Gostynin dn. 1.10.2019 r.


 


ZP.271.2.13.2019  


OGŁOSZENIE  O  ZAPYTANIU  OFERTOWYM


  W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 1843 ) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ   DLA NAUCZYCIELI   Z   TRZECH   SZKÓŁ


PODSTAWOWYCH   NA   TERENIE   MIASTA GOSTYNINA W RAMACH PROJEKTU


PN.: „PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ   DZIŚ” , WSPÓŁFINANSOWANEGO   ZE 


  ŚRODKÓW REGIONALNEGO   PROGRAMU   OPERACYJNEGO   WOJEWÓDZTWA


MAZOWIECKIEGO   NA   LATA   2014-2020 W   RAMACH   EUROPEJSKIEGO


  FUNDUSZU SPOŁECZNEGO,   OŚ PRIORYTETOWA   X   EDUKACJA   DLA   ROZWOJU


REGIONU, DZIAŁANIE   10.1   KSZTAŁCENIE   I ROZWÓJ   DZIECI   I   MŁODZIEŻY


PODDZIAŁANIE   10.1.1   EDUKACJA   OGÓLNA.


OPIS    PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z trzech Szkół Podstawowych na terenie miasta Gostynina: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w    Gostyninie w ramach projektu pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.


  Zamówienie podzielone jest na 5 części.CzęściTytuł szkoleniaLiczba uczestnikówPlanowany terminMiejsce szkoleniaI„Wykorzystanie w nauczaniu    e-podręczników lub                     e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020".


 


1 grupa – 18 osób


 


luty 2020Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie,

ul. Józefa Ozdowskiego 2, 09-500 Gostynin.       II


„Prowadzenie zajęć z wykorzystania produktu wypracowanego w ramach projektu   innowacyjnego "Mały inżynier".
1 grupa – 8 osób 

styczeń 2020Szkoła Podstawowa Nr 3


im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie, ul. Gen. Józefa Bema 23, 09-500 Gostynin.


III  „Wykorzystanie narzędzi TIK, w nauczaniu przedmiotowym, w tym gogli VR".

1 grupa – 12 osób  

październik –

listopad 2019


Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie,

ul. Polna 36, 09-500 Gostynin


IV„Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki”.


 


1 grupa – 9 osób 

listopad – grudzień 2019


Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie,

ul. Józefa Ozdowskiego 2,

09-500 Gostynin


V


„Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych".


 


1 grupa - 13 osób 

grudzień 2019


Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie, 

ul. Polna 36, 09-500 Gostynin


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  


WARUNKI   UDZIAŁU   W   POSTĘPOWANIU


Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniego doświadczenia . Warunek zostanie spełniony, jeżeli Oferent w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty przeprowadził co najmniej 1 szkolenie z danej lub   podobnej tematyki oraz przedłoży referencje potwierdzające należyte wykonanie tej usługi . Oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu będzie poddana ocenie merytorycznej. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty, w szczególności w sprawie zakresu/programu przeprowadzonych szkoleń.


TERMIN REALIZACJI   ZAMÓWIENIA


Termin wykonania zamówienia: październik 2019 – luty 2020.


  OPIS   KRYTERIÓW,   KTÓRYMI   ZAMAWIAJĄCY   BĘDZIE SIĘ   KIEROWAŁ PRZY   WYBORZE    OFERTY


1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100 %.

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.  


WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MUSZĄ BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY 


- Formularz oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);

- Wykaz przeprowadzonych szkoleń   zgodnych z przedmiotem zamówienia (Załącznik do formularza   oferty);

- Referencje (lub inne dokumenty) potwierdzające należyte przeprowadzenie szkoleń.


  Zamawiający nie żąda złożenia a ktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli jest on powszechnie dostępny do pobrania.


OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY


  1. Ofertę należy złożyć na jedną, kilka lub na wszystkie części zamówienia, na załączonym formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


  TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT


  Ofertę złożoną na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zp@gostynin.pl , złożyć osobiście w siedzibie   Urzędu Miasta Gostynin, pokój 208, lub przesłać w kopercie opatrzonej   dopiskiem „Oferta na szkolenie nauczycieli” na   adres Zamawiającego: Urząd Miasta , ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, do dnia: 9.10.2019 r. do godz. 10 00 .

  INFORMACJE DODATKOWE

  Zamawiający zastrzega, że może unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyny.

W przypadku pytań   dodatkowych informacji i wyjaśnień udzieli Pani Paulina Toruniewska lub Pani Paulina Adamowska   – Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, tel. (24) 236 07 23.


WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:


Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz oferty + załącznik do formularza Formularz  załącznik 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wykaz przeprowadzonych szkoleń 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Wzór umowy

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – Klauzula informacyjna 

 


 


 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-10-01 13:47:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-02 08:33:43
  • Liczba odsłon: 1323
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10728621]

przewiń do góry