Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Identyfikator postępowania na Platformie przetargowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ – 7d23d2cc-a8ae-49cf-992d-40bf3bb38969

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2021/BZP 00267507/01 z dnia 2021-11-15 zostało opublikowane na https://ezamowienia.gov.pl/

 

Dokumenty postępowania w załączniku

 

Świadczenie usługi cateringowej dla punktów opieki nad dziećmi do lat trzech "Bajkowy Zakątek" i "Zaczarowana Kraina" w Gostyninie

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.11.2021

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi cateringowej dla punktów opieki nad dziećmi do lat trzech "Bajkowy Zakątek" i "Zaczarowana Kraina" w Gostyninie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004730304

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Parkowa 22

1.5.2.) Miejscowość: Gostynin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 2361360

1.5.8.) Numer faksu: 242361364

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mopsgostynin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopsgostynin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi cateringowej dla punktów opieki nad dziećmi do lat trzech "Bajkowy Zakątek" i "Zaczarowana Kraina" w Gostyninie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24d221b7-45e9-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00267507/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-15 09:38

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004093/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usługi cateringowej dla punktów opieki nad dziećmi do lat trzech "Bajkowy Zakątek" i "Zaczarowana Kraina" w Gostyninie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umgostynin.bip.org.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.2. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji,
1.2.1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,
1.2.2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB,
1.2.3. Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów obsługiwanych przez program o minimalnych wymaganiach: Word 2007, Excel 2007, Adobe Leader.
1.2.4. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://umgostynin.bip.org.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest mgr Renata Zagórska, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin, tel. 24 236 13 68


2. Inspektor ochrony danych
Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie jest pani Małgorzata Wiśniewska, adres: e-mail: odo@mopsgostynin.pl.

3. Cel przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz podstawy prawne
Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:„Świadczenie usługi cateringowej dla punktów opieki nad dziećmi do lat trzech „Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana Kraina” w Gostyninie”, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1129)
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przepis prawa.
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest Pana/ Pani zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit.c RODO):
a) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy;
c) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Okres przechowywania danych
Pana/ Pani dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 78 ust.1 i 4 ustawy Pzp, przechowywane będą:
a) protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
b) w przypadku obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego powyżej 4 lat – protokół postępowania wraz z załącznikami przechowywany będzie przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.5. Komu przekazujemy Pana / Pani dane osobowe
a) Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
b) Zamawiający może udostępnić dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
c) Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
d) Ograniczenie dostępu do Pana/ Pani danych osobowych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli, jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zgodnie z art. 18 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
e) Ponadto odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5 lit. c.

7. Przetwarzanie zautomatyzowane
W odniesieniu do Pana/ Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8. Przysługujące Panu/ Pani uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
1) W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Panu/ Pani następujące uprawnienia:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/ Pani dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pana/ Pani danych osobowych
a. skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp,
b. skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,
c) zgłoszenie żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/ Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
2) Nie przysługuje Panu/ Pani:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.
Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS-2000/3/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 232592,59 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świadczenie usługi cateringowej dla punktów opieki nad dziećmi do lat trzech „Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana Kraina” w Gostyninie.
2. Rodzaj zamówienia: usługa
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1.a) Zamawiający informuje, że integralną część SWZ stanowić będą również ewentualne wyjaśnienia Zamawiającego, udzielone w toku postępowania.
3.1.b) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze właściwości w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego. Ocena spełnienia warunku równoważności należy do Zamawiającego. Wszelkie nazwy własne (dot. np. wskazanych producentów lub produktów) przywołane w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia, należy traktować jako rozwiązanie przykładowe, służące doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia poprzez określenie pożądanego standardu, właściwości, wymagań i wzorca jakościowego założonego dla danego produktu.
3.1.c) Podane w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu ofertowym ilości dostarczonych posiłków są jedynie wielkościami szacunkowymi, służącymi wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu w podanych ilościach, może ona ulec zmianom w trakcie realizacji umowy. Ostateczna ilość poszczególnych artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiający w okresie obowiązywania umowy. Nie zamówienie przez Zamawiającego pełnego zakresu ilościowego poszczególnych posiłków nie skutkuje ze strony Wykonawcy roszczeniem o zakup nie zrealizowanej w okresie obowiązywania umowy ilości posiłków, w związku z tym, że w trakcie realizacji umowy dopuszcza się możliwość zmiany przez Zamawiającego ilości poszczególnych produktów, nie powodującej powiększenia wartości umowy.
3.1.d) Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania partiami posiłków dla maksymalnej liczby 90 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 roku życia, które będą przygotowywane z uwzględnieniem zasad żywienia małego dziecka od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci), w cenach jednostkowych brutto określonych w załączniku nr 1 do SWZ, który stanowić będzie integralną część umowy.
3.1.e) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać posiłki we własnych termosach/pojemnikach/naczyniach gastronomicznych, transportem własnym, na swój koszt, do Punktów opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana Kraina” znajdujących się przy ul. Bierzewickiej 32 w Gostyninie, w ilościach określanych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego telefonicznie.
3.1.f) Jeden pakiet wyżywienia dla jednego dziecka w jednym dniu pobytu w punkcie opieki powinien zawierać: śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek.
3.1.g) Jadłospis zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez Wykonawcę na okres jednego miesiąca i dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszego zatwierdzenia. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy. Zaleca się różnorodność i niepowtarzalność dziennych zestawów żywieniowych.
3.1.h) a) Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia wymagane dla danej grupy wiekowej, wynikające z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, zgodne z obowiązującymi przepisami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przez Zamawiającego:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
wykazania, że posiada uprawnienia stwierdzone aktualną decyzją terenowo podległego Państwowego Inspektora Sanitarnego dot. zakładu przygotowującego posiłki, o której mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 ze zm. ) potwierdzające, że:
a) obiekt spełnia wymagania higieniczno - zdrowotne do żywienia zbiorowego;
b) wykonawca może produkować i obracać żywnością, czyli wykonywać i dostarczać posiłki na zewnątrz. Decyzja musi dotyczyć prowadzenia żywienia zbiorowego i realizacji usługi w systemie cateringowym.
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

2.4.1. wskazania, że dysponuje lub będzie dysponować w realizacji przedmiotu zamówienia min. 1 pojazdem samochodowym przystosowanym do przewozu żywności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.3.1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 1.3.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
1.3.2. wykazu narzędzi lub urządzeń technicznych, dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg załącznika nr 5;
1.3.3. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 6;
1.3.4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
1.3.5. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
1.3.6. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wymienionego dokumentu, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. WRAZ Z OFERTĄ:
1.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca:
1.1.1.1. nie podlega wykluczeniu na podstawie określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 5), 7) ustawy Pzp;
1.1.1.2. spełnia warunki udziału w postępowaniu, – wg druków dołączonych do SWZ – załącznik nr 2 i 3 do SWZ;
1.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów:
1.1.2.1. składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji;
1.1.2.2. w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.1.1.;
1.1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
1.1.3.1. oświadczenie o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1.1. składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
1.1.3.2. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
1.1.4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
1.2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1.1. stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
1.1.3.1. oświadczenie o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1.1. składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
1.1.3.2. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
1.1.4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach opisanych w §9 wzoru umowy.
2. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
3. Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy, z tym że ostateczna decyzja co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w oświadczeniu: – Informacje dotyczące wykonawcy – załącznik nr 1 do SWZ, części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane.
3. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
5. W przypadku niniejszego postępowania Zamawiający odstąpił od podziału na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. Zamawiający nie może udzielić niniejszego zamówienia w częściach, z których każda stanowiłaby odrębny przedmiot zamówienia, ponieważ w tej postaci zamówienie jest niepodzielne na części ze względów organizacyjnych i tworzy nierozerwalną całość. Podział zamówienia powodowałby nadmierne koszty wykonania zamówienia lub też wymagał nadmiernego jednoczesnego zaangażowania zasobów ludzkich do skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, co mogłoby zagrozić właściwemu jego wykonaniu.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311– 315 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 261 ustawy Pzp.
11. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
12. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 11, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
13. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
14. Niniejsza SWZ udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, tj. https://umgostynin.bip.org.pl/id/640 do pobrania samodzielnie przez Wykonawców.
15. Wykonawcy winni sprawdzać na bieżąco zawartość umieszczonego na www stronie internetowej postępowania w celu sprawdzenia czy nie zostały w nim opublikowane zmiany SWZ. Za zapoznanie się z całością udostępnionych na stronie internetowej dokumentów odpowiada Wykonawca.
16. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Papiernik Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-11-15 11:02:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Papiernik Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-15 11:16:35
  • Liczba odsłon: 1514
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11812693]

przewiń do góry