Gostynin, dnia  21.05.2021 r.

ZP. 271.1.4.2021  

Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Gmina Miasta Gostynina informuje, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego bez negocjacji pn.:

Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w kwocie 9.910.105,00 PLN

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Rejon Mazowiecki

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Liczba punktów w kryterium

cena –    80,00 pkt.

 czas uruchomienia kredytu –    20,00 pkt.

Łącznie –   100,00 pkt.

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryterium „cena” oraz „czas uruchomienia kredytu od dnia wydania dyspozycji”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

Pozostałe niepodlegające odrzuceniu oferty złożone w niniejszym postępowaniu:

Konsorcjum:

Bank Polskiej Spółdzielczości SA oddział w Warszawie ul. Grzybowska 81, 00-844 W -wa

Bank Spółdzielczy w Gostyninie ul. Rynek 4/5 Gostynina

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie ul. Władysława Reymonta 18, Sochaczew

 

Liczba punktów w kryterium

cena –    78,02 pkt.

 czas uruchomienia kredytu –    20,00 pkt.

Łącznie –   98,02 pkt.

 

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie

ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn

Liczba punktów w kryterium

cena –    73,80 pkt.

 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    20,00 pkt.

Łącznie –   93,80 pkt.

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje, że umowa w sprawie niniejszego zamówienia może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-05-24 07:43:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-24 07:47:59
  • Liczba odsłon: 915
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11553194]

przewiń do góry