)    wykonanie kanalizacji deszczowej
5)    dostosowanie – regulacja w ramach remontu istniejących studzienek uzbrojenia terenu do poziomu projektowanych nawierzchni, pokrywy nastudzienne wraz z pierścieniami odciążającymi oraz pierwsze kręgi „od góry” studni kanalizacji sanitarnej należy wymienić na nowe, skrzynki wodociągowe wymienić na nowe.

Oferta powinna zawierać wycenę z rozdziałem na poszczególne elementy robót.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (w tym załącznik graficzny) oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.


2.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia: w terminie do dnia 15 grudnia 2024 r.
3.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

1)    posiadają odpowiednie wykształcenie, uprawnienia i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia;
2)    posiadają  doświadczenie w realizacji usług (tj. opracowaniu dokumentacji)  dla inwestycji o podobnym charakterze;
3)    przeprowadzili wizję lokalną w terenie.
4.      Doświadczenie
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług dla inwestycji o podobnym charakterze.
5.      Sposób przygotowania oferty i obliczania ceny oferty:
Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wskazana w ofercie cena ryczałtowa musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne i opłaty. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
6.      Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 26 marca 2024 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy:
1)    dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień,
2)    oraz poświadczeń lub referencji potwierdzających należyte wykonanie usług, dla inwestycji o podobnym charakterze;
7.      Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Tomasz Antonowicz – Wydział ds. Dróg (telefon: 24 236-07-46).
8.      Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.
 

 

 


Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia + załącznik graficzny
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2024-03-20 13:38:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-20 13:45:40
  • Liczba odsłon: 96
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11407425]

przewiń do góry